Ngày 10 tháng 6 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 10 tháng 6 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 10, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-10-thang-6-nam-2008/

Ngày 10 tháng 6 năm 2008

1. Rủi ro khí hậu và Thích ứng ngành nghề – Lưu vực sông Murray Darling 

Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu tiến hành ở bốn cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Lưu vực sông Murray-Darling của Australia: hai khu vực được tưới tiêu và hai khu vực không được tưới tiêu. Nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa cảm nhận sự thay đổi khí hậu, biến đối khí hậu, phòng chống và quản lý rủi ro thời tiết.

Rủi ro thời tiết và thích ứng ngành nghề,  Marry Milne, Nyree Stenekes và Jacqui Russell, Ủy ban Khoa học Nông thôn của Chính phủ Australia, Canberra, Australia, 2008

2. Khung thực hành tốt nhất cho biến đổi khí hậu – California  

Tài liệu này cung cấp những khuyến nghị đối với hành động địa phương trong mười lĩnh vực có cơ hội trong lãnh đạo khí hậu, cả hoạt động cơ quan và chung cộng đồng. Các khuyến nghị này phản ánh sự khác biệt của các thành phố và địa hạt, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn từ những bước đơn giản đến các quá trình phức tạp hơn.

Khung thực hành tốt nhất cho biến đổi (Phiên bản 5.0), Mạng lưới hành động thời tiết California, Viện Chính quyền địa phương, California, Hoa Kỳ, 9 tháng 5 năm 2008 [PDF]

3. Thích ứng với biến đổi khí hậu – Chúng ta sẽ đi đâu từ Bali?

Bài viết này phân tích những vấn đề liên quan đến thích ứng được phản ánh như thể nào từ kết quả của hội nghị thời tiết được tổ chức tại Bali năm 2007, và Germanwatch xem đó là câu hỏi quan trọng trong tranh luận chính sách thích ứng trên con đường hướng tới một thỏa thuận mới về biến đổi khí hậu.

Thích ứng với biến đổi khí hậu – Chúng ta sẽ đi về từ Bali? Phân tích của COP13 và Vấn đề chính trên con đường hướng tới một thỏa thuận mới về biến đổi thời tiết – Bài viết tóm tắt, Sven Harmeling và Christoph Bals, Germanwatch, March 2008 [PDF] 

4. Thay đổi xã hội-sinh thái: Phương pháp tiếp cận chuyển dịch và phục hồi    

Bài viết này trình bày những thông tin về hai phương pháp tiếp cận (quá trình chuyển dịch và phục hồi) có thể được sử dụng để phân tích và quản lý sự thay đổi xã hội- sinh thái. Bài viết tranh luận rằng việc kết hợp những vấn đề quan trọng của hai phương pháp này có thể thúc đẩy nhanh hơn quản lý phục hồi của hệ thống xã hội-sinh thái so với việc thực hiện các phương pháp này một cách đơn lẻ.

Quản lý thay đổi xã hội-sinh thái trong dài hạn: Phương pháp phục hổi và chuyển dịch có thể tham khảo lẫn nhau như thế nào? Timothy J. Foxon, Lindsay C. Stringer và Mark S. Reed, Viện nghiên cứu bền vững (SRI), Khoa Đất và Môi trường, trường Đại học Leeds, Vương quốc Anh, tháng 2 năm 2008 [PDF]

5. Cảnh báo của Oxfam  về sự suy tàn sinh kế của người nghèo

Báo cáo này cảnh báo rằng cùng với việc gia tăng các thảm họa khí hậu, nhiều người bị ảnh hưởng bởi những thảm họa này do họ nghèo đói, không có sức mạnh, tăng dân số và sự dịch chuyển dân cư đến những khu vực bên bờ vực rủi ro. Bài viết nhất mạnh rằng việc cứu trợ khẩn cấp nên có sự liên hệ với biến đổi khí hậu và giữ gìn sinh kế của những người nghèo.

Báo động thời tiết: Sự gia tăng thảm họa cùng với sự tấn công của biến đổi khí hậu, Bài viết tóm tắt của Oxfam, Oxfam Quốc tế, tháng 11 năm 2007 [PDF]

6. Mời viết các chương trong sách: Thích ứng với biến đổi khí hậu

Các chương này được viết cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, và các cá nhân khác liên quan trong quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp tập trung vào các trường hợp nghiên cứu điển hình thực tiễn và các ví dụ của hành động thích ứng. Các bài viết liiên quan đến các phương pháp tiếp cận tích ứng của đô thị, ngành nghề, và chính quyền đặc biệt được khuyến khích. Đề cương tóm tắt (250 từ) mời nộp vào ngày 25 tháng 6 năm 2008.

Mời viết chương trong sách: Thích ứng với biến đổi khí hậu, Tiêu đề; Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các nước phát triển; Biên tập TS. James D. Ford và TS. Lea Berrang Ford, Bộ môn Địa lý, Trường McGill, Montreal; Nhà xuất bản: Springer, Hà Lan