Ngày 16 tháng 12 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 16 tháng 12 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 16, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-16-thang-12-nam-2008/

Ngày 16 tháng 12 năm 2008

  1. Khuyến nghị biến đổi khí hậu dành cho các nhà xây dựng chính sách của Úc
  2. Các tác động của tăng mực nước biển đối với hệ thống giao thông
  3. Kế hoạch hành động Bali: Những vấn đề chủ yếu trong các đàm phán về khí hậu
  4. Kinh tế học trong việc loại trừ những nguy hiểm của biến đổi khí hậu
  5. Thích nghi khí hậu, các công nghệ năng lượng tái sinh phi tập trung và các nước đang phát triển
  6. Đại hội: Sinh thái học trong biến đối khí hậu

Diễn đàn bàn về chính sách: cần bàn đến các rủi ro khí hậu trong phát triển – Darshani de Silva

1.      Khuyến nghị biến đổi khí hậu dành cho các nhà xây dựng chính sách của Úc

 Bài viết đưa ra các khuyến nghị về biến đổi khí hậu đối với các nhà xây dựng chính sách và lãnh đạo của nước Úc bao gồm: tạo ra một mạng thông tin, và phát triển các phương pháp đánh giá rủi ro đối với các khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Có thể coi đó là một phần của các hoạt động chiến lược đa phương đối với thích nghi khí hậu.

Những vấn đề cần bàn: Biến đổi khí hậu và việc ra chính sách của Úc, Anthony Bergin và Ross Allen, vấn đề thứ 17, Viện chính sách chiến lược Úc, tháng 10 năm 2008

2.      Các tác động của tăng mực nước biển đối với hệ thống giao thông

Thông qua áp dụng các mô hình số hoá về độ cao so với mặt nước biển (DEMs), nghiên cứu này tập trung đánh giá độ cao so với mặt nước biển tại một số khu vực tại vùng biển phía đông nước Mỹ. Nghiên cứu mô tả các mực nước biển cả trong hiện tại và đưa ra các dự đoán về mực nước biển trong tương lai. Nghiên cứu cho ra các ước lượng quan trọng để chứng minh biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống giao thông do mực nước biển tăng và sự tăng cường của các cơn bão tại khu vực này.

Những tác động tiềm tàng của tăng mức nước biển đối với hệ thống giao thông, Hợp phần 1 – Báo cáo cuối: các hạt Columbia, Maryland, Bắc Mỹ và Virgina, Trung tâm biến đổi khí hậu và dự đoán môi trường, Cục giao thông Mỹ, Thủ đô Washington, Mỹ, Tháng 8 năm 2008 [487 KB, PDF]

3.       Kế hoạch hành động Bali: Những vấn đề chủ yếu trong các đàm phán về khí hậu

Tài liệu này đề cập đến bản mô tả ngắn gọn về Kế hoạch hành động Bali; và tổng hợp sáu tài liệu ngắn mang tính chủ đề (về tính giảm thiểu, tính thích nghi, chuyển giao công nghệ và triển khai, tài chính, và LULUCF). Tài liệu này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các thông tin cơ bản và một cái nhìn sâu hơn về những dự thảo hiện tại dưới các đàm phán về khí hậu.

Hành động kế hoạch Bali: Những vấn đề chủ yếu trong các đàm phán về khí hậu – Sự tổng hợp đối với các nhà hoạch định chính sách, Chad Carpenter, Nhóm năng lượng và môi trường, Chương trình phát triển LHQ (UNDP), tháng 9 năm 2008 [175 KB, PDF]

4.      Kinh tế học trong việc loại trừ những nguy hiểm của biến đổi khí hậu

Bài viết áp dụng cách tiếp cận đa ngành đối với các vấn đề kinh tế học nghiên cứu những nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Bài viết cho rằng các lý thuyết kinh tế học cân bằng thất bại trong việc đưa ra những lý giải thích hợp và rõ ràng về việc tại sao hành vi của con người dẫn đến biến đổi khí hậu (thông qua những lựa chọn và sử dụng bầu khí quyển như là nơi xả rác thải tự do).

Kinh tế học trong việc loại trừ những nguy hiểm trong biến đổi khí hậu, Terry Barker, Tạp chí nghiên cứu 117, Trung tâm Tyndall về nghiên cứu biến đổi khí hậu, Anh, tháng 6 năm 2008 [844 KB, PDF]

5.      Thích nghi khí hậu, các công nghệ năng lượng tái sinh phi tập trung và các nước đang phát triển

Bài viết bàn đến vai trò của các công nghệ năng lượng tái sinh phi tập trung (DRETs) trong việc củng cố tính thích nghi đối với các tác động của biến đổi khí hậu và thực hiện việc giảm thiểu lượng khí GHG. Bài viết đưa ra kết luận cùng với một vài kiến nghị để triển khai các công nghệ trên (DRET) nhằm đảm bảo tính thích nghi khí hậu tại các nước đang phát triển.

Vai trò của các công nghệ năng lượng tái sinh phi tập trung trong thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển, Báo cáo phân tích, Chương trình Quản trị toàn cầu dành cho phát triển (GGDP), Geneva, Thuỵ Điển, tháng 8 năm 2008 [591 KB, PDF]

6.      Đại hội: Sinh thái trong biến đối khí hậu

Mục đích của đại hội này nhằm bàn đến các vấn đề sinh thái mà thế giới đang phải đối mặt. Đây sẽ là cơ hội để các đoàn tham gia tranh luận về vấn đề Thế giới tự nhiên sẽ phải đối mặt như thế nào đối với những thay đổi do con người gây ra, bao gồm cả khí hậu. Bản giới thiệu (không quá 300 từ) có thể nộp tham gia vào ngày 4 tháng 3 năm 2009.

Đại hội sinh thái quốc tế lần thứ 10, Xã hội sinh thái Úc và New Zealand, Úc, 16-21 tháng 8 năm 2009

Diễn đàn bàn về chính sách: cần bàn đến các rủi ro khí hậu trong phát triển – Darshani de Silva

Darshan de Silva, chuyên gia môi trường của Ngân hàng Thế giới viết: “ Việc đảm bảo sự nhất quán giữa thích nghi và các ưu tiên phát triển là rất quan trọng. Một trong những câu trả lời then chốt để đạt được điều này là cần phải tính đến các rủi ro khí hậu dài hạn trong việc ra các quyết định chính sách phát triển trong ngắn hạn và trung hạn bằng việc duy trì các biện pháp đối với sự thích nghi và khả năng thích nghi trong kế hoạch hoá phát triển”. Darshani chỉ ra: “ Không nghi ngờ gì nữa việc bàn đến những rủi ro khí hậu trong quá trình phát triển là một bước đi thiết yếu nhằm chuẩn bị đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Sri Lanka, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho các minh chứng khí hậu, kế hoạch hoá phát triển, hỗ trợ và thực thi.”

Bàn đến các rủi ro khí hậu trong quá trình phát triển, Darshani de Silva, Diễn đàn bàn về chính sách AdaptNet 08-12-P-Ad, 16 tháng 12 năm 2008.