Ngày 15 tháng 01 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 15 tháng 01 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 15, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-15-thang-01-nam-2008/

Ngày 15 tháng 01 năm 2008

 

1. Xói mòn bờ biển ở bang New South Wale – Australia

Nghiên cứu này xem xét các biến số gây xói mòn bờ biển có thể bị thay đổi là hậu quả của thay đổi khí hậu do ảnh hưởng nhà kính tăng cường trong giai đoạn phân tích 2030 và 2070. Nghiên cứu tìm hiểu sự thay đổi của gió và sóng do thời tiết, các đợt dông bão và sự biến động của mực nước biển bình quân. Nghiên cứu này đề cập đến tính bất định của mô hình thời tiết với sự thay đổi của các biến trong mô hình.

Ước lượng những thay đổi trong lực tác động thời tiết tới xói mòn bờ biển ở NSW – Dự án được thực hiện cho Sở Môi trường và thay đổi khí hậu, Kathleen L. McInnes và các cộng sự, Nghiên cứu CSIRO về đại dương và khí quyển, Australia, tháng 8 năm 2007 [PDF]

2. Đánh giá chiến lược quản lý tài nguyên nước đô thị

Bài viết này phân thích các chiến lược hiện hành chống lại sự biến đối khí hậu. Nghiên cứu trình bày một số chiến lược dài hàn trong việc đối phó với thay đổi khí hậu và những biến động dự đoán trong tương lai. Bài viết này đề xuất phương pháp đánh giá định tính và kiểm định trong các điều kiện thời tiết ở tỉnh Northern Cape của Nam Phi. Phân tích này đề xuất hệ thống vệ sinh khô, dự án giáo dục và cấu trúc thuế quan là những chiến lược hữu ích nhất.

Đánh giá định tính về chiến lược quản lý tài nguyên nước của thành phố với ảnh hưởng khí hậu: Trường hợp nghiên cứu điển hình Northern Cape, South Africa, Pierre Mukheibir, Tạp chí Water SA, Vol. 33, No. 4, Uỷ ban Nghiên cứu nước Nam Phi , tháng 7 năm 2007 [PDF]

3. Công ty bảo hiểm hành động với thay đổi khí hậu

Báo cáo này phân tích hành động của ngành bảo hiểm với hiện tượng ấm lên toàn cầu. Bài viết cho thấy rằng những nhà cung cấp bảo hiểm hiện đề xuất hàng trăm giải pháp đối phó với thay đổi khí hậu và tăng thiệt hại thời tiết bao gồm: bảo hiểm phương tiện giao thông trả-như-bạn-lái (pay-as-you-drive), bảo hiểm công trình xanh và dẫn xuất thời tiết đối với năng lượng tái tạo. Báo cáo này cũng đã nhấn mạnh những con số với hai phần ba các công ty bảo hiểm không thử nghiệm những phương pháp tiếp cận này.

Từ rủi ro tới cơ hội: 2007 – Hành động của các công ty bảo hiểm với thay đổi khí hậu, Evan Mills, Ceres, tháng 10 năm 2007 [PDF]

4. Ảnh hưởng kinh tế của thay đổi khí hậu và chi phí của việc không thực hiện

Báo cáo này phân tích những chi phí chẳng hạn xây dựng lại hoặc chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng không đồng đều với các ngành nông nghiệp, chế tạo và dịch vụ công. Trong đó, một phần dành cho việc đánh giá của “chi phí không hành động” – chỉ ra rằng thất bại của việc giảm các khí nhà kính có thể làm cho hành động và thích ứng thêm tốn kém.

Ảnh hưởng kinh tế Hoa Kỳ đối với thay đổi khí hậu và Chi phí của việc không hành động, Matthias Ruth, Roy F. Weston, Dana Coelho và Daria Karetnikov, Trung tâm nghiên cứu môi trường tổng hợp  (CIER) tại Đạc học Maryland, tháng 10 năm 2007 [PDF]

5. Trường học có thể giúp giảm rủi ro thảm hoạ như thế nào?

Báo cáo này là một phần nỗ lực đang tiếp diễn với tiêu đề “Hãy bắt đầu giảm rủi ro thảm hoạ”, tiêu đề được chọn cho Chương trình giảm Thảm hoạ Thế giới 2006-2007. Báo cáo thể hiện các kinh nghiệm thực tiễn của việc giảm rủi ro thiên tai ở cộng đồng trường học. Báo cáo nhấn mạnh các hoạt động ở ba mục tiêu khác nhau: tăng nhận thức trong cộng đồng trường học; nâng cao văn hoá phòng chống và làm cho các toà nhà của trường học an toàn hơn.

Hướng tới văn hoá phòng chống: Bắt đầu giảm nhẹ rủi ro thiên tai- trải nghiệm quan trọng và bài học, Chiến lược giảm thảm hoạ quốc tế của Liên hợp Quốc. 2007

6. Chương trình hè của viện nghiên cứu về Quản lý bờ biển cao cấp – 2008

Chương trình hè của viện nghiên cứu về khoá đào tạo quản lý cáo cấp bờ biển được tổ chức tại Đại học  Rhode Island từ 09 – 27 tháng 6 năm 2008. Nó cung cấp cho những các bộ chuyên môn cơ sở những cơ hội duy nhất để hiểu biết những vấn đề mới nảy sinh, học tập từ những kỹ năng tốt nhất để giúp họ thiết kế, thực hiện và đánh giá quản lý bờ biển tổng hợp. Để biết thêm về hồ sơ, xin liên hệ trang web

Chương trình hè 2008 của trường về Quản lý bờ biển cao cấp, Trung tâm tài nguyên bờ biển, Trường Đại học Rhode Island, 09-27 tháng 6 năm 2008