Ngày 16 tháng 10 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 16 tháng 10 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 16, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-16-thang-10-nam-2007/

Ngày 16 tháng 10 năm 2007

Ngày 16 tháng 10 năm 2007

Hạn hán và thuỷ lợi ở lưu vực sông Murray Darling; Thay đổi khí hậu đô thị và phát thải khí CO2 (Melbourne, Australia); Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu toàn cầu đến kinh tế Washington; Sự phối hợp giữa thích ứng với thay đổi khí hậu trong hoạt động hợp tác phát triển; Sự thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) với thay đổi khí hậu (thành phố Cavite, Philippines) và Hội nghị Bền vững năm 2008.

1. Lưu vực sông Murray Darling Australia và Thuỷ lợi nông nghiệp

Bài báo này tập trung vào phân tích ảnh hưởng của việc giảm phân bố lượng nước ở phía Nam Lưu vực sông Murray Darling nơi diễn ra các hoạt động nông nghiệp về trồng cây lâu năm và chăn nuôi bò sữa. Bài viết này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường độ linh hoạt cho các nhà cung cấp dịch vụ thuỷ lợi (tự do hoá trao đổi nước và các cơ sở vật chất dùng để chứa nước) để quản lý các rủi ro của chính những người cung cấp dịch vụ thuỷ lợi.

Hạn hán và Thuỷ lợi ở Lưu vực sông Murray Darling Australia, Tim Goesch và các cộng sự, Tạp chí hàng hoá Australia, Vol.14, No.2, Cục Kinh tế tài nguyên và Nông nghiệp Australia(ABARE), Canberra, Australia, tháng 6 năm 2007 [PDF]

2. Chính sách thành phố bền vững -Những suy luận

Bài viết này phân tích ảnh hưởng của quy hoạch thành phố và các quyết định chính sách đối với khí hậu đô thị. Bài viết đánh giá ảnh hưởng có thể xảy ra của thời tiết khu vực và địa phương trong quy hoạch của thành phố Melbourne 2030 bằng việc áp dụng cả hai phương pháp quan sát thực tiễn và mô hình hoá khí hậu. Nghiên cứu cũng mô tả phương pháp tiếp cận tốt nhất đế cải thiện khí hậu đô thị thành phố Melbourne.

Thay đổi khí hậu đô thị và phát thải CO2: Suy luận cho p phát triển bền vững các thành phố, Andrew M. Coutts, Jason Beringer và Nigel J. Tapper, Chính sách đô thị và Nghiên cứu , ngày16 tháng 5 năm 2007 [PDF]

3. Thay đổi khí hậu và Cơ hội kinh tế – Washington

Báo cáo này đánh giá ảnh hưởng hiện tại và tương lai của thay đổi khí hậu toàn cầu đối với kinh tế thành phố Washington trong vòng nửa đầu thế kỷ 21. Báo cáo chỉ ra cơ hội kinh tế có thể liên quan đến sự thay đổi khí hậu. Báo cáo cũng khuyến cáo một số vấn đề chính đáng cần được sự quan tâm liên tục của các nhà lập chính sách bang quan tâm.

Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với kinh tế Washington: Đánh giá ban đầu về rủi ro và cơ hội, Hội đồng điều hành kinh tế Washington và Các hành động của lãnh đạo với khí hậu (CLI), Đại học Oregon, tháng 11 năm 2006 [PDF]

4. Phân tích các quan tâm thời tiết trong Dự án phát triển 

Báo cáo này cung cấp thông tin tiến bộ đạt được từ việc phối hợp giữa thích ứng với thay đổi khí hậu trong hoạt động phát triển của các tổ chức hợp tác phát triển đa phương và đơn phương các thể chế tài chính quốc tế. Báo cáo điều tra 26 nhà tài trợ đơn phương và đa phương để phát hiện các xu hướng và vạch ra phương pháp tiếp cận mới để kết hợp các rủi ro thời tiết với các hoạt động của các dự án này.

Các tiến bộ của việc phối hợp thích ứng với thay đổi thời tiết trong các hoạt động hợp tác phát triển, Simone Gigli và Shardul Agrawala, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), Paris, tháng 9 năm 2007 [PDF]

5. Bàn về tính dễ tổn thương của các cộng đồng nghèo – CBA

Tóm tắt bài viết này mô tả một phương pháp tiếp cận mới (thích ứng dựa vào cộng đồng: CBA) để trao đổi tìm hiểu tính dễ tổn thương của các cộng đồng nghèo với sự thay đổi của khí hậu. Bài viết này đã đưa ra các khái niệm chính của các vấn đề liên quan đến CBA và các bài học có được từ thực tiễn thực hiện CBA. Bài viết này trình này kết quả nghiên cứu điển hình ở thành phố Cavite của Philippines.

Thích ứng dựa vào cộng đồng: Báo cáo tóm tắt của Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển, Saleemul Huq và Hannah Reid, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), 2007 [PDF]

6. Hội nghị bền vững 2008 – Malaysia

Hội nghị Bền vững 2008 được tổ chức từ 04-07 tháng 01 năm 2008 tạo Malaysia. Hội nghị với mục đích phát triển của quan điểm chính luận về bền vững, trong mối quan hệ không thể tách rời của môi trường, văn hoá và kinh tế. Thời hạn tiếp theo để nộp bài (tên bài viết và tóm tắt) ngày 18 tháng 10 năm 2007.

Hội nghị thứ tư về Môi trường Văn hoá, Kinh tế và Bền vững xã hội (Hội nghị bền vững 2008), Các hội nghị về những vấn đề chung, Đại học Terengganu Malaysia , Kuala Terengganu, Malaysia, ngày 04-07 tháng 01 năm 2008.