Ngày 16 tháng 9 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 16 tháng 9 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 16, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-16-thang-9-nam-2008/

Ngày 16 tháng 9 năm 2008

  1. Các gợi về ý thay đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Úc
  2. Thay đổi khí hậu, Sự tổn thương của con người, và Quản lý rủi ro xã hội
  3. LuânĐôn ban hành chiến lược đối phó với thay đổi khí hậu
  4. Thay đổi khí hậu, An ninh lương thực, và chế độ dinh dưỡng
  5. Thích ứng khí hậu, Các thể chế địa phương, và đời sống nông thôn
  6. Hội thảo bàn về chính sách thích ứng thay đổi khí hậu – California

1. Các gợi về ý thay đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Úc

Bài  viết đánh giá những thay đổi (dựa trên các dự án) về khí hậu tại Úc và những tác động tiềm tàng của nó tới sản xuất và xuất khẩu nông sản của Úc. Qua bài viết, người đọc thấy được một tranh luận ngắn gọn về những lựa chọn giảm thiểu và lựa chọn thích ứng tiềm tàng, cũng như các lựa chọn chiến lược có thể thực hiện đối với ngành nông nghiệp Úc khi phải đối mặt với thay đổi khí hậu.

Thay đổi khí hậu: Những cơ hội và thách thức trong ngành nông nghiệp Úc, Don Gunasekera và các cộng sự, Phòng Kinh tế nguồn lực và nông nghiệp Úc, Canberra, Úc, Tháng 6 năm 2008 [197 KB, PDF]

2. Thay đổi khí hậu, Sự tổn thương đối với con người, và Quản lý rủi ro xã hội

Bài viết tổng kết những tác động kinh tế xã hội được cho là có ảnh hưởng tới các hộ gia đình do những rủi ro gắn với thay đổi khí hậu. Bài viết dự thảo một khung chương trình mang tính khái niệm nhằm đánh giá mối liên quan giữa những rủi ro, sự thích ứng, và tính bị tổn thương. Nó ứng dụng khuôn khổ này vào thực tiến nhằm giúp chúng ta xây dựng các chiến lược thích ứng khả thi, nhấn mạnh sự cần thiết đối với các hoạt động quản lý rủi ro ở các cấp độ cộng đồng, địa phương và quốc tế.

Thay đổi khí hậu, Sự tổn thương đối với con người, và Quản lý rủi ro xã hội, Rasmus Heltberg, Steen Lau Jorgensen và Paul Bennett Siegel, Các chiều hướng xã hội của sự thay đổi khí hậu, Phòng phát triển xã hội, Ngân hàng Thế giới, Washington, DC., USA, Tháng 2, 2008 [1.76 MB, PDF]

3. LuânĐôn ban hành chiến lược đối phó với thay đôỉ khí hậu

Chiến lược dự thảo này chỉ ra rằng trong tình hình hiện nay LuânĐôn không phải là thành phố được thiết kế để có thể đối mặt với những thay đổi khí hậu đã được dự đoán. Chiến lược này chỉ ra một cách cụ thể sự tác động mà khí thải cácbon trong hiện tại và quá khứ sẽ có ảnh hưởng tới khí hậu của thành phố như thế nào. Trên cơ sở đó, chiến lược đề ra những hành động chủ yếu mà LuânĐôn cần thực hiện nhằm chuẩn bị đối phó với những thay đổi khí hậu.

Chiến lược thích ứng thay đổi khí hậu của LuânĐôn (Báo cáo sơ thảo), Thị trưởng thành phố LuânĐôn, Nhà lãnh đạo cao cấp thành phố LuânĐôn, LuânĐôn, Vương Quốc Anh, Tháng 8 năm 2008 [2.78 MB, PDF]

4. Thay đổi khí hậu, An ninh lương thực, và Chế độ dinh dưỡng

Bài viết tìm hiểu các gợi ý của thay đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng sinh học đang gia tăng đối với chế độ dinh dưỡng. Bài viết đánh giá các tác động dinh dưỡng trực tiếp của tăng nhu cầu năng lượng sinh học, cũng như ảnh hưởng của nó trong việc làm tăng giá lương thực. Bên cạnh đó, bài viết đề cập đến các phương pháp quan trọng nhằm thu hoạch vụ mùa của các sản phẩm năng lượng sinh học, trên cơ sở đó có thể giúp làm giảm nạn đói, đóng góp vào an ninh lương thực và ổn định nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tác động của thay đổi khí  hậu và năng lượng sinh học đối với chế độ dinh dưỡng, Marc J. Cohen, Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO), 2008 [1.17 MB, PDF]

5. Thích ứng khí hậu, Các thể chế địa phương, và Đời sống nông thôn

Bài viết nghiên cứu làm thế nào mà các thể chế nông thôn có thể tham gia định hình các hoạt động thích ứng của người nghèo trong nông thôn với nhưng rủi ro do thời tiết gây ra, và xem xét các can thiệp bên ngoài có thể củng cố chức năng của các thể chế nông thôn tương thích với sự thích ứng như thế nào. Từ đó, bài viết gợi ý một khuôn khổ có tính chất phân tích giúp chúng ta nhìn nhận được mối quan hệ giữa các thể chế nông thôn, tính thích ứng, và đời sống của người nghèo nông thôn.

Thích ứng khí hậu, các thể chế địa phương, và đời sống nông thôn, Arun Agrawal và Nicolas Perrin, IFRI Tạp chí nghiên cứu # W081-6, Chương trình về thể chế và tài nguyên lâm nghiệp quốc tế, và Trường nghiên cứu môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Michigan, MI, USA, Tháng năm 2008 [381 KB, PDF]

6. Hội thảo bàn về chính sách thích ứng thay đổi khí hậu – California

Hội thảo này sẽ được tổ chức tại Irvine, California từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm 2008. Mục đích của hội thảo này nhằm phát triển một số các công cụ giúp các nước có thể thích ứng đối với thay đổi khí hậu, thông qua đó các quốc gia có thể sử dụng một tiêu chuẩn trong hành động đối với thích ứng trước các tác động của thay đổi khí hậu.

WSWC/WGA/CDWR Hội thảo bàn về chính sách thích ứng thay đổi khí hậu, Hội đồng cung cấp nước miền Tây (WSWC), Hiệp hội thị trưởng miền Tây (WGA), và Cục tài nguyên nước California (CDWR), Irvine, California, Hoa Kỳ, 24-26 Tháng 9 năm 2008