Ngày 14 tháng 7 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 14 tháng 7 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 14, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-14-thang-7-nam-2009/

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

  1. Biến đổi khí hậu, Di cư và Thích ứng – Đảo Funafuti
  2. Biến đổi khí hậu: Định lượng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng cho năng lượng
  3. Điều chỉnh ranh giới Carbon (BCA) – Phân tích
  4. Lập kế hoạch chiến lược cho tương lai qua các viễn cảnh – Xem xét tài liệu
  5. Các chiến lược thích ứng khí hậu – Makawanpur, Nepal
  6. Hội nghị về biến đổi khí hậu địa phương 2010 – NSW, Australia

Biến đổi khí hậu, Di cư và Thích ứng – Đảo Funafuti

Bài viết tập trung vào các bằng chứng có được về biến đổi khí hậu và các dự định di cư của người dân ở Funafuti (đảo của Tuvalu). Nó thách thức các giả định có rộng rãi từ trước rằng biến đổi khí hậu là, sẽ, hoặc phải dẫn đến sự di cư từ Funafuti ở phạm vi rộng. Bài viết cho thấy quy mô mà người dân ở Funafuti dự định di cư để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu, Di cư và thích ứng ở Funafuti, Tuvalu, Colette Mortreux và Jon Barnett, Biến đổi môi trường toàn cầu, tập 19, số 1, tr. 105-112, 2009 [yêu cầu đăng ký]

Biến đổi khí hậu: Định lượng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng cho năng lượng

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc cung và cầu năng lượng, và tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng về năng lượng. Bản thyết trình này xem xét đến tính tổn thương của cơ sở hạ tầng sẽ thay đổi do biến đổi khí hậu, tập trung vào cơ sở hạ tầng ở California. Nó trình bày phác thảo về phương pháp luận (sử dụng bản đồ GIS) để định lượng rủi ro cho cơ sở hạ tầng về năng lượng của California từ sự biến đổi khí hậu được dự tính.

Định lượng rủi ro cho cơ sở hạ tầng về năng lượng của California từ sự biến đổi khí hậu được dự tính, Sathaye và nnk., Presentation – Tọa đàm của nhân viên về Năng lượng và biến đổi khí hậu, Ủy ban Năng lượng California, California, USA, tháng 6, 2009 [1.92 MB, PDF]

Điều chỉnh ranh giới Carbon (BCA) – Phân tích

Bài viết phân tích sự điều chỉnh ranh giới Carbon (BCA) – một biện pháp thương mại giúp bắt buộc các nước đang phát triển chính phải cam kết cứng rắn trong việc đàm phán/thương lượng về chế độ khí hậu sau 2012. Nó đánh giá BCA về các tiêu chí hiệu quả, tính khả thi về quản lý nhà nước, tính hợp pháp với WTO và rộng hơn là các tác động về địa chính trị.  

Điều chỉnh ranh giới Carbon, Aaron Cosbey, Viện Quốc tế về phát triển bền vững (IISD), Canada, 2008 [146 KB, PDF]

Lập kế hoạch chiến lược cho tương lai qua các viễn cảnh – Xem xét tài liệu

Báo cáo tập trung vào các tài liệu học thuật và phi học thuật liên quan đến việc lập kế hoạc cho các viễn cảnh (cách tiếp cận để đề cập đến những điều không chắc chắn và phức tạp sẽ xảy ra trong tương lai). Báo cáo cho thấy các cách mà các cơ quan nhà nước có thể được tổ chức để sử dụng các viễn cảnh này tốt hơn và các biện pháp để làm cho các viễn cảnh này phù hợp hơn đối với những người lập chính sách.

Nhìn lại về những gì đang nhìn về phía trước on Looking Forward: Xem xét những tài liệu về đánh giá các viễn cảnh, Robert Lempert và nnk., Báo cáo Kỹ thuật EEA số 3/2009, Cục Môi trường Châu Âu (EEA), Copenhagen, Đan Mạch, 2009

Nepal Các chiến lược thích ứng với khí hậu–Makawanpur, Nepal

Báo cáo đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên các cộng đồng ở quận Makawanpur của Nepal. Báo cáo thu thập các dữ liệu nguyên gốc và thứ hai qua việc chú trọng vào các thảo luận của các nhóm, khảo sát với các câu hỏi và một buổi tọa đàm về biến đổi khí hậu. Báo cáo xác định một số các giải pháp lựa chọn cho thích ứng để xây dựng tính ứng phó cho cả vùng.

Đánh giá tác động và các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu ở quận Makawanpur, Nepal, Báo cáo nghiên cứu, Damodar Gaire, Mukti Suvedi và Jyotshna Amatya, Hoạt động hỗ trợ Nepal, Sở Phát triển Quốc tế (DFID) và Diễn đàn Phát triển Phụ nữ và Trẻ em (WCDF), Nepal, 2008 [1.17 MB, PDF]

Hội nghị về biến đổi khí hậu địa phương 2010 –  NSW, Australia

Hội nghị về biến đổi khí hậu địa phương 2010 sẽ diễn ra vào 18-21 tháng 4, 2010 tại Bang  NSW, Australia. Nó sẽ chú trọng đến và thảo luận về các sáng tạo khác nhau mà các chính quyền địa phương đề cập đến tác động của biến đổi khí hậu lên các cộng đồng. Để biết thêm chi tiết, mời vào trang web dưới đây.

Hội nghị biến đổi khí hậu địa phương 2010, Hội đồng thành phố Núi Xanh (Blue Mountains), New South Wales (NSW), Australia, 18-21 tháng 4, 2010