Ngày 11 tháng 12 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 11 tháng 12 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 11, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-11-thang-12-nam-2007/

Ngày 11 tháng 12 năm 2007

1. Suy luận đối với chính quyền địa phương Đông Nam Queensland

Bài viết này phân tích các thách thức liên quan đến chính sách thay đổi khí hậu. Bài viết nhấn mạnh các rủi ro tiềm năng và tính dễ tổn thương của chính quyền địa phương dưới nhiều bối cảnh thay đổi thời tiết. Bài viết này phân tích chi phí và cơ hội do thời tiết mang lại cho chính quyền địa phương và vạch ra các kinh nghiệm ở đông nam bang Queensland để kiểm tra các công cụ chính sách sẵn có.

Khung thời tiết: Suy luận đối với năng lực hành động chính sánh của chính quyền địa phương, Donovan Burton và Dianne Dredge, Khoa Quy hoạch môi trường và đô thị, Đại học Griffith, QLD, Australia, tháng 11 năm 2007 [PDF]

2. Cơ s hạ tầng đô th và Thích ứng với thay đổi khí hu

Nghiên cứu này phân tích vài trò của chính quyền liên quan đến việc thích ứng với thay đổi khí hậu. Bài viết xác định ảnh hưởng tiềm năng của thay đổi khí hậu đổi với cơ sở hạ tầng thành phố (Fredericton, New Brunswick) như: sông ngòi, canh xanh, nước mưa, công trình phúc lợi, hệ thống giao thông, cống rãnh vệ sinh, chôn lấp chất thải rắn, và hệ thống cảnh báo thiên tai. Nghiên cứu này đề xuất các biện pháp thực hiện một cách hiện quả các kỹ thuật thích ứng với thay đổi khí hậu.

Vai trò của chính quyền trong thích ứng với thay đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng đô thị, Terrain Group và Birch Hill GeoSolutions, Canada, tháng 5 năm 2007 [PDF]

3. Mối quan h của Thay đổi khí hu, Hoà bình và Chiến tranh

Báo cáo này phân tích hậu của của thay đổi khí hậu có thể dẫn đến các xung đột bạo lực, và cho biết ảnh hưởng của nó tới nỗ lực để thích ứng với thay đổi thời tiết. Báo cáo chỉ ra rằng xây dựng hoà bình và thích ứng với thay đổi khí hậu có thể bổ sung cho nhau trong việc phối hợp phát triển kinh tế và xã hội dài hạn. Báo cáo này cũng đề xuất các chính sách và cơ chế giúp cộng đồng hiểu những thách thức của thay đổi khí hậu và hành động với cách không gây nên các xung đột bạo lực.

Xung đột thời tiết: Mối quan hệ của Thay đổi khí hậu, hoà bình và chiến tranh, Dan Smith và Janani Vivekananda, Cảnh báo Quốn tế, tháng 11 năm 2007 [PDF]

4. Ảnh hưởng của biến động lượng mưa đối với năng suất cây trồng Nigeria 

Nghiên cứu này dùng kỹ thuật GIS để xác định và vẽ bản đồ ảnh hưởng không gian và thời gian của biến động lượng mưa đối với năng suất ngô tại Khu vực sinh thái Guinea Savanna, Nigeria. Kết quả phân tích cho thấy rằng biến động lượng mưa làm thay đổi năng suất ngô tại Nigeria.

Ứng dụng GIS để đánh giá ảnh hưởng của biến động lượng mưa đến năng suất ngô tại Guinea Savanna một bộ phận của Nigeria, Odekunle T. O., Orinmoogunje I. O. O. và Ayanlade A, Tạp phí công nghệ sinh học Châu Phi , Vol. 6, No. 18, tháng 9 năm 2007 [PDF]

5. Thích ứng với thay đổi khí hu và Giảm nghèo

Bài viết này mối quan hệ thực tiễn của nghèo đói và thích ứng với thay đổi khí hậu. Bài viết chỉ ra những tương tác của giảm nghèo và các can thiệp thích ứng. Bài viết này phân tích thể chế với việc phối hợp các giải pháp thích ứng trong chính sách hỗ trợ phát triển.

Thích ứng với thay đổi khí hậu và Giảm nghèo: Các tương tác chính và các giải pháp chủ yếu, Siri E.H. Eriksen và các cộng sự, Thay đổi môi trường toàn cầu và anh sinh con người, Đại học Oslo, 2007 [PDF]

6. Cuc gp thay đổi khí hu đầu tiên sau Baili – ti Ấn Độ

Hội nghị thượng đỉnh Phát triển bền vững Delhi (DSDS) sẽ được tổ chức từ ngày 07-09 tháng 2 năm 2007 tại New Delhi, Ấn Độ. Mục tiêu của Hội nghị này là tăng cường hiểu biết về `phát triển bền vững’ và thay đổi khí hậu’ đối với các nhà hoạch định chính sách và các lãnh đạo những người có ảnh hưởng tới quan điểm của công chúng.

Hội nghị thượng đỉnh Phát triển bền vững Delhi (DSDS) – 2008, Viện Tài nguyên và Năng lượng, New Delhi, Ấn Độ, 07-09 tháng 2 năm 2008