Ngày 15 tháng 7 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 15 tháng 7 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 15, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-15-thang-7-nam-2008/

Ngày 15 tháng 7 năm 2008

1. Chính sách năng lượng của Australia và Biến đổi khí hậu

Trong những năm qua đã có những tiến bộ quan trọng trong biến đổi khí hậu và chính sách năng lượng của Australia. Báo cáo này xem xét định hướng của chính sách biến đổi khí hậu của Australia, phải thay đổi như thế nào và tại sao cần phải thay đổi trong dài hạn. Báo cáo này kết hợp vị trí của các tổ chức Cơ khí Australia trong biến đổi khí hậu và chính sách năng lượng.

Năng lượng trong tương lai của Australia: Chính sách năng lượng và biến đổi khí hậu của Australia, Andre Kaspura, Viện Cơ khí Australia, 2007 [1.9 Mb, PDF] 

2. Tính dễ tổn thương sức khoẻ đô thị và Biến đổi khí hậu toàn cầu

Nghiên cứu này khái quát tính dễ tổn thương cụ thể của sức khoẻ dân cư khu vực đô thị tại các nước đang phát triển. Bài viết tranh luận rằng cần thiết phải có những đầu vào thiết thực hơn cho lĩnh vực sức khoẻ đô thị để đảm bảo rằng phát triển và chính sách sức khoẻ đóng góp phương pháp bảo vệ tính bền vững của môi trường địa phương và toàn cầu, sức khoẻ dân cư đô thị, và công bằng trong tiếp cận dịch vụ sức khoẻ.

Biến đổi khí hậu và các thành phố các nước đang phát triển: Gợi ý đối với sức khoẻ môi trường và Công bằng, Diarmid Campbell-Lendrum và Carlos Corvalan, Tạp chí sức khoẻ đô thị: Bản tin của Viện hàn lâm Y khoa New York, Tập. 84, Số. 01, Viện hàn lâm Y khoa New York , 2007 [196 Kb, PDF]

3. Thiết lập những yếu tố chính cho quản lý khí hậu trong tương lai

Báo cáo này cố gắng tạo nên một quan điểm chia sẻ đề cập đến những vấn đề cần phải tránh với những mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu và chỉ ra rằng cần phải làm gì để có thể đạt được điều này. Báo cáo này hỗ trợ cho việc ra quyết định (trong vòng hơn 18 tháng tới) trong số với những quốc gia chủ chốt đối với một thoả thuận biến đổi khí hậu mới, thoả thuận này sẽ đề cập đến biến đổi khí hậu và có hiệu lực sau năm 2012.

Phá vỡ đình trệ khí hậu: Một thoả thuận toàn cầu đối với tương lai phát thải carbon thấp của chúng ta, Báo cáo gửi Hội nghị thương định G8 tại Hokkaido Toyako, Tony Blair và nhóm thời tiết, tháng 6 năm 2008 [6.5 Mb, PDF] 

4. Khung cơ sở: Giới, Biến đổi khí hậu và An ninh con người

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ tương hỗ giữa giới, biến đổi khí hậu và an ninh con người. Nghiên cứu thể hiện trường hợp nghiên cứu điển hình của Senegal, Ghana và Bangladesh. Hàng loạt gợi ý chính sách cũng được đề xuất nhằm tăng cường an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu xuất phát từ khía cạnh về giới.

Giới, Biến đổi khí hậu và An ninh con người: Bài học từ Senegal, Ghana và Bangladesh, Irene và các cộng sự, Tổ chức môi trường và phát triển phụ nữ-WEDO cùng với ABANTU vì sự phát triển của Ghana, ActionAid Bangladesh và ENDA tại Senegal, tháng 5 năm 2008 [1.2 Mb, PDF]

5. Hành động thích ứng với Biến đối khí hậu tại Bắc cực

Tổ chức CAVIAR (Thích ứng Cộng đồng và Tính dễ tổn thương tại các khu vực Bắc cực-Community Adaptation and Vulnerability in Arctic Regions) với mục tiêu tăng cường lý thuyết, hiểu biết thực tế, vận dụng thực tiễn trong quá trình thích ứng tại các cộng đồng ở khu vực cực Bắc. Bài viết này phác thảo chương trình của CAVIAR về các khía cạnh tính hợp lý, các mục tiêu, phương pháp phối hợp, cấu trúc để so sánh và tổng hợp, và những vận dụng thực tiễn.

CAVIAR: Thích ứng cộng đồng và tính dễ tổn thương tại các khu vực Bắc cực, Grete Hovelsrud và Johanna Wandel, Đại học Guelph, Canada và CICERO, Na Uy, 2008 [1.5 Mb, PDF]

6. Hội nghị chuyên đề chia sẻ gánh nặng sau năm 2012 tại New Zealand

Hội nghị chuyên đề (Chia sẻ gánh nặng sau năm 2012) sẽ được tổ chức tại trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand vào ngày 29 tháng 7 năm 2008. Hội nghị này sẽ tập trung xem xét vấn đề chi phí giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu được chia sẻ như thế nào với cộng đồng quốc tế. Không mất phí tham dự (hạn đăng ký 23 tháng 7 năm 2008).

Hội nghị chuyên đề chia sẻ gánh nặng sau năm 2012, Viện nghiên cứu chính sách tại trường Đại học Victoria Wellington và Mạng lưới Hiệp hội Châu Âu NZ,  Wellington, New Zealand,  29 tháng 7 năm 2008