Ngày 12 tháng 5 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 12 tháng 5 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 12, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-12-thang-5-nam-2009/

Ngày 12 tháng 5 năm 2009

  1. Kế hoạch cho các Hội đồng thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia
  2. Tác động của biến đổi khí hậu lên lĩnh vực giao thông
  3. Các triển vọng về chính sách khí hậu của Mỹ trong bộ máy chính quyền Obama
  4. Liên quan mật thiết giữa biến đổi khí hậu và sản xuât lương thực – Ethiopia
  5. Thích ứng và giảm nhẹ trong các chương trình phát triển – Hướng dẫn
  6. Quản trị hệ thống trái đất – Hội nghị Amsterdam 2009

Kế hoạch cho các Hội đồng thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia

Báo cáo này giúp hiểu rõ các rào cản phổ biến xuyên suốt việc thích ứng biến đổi khí hậu (được xác định trong các báo cáo trước đó của dự án) trong chính quyền địa phương. Báo cáo thông báo tính khả thi của các chiến lược tương lai để quản lý tốt hơn các rào cản này. Báo cáo cũng cung cấp một số khyến nghị để cải thiện tính thích ứng của chính quyền địa phương.

Các nghiên cứu thực tế về khả năng thích ứng: Các hệ thống tiếp cận các chiến lược thích ứng khí hậu khu vực, Timothy F Smith và nnk., CSIRO và Nhóm các hội đồng khu vực ven biển Sydney, Australia, tháng 3, 2009 [1.27 MB, PDF]

Tác động của biến đổi khí hậu lên lĩnh vực giao thông

Nghiên cứu này xem xét các tài liệu/công việc hiện hành được áp dụng cho lĩnh vực giao thông và xác định các hiệu ứng của biến đổi khí hậu và các điều kiện thời tiết lên lĩnh vực này. Mặc dù nghên cứu này có đưa ra một số hiểu biết sâu sắc về sự việc, nó cũng nhấn mạnh rằng tác động thực của biến đổi khí hậu lên các chi phí phát sinh của các phương tiện vận tải khác nhau là chưa chắc chắn và vẫn còn mơ hồ. 

Tác động của biến đổi khí hậu lên thời tiết và giao thông: Tổng quan về các kết quả tìm kiếm từ kinh nghiệm thực tế, Mark J. Koetse và Piet Rietveld, Nghiên cứu giao thông Phần D: Giao thông và Môi trường, tập 14, tr. 205-221, tháng 1, 2009 [yêu cầu đăng ký]

Các triển vọng về chính sách khí hậu của Mỹ trong bộ máy chính quyền của Obama

Báo cáo cung cấp tổng quan và sự phân tích các yếu tố chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chính sách khí hậu của Mỹ, chuẩn bị cho và sau Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen. Nó xác định được một số các cân nhắc quan trọng cần phải tính đến khi chuẩn bị cho Thụy Điển lên làm chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu và các cuộc đàm phán về khí hậu ở Copenhagen.

Sự biến đổi lớn: Các triển vọng về chính sách khí hậu của Mỹ trong bộ máy chính quyền Obama, Mikael Román và Marcus Carson, Ủy ban Phát triển Bền vững, REGERINGSKANSLIET, Thụy Điển, tháng 3, 2009 [1.29 MB, PDF]

Liên quan mật thiết giữa biến đổi khí hậu và lĩnh vực sản xuất lương thực – Ethiopia

Bài viết nghiên cứu tác động của các biến thiên chủ yếu về khí hậu lên ngành sản xuất lương thực tại lưu vực sông Nile của Ethiopia, sử dụng các dữ liệu khảo sát cụ thể các hộ gia đình. Nó cung cấp các mối liên quan mật thiết của các chiến lược thích ứng đối với sản lượng của nông trường. Bài viết đưa ra khám phá biến đổi khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu có tác động đáng kể lên sản lượng nông trường.

Tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng lên việc sản xuất lương thực ở các nước có thu nhập thấp: Bằng chứng ở lưu vực sông Nile, Ethiopia, Mahmud Yesuf và nnk., Bài viết thảo luận số 00828 của IFPRI, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), tháng 12, 2008 [130 KB, PDF]

Thích ứng và giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu trong các chương trình phát triển – Hướng dẫn

Bài viết cung cấp hướng dẫn về các mối liên hệ giữa thiết kế và các chương trình phát triển, các mục đích của thích ứng biến đổi khí hậu và hạn chế phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính. Nó cung cấp các ví dụ về các cách thức khác nhau, mà theo đó biến đổi khí hậu có thể tác động lên tính hiệu quả của chính sách phát triển vay mượn và các cách thức này nhằm ngụ ý gì cho thiết kế các chính sách như vậy.

Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong các chương trình phát triển: Hướng dẫn thực hành, Muthukumara Mani, Anil Markandya và Viju Ipe, Ngân hàng Thế giới, Mỹ, 2008 [983 KB, PDF]

Quản trị hệ thống trái đất – Hội nghị Amsterdam 2009

Hội nghị này đang được tổ chức xoay quanh năm vấn đề phân tích cốt lõi bao gồm: các kiến trúc của quản trị hệ thống trái đất; cơ quan chức năng trong việc quản trị hệ thống trái đất; tính thích ứng của việc quản trị hệ thống trái đất; trách nhiệm giải trình và tính hợp pháp trong việc quản trị hệ thống trái đất; vị trí và cách tiếp cận quản trị hệ thống trái đất. Bài tóm tắt có thể đệ trình trước ngày 15 tháng 5, 2009.    

Hội nghị Amsterdam 2009 về kích cỡ con người do sự thay đổi môi trường toàn cầu, Khoa phân tích chính sách  môi trường, Viện nghiên cứu môi trường (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam, Hà Lan, 2-4 tháng 12, 2009