Ngày 15 tháng 4 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 15 tháng 4 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 15, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-15-thang-4-nam-2008/

Ngày 15 tháng 4 năm 2008

1. Gợi ý về khía cạnh biến đổi khí hậu đối với các khu bản tồn quốc gia của Australia

Báo cáo này xem xét ảnh hưởng có thể xảy ra trong tương lai của biến đối khí hậu đối với Hệ thống Bản tồn Quốc gia (NRS), và hậu quả của những ảnh hưởng này đối với việc phát triển và quản lý hệ thống bảo tồn này. Báo cáo thảo luận những gợi ý chính đối với chính sách bảo tồn, quản lý các khu vực bảo vệ cũng như khung chiến lược được sử dụng cho việc phát triển NRS.

Gợi ý về khía cạnh Biến đối khí hậu đối với Hệ thống khu Bảo tồn Quốc gia Australia – Đánh giá ban đầu, Michael Dunlop và Peter R. Brown, Báo cáo cho Phòng Biến đổi Khí hậu, và Bộ Môi trường, Tài nguyên nước, Di sản và Nghệ thuật, Canberra, Australia, tháng 3 năm 2008 [PDF]

2. Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng đối với khu vực đô thị

Nghiên cứu này (dựa vào suy luận từ khái niệm về khí hậu) cung cấp cách nhìn theo cảm quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu vực đô thị, bằng việc thay thể sự biến đổi của khí hậu (theo thời gian) với việc thay đổi phân bố đô thị (theo không gian). Bài viết này cung cấp cách tiếp cận theo tư duy chính luận để suy luận xem các thành phố thích ứng như thế nào trong các bối cảnh khí hậu khác nhau.

Áp dụng suy luậntừ bản đ thành phố để thể hiện và phân tích các kịch bản thời tiết và tính bất định của nó, Sebastian Kopf, Minh Ha-Duong và Stephane Hallegatte, Freie Universitat Berlin, 31 tháng 01 năm 2008 [PDF]

3. Xu hướng thích ứng chủ đạo trong quản thiên tai ở Ấn Độ

Nghiên cứu này xây dựng phương pháp tiếp cận bằng cách xem xét cấu trúc và những vấn đề chung của thể chế nhằm xác định những vấn đề khả thi và hành động đối với xu hướng thích ứng chủ đạo của biến đổi khí hậu trong bối cảnh quản lý thiên tai. Thông qua việc vạch ra những vấn đề chung và phân tích chi tiết, bài viết này nhấn mạnh những điểm chính để thực hiện thích ứng của bộ máy quản lý thiên tai ở Ấn Độ.

Ngăn chặn thiên tai, mối quan hệ của Phòng chống và Quản lý đối với Thích ứng với biến đổi khí hậu, Anand Patwardhan và Meeta Ajit, Bài viết số 10, Dự án BASIC , tháng 12 năm 2007 [PDF]

4. Nông nghiệp hữu cơ với Chiến lược giảm nhẹ và thích ứng

Biến đổi khí hậu là một mối đe doạ (với các hiện tượng điều hiện thời tiết đặc biệt, gây nên những căng thẳng do nguồn nước, hạn hán, hay sức khoẻ) đối với cộng đồng nông thôn, đặc biệt đối với các nước ở vĩ độ thấp. Nghiên cứu này chỉ ra Nông nghiệp hữu cơ (OA) được sử dụng như là một chiến lược thích ứng (AS) và chiến lược giảm nhẹ (MS) như thế nào đối với những mối đe doạ này. Bài viết đề cập đến những điểm chính của nông nghiệp hữu cơ như là chiến lược thích ứng và chiến lược giảm nhẹ.

Nông nghiệp hữu cơ như là Chiến lược thích ứng và Giảm nhẹ đối với Biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, Adrian Muller, Viện Kinh tế Xã hội, Đại học Zurich, Thuỵ Điển tháng 3

5. Báo cáo biến đổi khí hậu của Chính quyền địa phương Vương quốc Anh

Báo cáo này phê bình việc ghi chép của chính quyền địa phương đối với vấn đề biến đổi khí hậu và đề xuất những hành động chính quyền cần thực hiện để cải thiện vấn đề này. Bài viết xác định bốn lĩnh vực chính mà chính quyền địa phương cần tập trung giải quyết: giao thông, quy hoạch; nhà ở; và những khuyến nghị đối với những dịch vụ mới và dịch vụ hiện có.

Biến đổi khí hậu: Báo cáo cuối cùng của Uỷ ban Biến đổi khí hậu LGA, Uỷ ban về Biến đổi Khí hậu LGA, Hiệp hội chính quyền địa phương, UK, tháng 11 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị chuyên đề Biến đổi khí hậu đa ngành – DISCCRS IV

Hội nghị chuyên đề DISCCRS IV sẽ diễn ra từ ngày 02-09 tháng 11 năm 2008 tại Saguaro Lake Ranch, rừng quốc gia Tonto, AZ, Hoa Kỳ. Hội nghị này với mục tiêu nối các nhà khoa học xã hội và tự nhiên trong việc tham gia các nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu, ảnh hưởng và giải pháp. Hạn cuối nộp hồ sơ tham dự: 30 tháng 4 năm 2008.

Hội nghị chuyên đề về Nghiên cứu Khí hậu Đa ngành – DISCCRS IV, Trường đại học Whitman, Walla Walla, WA và Trường đại học, Eugene OR, Hoa Kỳ, 02-09 tháng 11 năm 2008