Ngày 17 tháng 2 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 17 tháng 2 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 17, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-17-thang-2-nam-2009/

Ngày 17 tháng 2 năm 2009

  1. Những rủi ro khí hậu và phi khí hậu đối với các vùng lưu vực Australia
  2. Biến đổi khí hậu ở California: Các kịch bản thích ứng
  3. Hợp tác Mỹ-Trung quốc về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu: Bản đồ chỉ dẫn
  4. Đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu – Các phương hướng mới
  5. Biến đổi khí hậu và trẻ em – Thách thức về an ninh đối với con người
  6. Chương trình những con đường nhỏ thích ứng trong khu vực: Vòng 2 – Các tài trợ có thể đạt được

Những rủi ro khí hậu và phi khí hậu đối với các vùng lưu vực Australia         

Bài viết thực hiện đánh giá rủi ro mức độ sàng lọc đối với 325 khu vực quản lý nước mặt của Australia bằng cách tập hợp một bộ sáu chỉ số rủi ro phù hợp (trong đó bốn chỉ số đề cập đến các điều kiện có trước mà phụ thuộc vào nó mà biến đổi khí hậu sẽ diễn ra trong tương lai; hai chỉ số đề cập đến các động cơ của cung và cầu trong tương lai). Các kết quả cho thấy các thách thức hiện đang gặp trong việc quản lý các lưu vực ở Australia dường như sẽ tăng trong các thập kỷ tới.               

Sàng lọc các rủi ro khí hậu và phi khí hậu đối với các vùng lưu vực Australia, B.L. Preston và R.N. Jones, Nghiên cứu Địa lý, 46(3), Viện các nhà địa lý Australia, Australia, tháng 9, 2008 [yêu cầu đăng ký]  

Biến đổi khí hậu ở California: Các kịch bản thích ứng

Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng thể về các kịch bản biến đổi khí hậu đối với California và thăm dò các kịch bản này có thể được sử dụng như thế nào trong các nỗ lực quy hoạch của bang và khu vực trong tương lai. Báo cáo nhấn mạnh rằng các nhà quản lý tài nguyên, các nhà quy hoạch khu vực, và các cơ quan chức năng thuộc chính phủ nên cân nhắc vấn đề biến đổi khí hậu trong kế hoạch của họ, để đối phó với các thay đổi khí hậu trong tương lai dài và việc xảy ra các sự kiện khắc nghiệt bất thường.   

Biến đổi khí hậu ở California: Các kịch bản thích ứng, Amy Luers và Michael D. Mastrandrea, Viện chính sách công cộng California (PPIC), San Francisco, California, USA, tháng 11, 2008 [810 KB, PDF]  

Hợp tác Mỹ -Trung quốc về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu: Bản đồ chỉ dẫn     

Báo cáo phác thảo ra bản đồ chỉ dẫn cho chương trình hợp tác Mỹ-Trung quốc về năng lượng và biến đổi khí hậu. Báo cáo khuyến nghị các nhà lãnh đạo của hai nước nên triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh để đưa ra sự hợp tác mới trong lĩnh vực này.  Báo cáo cũng vạch ra những vấn đề chính cho vài khu vực dự án trọng điểm cần phải được cùng nhau thăm dò bằng sự hợp tác thực tế giữa các nhà chức trách thuộc chính phủ cũng như khối tư nhân.             

Bản đồ chỉ dẫn cho hợp tác Mỹ-Trung quốc về năng lượng và biến đổi khí hậu: Thách thức chung, hưởng ứng hợp tác, Trung tâm Pew về biến đổi khí hậu toàn cầu và xã hội châu Á: Trung tâm quan hệ Mỹ-Trung quốc, tháng 1, 2009 [1.61 MB, PDF]  

Đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu – Các phương hướng mới   

Báo cáo tổng kết hội thảo của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia mà tại đó các bài thuyết trình và thảo luận đã xác định ra những cần thiết cụ thể đi kèm với khoảng trống về kiến thức giữa cầu và cung các thông tin khoa học về thích ứng biến đổi khí hậu. Báo cáo tóm tắt sáu bài thuyết trình và thảo luận diễn ra trong hội thảo này.                   

Những hướng mới trong đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu, những tác động và thích ứng: tổng kết hội thảo, Jennifer F. Brewer, người lập báo cáo, Ban khoa học hành vi và xã hội và giáo dục, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của các Viện hàn lâm Quốc gia, Washington D.C., USA, tháng 11, 2008   

Biến đổi khí hậu và trẻ em – Thách thức an ninh đối với con người       

Nghiên cứu xem xét lại các ngụ ý của biến đổi khí hậu đối với trẻ em và các thế hệ trong tương lai. Nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm phù hợp trong các lĩnh vực khác nhau và ở các nước khác nhau về vấn đề thúc đẩy quyền trẻ em cũng như sự mạnh khỏe của trẻ em. Nghiên cứu nhằm chứng minh về sự cần thiết cho các cơ cấu tổ chức và nghị định thư mà sẽ công nhận, bảo vệ và trao quyền cho trẻ em và những người trẻ tuổi dưới ánh sáng về các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Biến đổi khí hậu và trẻ em: Thách thức về an ninh đối với con người, Báo cáo xem xét chính sách, Trung tâm Nghiên cứu UNICEF Innocenti (Ý) hợp tác với Chi nhánh chương trình UNICEF, Quỹ Trẻ em của Liên hợp quốc (UNICEF), tháng 11, 2008 [543 KB, PDF]

Chương trình những con đường nhỏ thích ứng trong khu vực: Vòng 2 – Các tài trợ có thể đạt được  

Chương trình những con đường nhỏ thích ứng trong khu vực của Chính phủ Australia (Vòng 2) nhằm bổ sung thêm và được xây dựng trên cơ sở những công việc từ Vòng 1. Vòng cấp quỹ này sẽ giúp các hội đồng thực hiện các đánh giá rủi ro của biến đổi khí hậu và phát triển các kế hoạch hành động để chuẩn bị cho các tác động mang tính địa phương của biến đổi khí hậu có thể xảy ra. Đơn thỉnh cầu vui lòng gửi đến trước ngày 25 tháng 2, 2009.

Chương trình những con đường nhỏ thích ứng trong khu vực, Vòng 2 – Các tài trợ có thể đạt được, Vụ biến đổi khí hậu, Chính phủ Australia, Canberra, tháng 2, 2009