Ngày 1 tháng 9 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 1 tháng 9 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 01, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-1-thang-9-nam-2009/

Ngày 1 tháng 9 năm 2009

  1. Biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai – Australia
  2. Các trung tâm đô thị: Tính tổn thương, khả năng thích ứng và ứng phó
  3. Lộ trình của USAID – Biến đổi khí hậu ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
  4. Biến đổi khí hậu và các thách thức quản lý rủi ro
  5. Thông tin cho thích ứng hiệu quả – Bản hướng dẫn thực hành
  6. Hội nghị về khoa học môi trường và phát triển

Biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai – Australia

Báo cáo nhấn mạnh về những hiểm họa đáng kể do biến đổi khí hậu gây ra ở Australia. Báo cáo này cũng thúc đẩy các tổ chức hoạt động phục vụ cho các tình trạng khẩn cấp và quản lý thiên tai của Australia cần tiến hành nhiều việc hơn nữa để ứng phó với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra 11 khuyến nghị cho việc cải thiện tính ứng phó với thiên tai trong phạm vi quốc gia của Australia.

Kiên cường Australia: Biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai quốc gia, Athol Yates và Anthony Bergin, Báo cáo đặc biệt số 24, Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI), tháng 8, 2009

Các trung tâm đô thị: Tính tổn thương, Khả năng thích ứng và ứng phó

Bài viết xem xét các dạng lặp lại của sự tổn thương và ứng ứng phó tồn tại chéo trong các khu vực đô thị. Nó phát triển khung minh họa cho các hợp thành chủ yếu, những yếu tố quyết định và hậu quả của sự tổn thương trong các khu đô thị, và áp dụng một cách tiếp cận phân tích biến đổi mô hình trung tâm. Bài viết tranh luận rằng có thể đưa ra các mối quan hệ nhân quả hoặc các khuôn mẫu tổn thương xuyên suốt các trung tâm đô thị.

Đánh giá các khuôn mẫu tổn thương, khả năng thích ứng và ứng phó tại các khu trung tâm đô thị, Patricia Romero Lankao và John L. Tribbia, Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia-Mexico và Đại học Colorado-Boulder, Tập tiểu luận về nghiên cứu đô thị lần thứ năm, 2009 [128 KB, PDF]

Lộ trình của USAID – Biến đổi khí hậu ở khu vực Châu Á Thái bình dương

Lộ trình này phác họa năm khu vực trọng tâm cho nhiệm vụ phát triển khu vực của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) để hỗ trợ các chương trình trong khu vực, và trong các bối cảnh song phương, RDMA là phái đoàn chịu trách nhiệm, bao gồm các lĩnh vực: năng lượng sạch, rừng, và sự thay đổi việc sử dụng đất, các vùng ven biển và các hệ sinh thái của các dải san hô; các nguồn nước ngọt và các hệ sinh thái; và các sáng kiến dịch vụ lồng ghép với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu toàn cầu ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: Kết quả phân tích và lộ trình cho nhiệm vụ phát triển khu vực của USAID đối với Châu Á, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Bangkok, Thailand, tháng 7 năm 2009 [1.60 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu và các thách thức quản lý rủi ro

Báo cáo giới thiệu ba hiện tượng đặc trưng của các rủi ro liên quan đến khí hậu mà cần thiết phải có sự thay đổi trong cách suy nghĩ về quản lý rủi ro: mối tương quan vi mô trong phạm vi toàn cầu, những giai đoạn cuối phình ra, và sự phụ thuộc vào giai đoạn cuối. Báo cáo thảo luận các mối liên hệ mật thiết của các hiện tượng này cho việc đánh giá những tổn thất, chính sách thích ứng, và đặc biệt là các thị trường bảo hiểm thiên tai tự nhiên. Báo cáo đưa ra các gợi ý về chính sách sơ bộ trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến rủi ro khí hậu.

Biến đổi khí hậu và các thách thức quản lý rủi ro cho bảo hiểm, thích ứng, và ước tính tổn thất, Carolyn Kousky và Roger M. Cooke, Báo cáo thảo luận 09-03, Tài nguyên cho tương lai (RFF), Washington, DC, Mỹ, 2009 [1.27 MB, PDF]

Thông tin cho thích ứng hiệu quả – Bản hướng dẫn thực hành

Bản hướng dẫn này cung cấp thông tin về các câu hỏi thường gặp như sau: Các nguồn thông tin nào về biến đổi khí hậu tồn tại như là cơ sở cho việc đưa ra quyết định? Những thông tin này đáng tin cậy như thế nào? Những nguồn nào chưa chắc chắn liên quan đến những thông tin này? Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên quan này với những nguồn khác như thế nào một cách đáng tin cậy?  

Thông tin về biến đổi khí hậu cho sự thích ứng hiệu quả: Bản hướng dẫn thực hành, Jürgen Kropp và Michael Scholze, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Đức, tháng 5, 2009 [1.04 MB, PDF]

Hội nghị về khoa học môi trường và phát triển

Hội nghị này sẽ diễn ra từ 26-28 tháng 2 năm 2010 tại Singapor. Hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề khác nhau, bao gồm: sự ấm lên của trái đất, khí hậu và biến đổi khí hậu; sự biến đổi về môi trường trên toàn cầu và quản lý các hệ sinh thái. Bài viết (giới hạn 5 trang) cần gửi tới trước ngày 30 tháng 10 năm 2009.

Hội nghị quốc tế về khoa học môi trường và phát triển năm 2010 (CESD 2010), Hội khoa học môi trường (ESS) IACSIT, Singapore, 26-28 tháng 2, 2010