Ngày 10 tháng 11 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 10 tháng 11 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 10, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-10-thang-11-nam-2009/

Ngày 10 tháng 11 năm 2009

  1. Thích ứng ở mức Chính quyền địa phương: Great Barrier Reef
  2. Quy hoạch đô thị và các phản hồi ở đô thị với biến đổi khí hậu – Australia
  3. Tình trạng mưa hiện nay và những liên đới từ xa với El Nino 2009
  4. Tài chính cho thích ứng theo kết quả thỏa thuận cho Copenhagen
  5. Biến đổi khí hậu, Xung đột và An ninh: Các thách thức đổi với Luật Quốc tế
  6. Hội nghị về nghiên cứu về Châu Á Thái Bình Dương của Malaysia-Thailand 2010

Thích ứng ở mức Chính quyền địa phương: Great Barrier Reef

Bài viết đưa ra nhận xét rằng chính sách khí hậu nhìn chung dựa vào rủi ro, tạo nên sự khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách ở mọi phạm vi. Bài viết báo cáo về trường hợp nghiên cứu thực tế của khu vực chính phủ địa phương của Queensland về vùng ven biển Great Barrier Reef. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động trong việc phản hồi để chuẩn bị cho các chính quyển địa phương sẵn sàng ứng phó với các thách thức về khí hậu trong tương lai.

Khả năng của Chính quyền địa phương hỗ trợ cho thích ứng với biến đổi khí hậu: Giải quyết các rủi ro và sự chưa chắc chắn, Anne M Leitch và Cathy Robinson, Đại học James Cook và Hệ sinh thái bền vững CSIRO, Bài trình bày tại Hội nghị vùng ven biển Queensland, Queensland, Australia, 2009 [123 KB, PDF]

Quy hoạch đô thị và các phản hồi ở đô thị đối với biến đổi khí hậu – Australia

Bài viết tập trung vào chính phủ Australia đối với cả hai vấn đề là phản hồi với Nghị định thư Kyoto và các chính sách hiện hành của Chính quyền Lao động của Ông Rudd. Bài viết xem xét các chính sách của Nhà nước về biến đổi khí hậu với các tham khảo đặc biệt về thành phố và giao thông. Bài viết mô tả các dàn xếp mới về mặt tổ chức và chính sách hện đang nổi bật về các vấn đề như giảm thiểu, thích ứng và đánh giá rủi ro gắn liền với biến đổi khí hậu ở các thành phố. 

Quy hoạch đô thị bền vững và phản hồi của các khu đô thị đối với biến đổi khí hậu – Tổng quan về các thực tế tại thủ đô của Australia (ACT), New South Wales và Victoria, Australia, Hitomi Nakanishi, John Black và Ken Doust, Bài trình bày tại Hội thảo nghiên cứu về đô thị lần thứ 5, Pháp, 2009 [327 KB, PDF]

Tình trạng mưa hiện nay và sự liên đới từ xa với El Nino 2009

Tài liệu này giúp cho các nhà hoạch định chính sách hiểu được các tác động tiềm năng của các tình trạng El Niño hiện nay tại các quốc gia đang phát triển khác nhau. Nó sử dụng các thư viện dữ liệu của IRI để chuẩn bị lập ra hàng loạt các bản đồ và biểu đồ khác nhau. Người đọc có thể sử dụng tài liệu này để đánh giá các khu vực khác nhau trên thế giới bị tổn thương như thế nào do các tác động về kinh tế xã hội liên quan đến khí hậu.  

Tình trạng mưa hiện nay và các liên đới từ xa với El Nino 2009: Cái nhìn sơ bộ, Shiv Someshwar và nnk., Viện nghiên cứu quốc tế về khí hậu và xã hội, Viện Trái đất, Đại học Columbia, Mỹ, tháng 10, 2009 [10.6 MB, PDF]

Tài chính cho thích ứng theo kết quả thỏa thuận cho Copenhagen

Báo cáo cung cấp bức tranh xung quanh các vấn đề tài chính cho thích ứng phù hợp với kết quả thỏa thuận cho Copenhagen bằng cách đề cập đến các giai đoạn khác nhau của tài chính cho thích ứng: sự phát sinh, quản lý và sự phân bổ tài chính. Báo cáo tranh luận rằng thỏa thuận về tài chính cho thích ứng trên thực tế là sống còn để tiến tới thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu cho giai đoạn hậu 2012.

Tài chính cho thích ứng theo kết quả thỏa thuận cho Copenhagen, Asa Persson và nnk., Báo cáo nghiên cứu, Viện Môi trường Stockholm, Thụy Điển, tháng 10, 2009 [1.24 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu, Xung đột và An ninh: Các thách thức đối với Luật Quốc tế

Bài viết cung cấp thông tin về các rủi ro có thể đối với an ninh do các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bao gồm các hiểm họa an ninh truyền thống và bất thường hoặc các rủi ro anh ninh đối với con người. Bài viết xem xét làm thế nào để các chi nhánh chuyên ngành khác nhau của luật quốc tế có thể triển khai để đề cập các rủi ro khác nhau, trong cả hai bối cảnh ngăn ngừa và phản hồi với các rủi ro này.

Biến đổi khí hậu, Xung đột và An ninh: Các thách thức đối với Luật Quốc tế, Ben Saul, Bài nghiên cứu luật pháp số 09/107, Trường Luật Sydney, Đại học Sydney, Australia, 2009, tháng 10, 2009

Hội nghị về nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của Malaysia-Thailand 2010

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Đại học Quốc gia Malaysia vào ngày 25-26 tháng 3 năm 2010. Nó sẽ tập trung vào các động lực của ‘sự phụ thuộc lẫn nhau’ giữa người dân, các thể chế và Nhà nước ở Châu Á Thái Bình Dương. Một trong các chủ đề của Hội nghị là ‘bền vững, môi trường và biến đổi khí hậu’. Mời gửi tóm tắt bài trình bày đến trước ngày 12 tháng 11 năm 2009.

Hội nghị Quốc tế của Malaysia-Thailand lần thứ 4 về các nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (UKM-Mahidol 4), Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 25-26 tháng 3, 2010