Ngày 16 tháng 6 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 16 tháng 6 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 16, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-16-thang-6-nam-2009/

Ngày 16 tháng 6 năm 2009

  1. Nâng cao khả năng ứng phó cho Australia 
  2. Quỹ Quốc tế hỗ trợ cho thích ứng ở đô thị
  3. Thích ứng: Hướng tới Khung hành động Châu Âu
  4. Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu ở quy mô thành phố
  5. Thích ứng của các khu rừng và con người đối với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị chuyên đề về ICTs và biến đổi khí hậu – Ecuador

Nâng cao khả năng ứng phó cho Australia

Báo cáo này là bài viết tiếp theo cho công trình, Australia ứng phó như thế nào? Nó bao gồm một loạt các bài luận bao quát về hàng loạt các vấn đề trong đó thích ứng đóng vai trò chủ yếu. Các lĩnh vực của ứng phó được đề cập liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh, đỉnh điểm khai thác dầu, sức khỏe dân số, kinh tế, hệ sinh thái, và quản trị trong một thế giới phức tạp.

Các triển vọng sáng sủa: Nâng cao khả năng ứng phó cho Australia, Steve Cork (biên tập viên), Australia21, ACT, Australia, 2009 [1.29 MB, PDF]

Qũy quốc tế hỗ trợ thích ứng đô thị

Bài viết thăm dò các khả năng và thách thức cho thích ứng về tài chính qua các cơ chế của UNFCCC và xem xét một số các đề xuất hiện nay mà sẽ giúp các quỹ này cùng tiến gần hơn tới các lượng được yêu cầu. Bài viết chú ý đến các nguồn quỹ phân bổ cho các bên có liên quan dễ bị tổn thương nhất để tăng cường khả năng thích ứng của họ.  

Quỹ Quốc tế hỗ trợ cho thích ứng biến đổi khí hậu ở đô thị, Jessica Ayers, Môi trường & Đô thị hóa, tập 21(1), tr. 225-240, nhà xuất bản SAGE, 2009 [yêu cầu đăng ký]

Thích ứng: Hướng tới Khung hành động Châu Âu

Bài viết thiết lập các đề xuất bao gồm các hành động để giảm tính tổn thương của Liên minh Châu Âu (EU) đối với tác động của biến đổi khí hậu. Nó được đi kèm với ba bài viết thuộc các lĩnh vực nông nghệp, sức khỏe và nước, các vấn đề về biển và vùng ven biển. Bài viết xây dựng trên cở sở các tư vấn có được từ Các bài viết Xanh về thích ứng biến đổi khí hậu ở Châu Âu được đưa ra trong năm 2007.  

Thích ứng biến đổi khí hậu: Hướng tới Khung hành động Châu Âu, Bài viết Trắng, Ủy ban các Cộng đồng Châu Âu, Brussels, Bỉ, tháng 4, 2009 [78.8 KB, PDF]

Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu ở quy mô thành phố

Bài viết trình bày sơ đồ phương pháp luận để đánh giá các tác động kinh tế của biến đổi khí hậu trong các thành phố. Bài viết mô tả các kịch bản về kinh tế-xã hội và sự phát thải, đồng thời xác định các phương pháp để làm giảm quy mô các kịch bản này ở phạm vi thành phố. Bài viết đánh giá việc thay đổi các điều kiện mang tính địa phương có thể chuyển sang  các tác động về kinh tế và vai trò của thích ứng trong việc hạn chế các tác động này như thế nào.    

Kinh tế học của tác động biến đổi khí hậu và các lợi ích của chính sách trong phạm vi thành phố, Stéphane Hallegatte, Fanny Henriet và Jan Corfee-Morlot, Bài viết về Môi trường số 4, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tháng 12, 2008 [586 KB, PDF]

Thích ứng của các khu rừng và con người đối với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày các thông tin liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu trong hiện tại và được dự đoán cho tương lai đối với các khu rừng và con người. Báo cáo đánh giá khả năng của các khu rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng cung cấp các kiến thức để nâng cao khả năng thích ứng của các khu rừng và con người đối với các tác động của biến đổi khí hậu.     

Thích ứng của các khu rừng và con người đối với biến đổi khí hậu – Đánh giá toàn cầu, Risto Seppälä, Alexander Buck và Pia Katila (các biên tập viên), Tuyển tập thế giới của IUFRO tập 22, Liên minh Quốc tế của các Tổ chức nghiên cứu về Rừng (IUFRO), 2009 [3.52 MB, PDF]

Hội nghị chuyên đề về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTs) và biến đổi khí hậu – Ecuador

Hội nghị chyên đề này sẽ diễn ra ở Quito, Ecuador từ 8-10 tháng 7, 2009. Hội nghị này sẽ chú trọng và thảo luận một số lĩnh vực mà sẽ giúp đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm các khung chính sách của các Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTs) và các phạm trù về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Để biểt thêm thông tin chi tiết, xin mời vào trang web dưới đây.     

Hội nghị chuyên đề của ITU về ICTs và biến đổi khí hậu, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Quito, Ecuador, 8-10 tháng 7, 2009