Ngày 11 tháng 3 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 11 tháng 3 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 11, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-11-thang-3-nam-2008/

Ngày 11 tháng 3 năm 2008

1. Phân tích Thay đổi khí hậu của Garnaut công bố báo cáo giữa kỳ

Báo cáo này cho biết các phân tích chi tiết từ các nhiên cứu về Phân tích Thay đổi Khí hậu của Garnaut cho đến nay, là cơ sở cho thảo luận cộng đồng. Bài viết cho thấy các mối quan tâm ban đầu cho chương trình mua bán phát giấp phép phát thải khí nhà kính (ETS), kế hoạch sẽ có hiệu lực vào năm 2010. Xin mời nộp báo cáo trước 11 tháng 4 năm 2008.

Báo cáo Thay đổi khí hậu Garnaut: Báo cáo giữa kỳ cho Chính quyền trung ương, bang và các vùng lãnh thổi của Australia, Báo cáo Thay đổi khí hậu Garnaut, tháng 2 năm 2008 [PDF]

2. Triển vọng Nghiên cứu khả năng phục hồi của đô thị

Bài viết tập trung vào nghiên cứu khả năng phục hồi của đô thị trong vòng 3-5 năm tới với những thách thức chủ yếu đang cần phải giải quyết của hệ thống đô thị. Bài viết này đã vạch ra những nỗ lực nghiên cứu mới và hay trong Liên minh Khả năng phục hồi, những nỗ lực này sẽ tạo nên những cơ sở khoa học (cần thiết cho các nhà quản lý đô thị) để thiết lập các chiến lược cho tương lai đô thị.

Khả năng phục hồi của đô thị- Triển vọng nghiên cứu: Hành động Liên minh Khả năng phục hồi đối với chuyển dịch hệ thống đô thị hướng tới Tương lai bền vững, CSIRO Australia – Trường đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ – Trường Đại học Stockholm Thụy Điển, Liên minh Khả năng phục hồi, 2007 [PDF]

3. Bức tranh Năng lượng: Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi tới đâu?

Tăng cầu năng lượng, thay đổi khí hậu toàn cầu và ràng buộc cung cấp năng lượng có khả năng ảnh hưởng của năng lượng tới sản xuất kinh doanh trong tương lai. Các công ty đã sẵn sàng với những thách thức năng lượng phía trước? Dựa vào bốn bối cảnh có thể xẩy ra của thế giới đến năm 2020, báo cáo này xác định hàng loạt chiến lược, điều này giúp lĩnh vực sản xuất kinh doanh hành động ngay bây giờ để sẵn sàng đối phó với các rủi ro liên quan đến năng lượng.

Chiến lược năng lượng – Suy nghĩ trong các bối cảnh trong tương lai cho các nhà điều hành kinh doanh và Hội đồng quả trị các tập đoàn, Mạng lưới Kinh doanh toàn cầu và and U.S. EPA ENERGY STAR, San Francisco, CA, 2007 [PDF]

4. Đánh giá Kinh tế về Chiến lược Thích ứng tại Italia

Bài viết này đánh giá giá trị kinh tế của ảnh hưởng thay đổi khí hậu đối với các ngành và các vùng kinh tế. Bài viết này tập trung vào các giải pháp thích ứng và chi phí ước tính. Bài viết này tổng hợp giá trị kinh tế của ảnh hưởng thay đổi khí hậu ở nhiều góc độ khác nhau bằng mô hình cân bằng tổng thế (CGE).

Ảnh hưởng thay đổi khí hậu và Chiến lược thích ứng ở Italia; Đánh giá kinh tế, Carlo Carraro và Alessandra Sgobbi, CCMP – Mô Hình hóa và Chính sách Thay đổi khí hậu, Fondazione Eni Enrico Mattei, tháng 01 năm 2008 [PDF]

5. Cộng đồng có thể làm gì để phòng chống ảnh hưởng thay đổi khí hậu?

Hướng dẫn này giúp những người ra quyết định của địa phương nhằm chuẩn bị đối phó với thay đổi khí hậu. Tài liệu này hỗ trợ kế hoạch đối với ảnh hưởng khí hậu bằng việc cụ thể hóa các trình tự thực tiễn và chiến lược (thiết lập các nhóm phòng hộ đối với thay đổi khí hậu; xác định tính dễ tổn thương của cộng đồng đối với thay đổi khí hậu; và xác định, lựa chọn và thực hiện các lựa chọn thích ứng), những vấn đề này có thể được dùng để xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng trong tương lai.

Chuẩn bị cho Thay đổi khí hậu – Tài liệu hướng dẫn đối với Chính quyền Trung ương, khu vực và địa phương, Nhóm công tác ảnh hưởng thời tiết, Địa hạt King, Washington, và ICLEI – Chính quyền địa phương với Phát triển bền vững 2007 [PDF]

6. Hội nghị thượng đỉnh số hóa trái đất về Thông tin địa lý Đức

Hội nghị thượng đỉnh số hóa trái đất về Thông tin địa lý: Công cụ đối với nghiên cứu thay đổi toàn cầu sẽ được tổ chức ở Potsdam, Đức từ ngày 12 -14 tháng 11 năm 2008. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ có mặt các nhà khoa học hàng đầu đang làm việc trong lĩnh vực Thông tin Địa lý và Thay đổi Toàn cầu. Bài viết (không quá 400 từ) và tờ rơi phải được nộp vào ngày 15 tháng 3 năm 2008.

Hội nghị thượng đỉnh số hóa trái đất về Thông tin Địa lý: Công cụ để Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu, Hội Thông tin địa lý (GfGI), Hiệp hội Quốc tế về Số hóa trái đất (ISDE), và Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu (JRC) của Ủy ban Châu Âu, Potsdam, Đức, ngày 12-14 tháng 11 năm 2008.