Ngày 08 tháng 12 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 08 tháng 12 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 08, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-08-thang-12-nam-2009/

Ngày 08 tháng 12 năm 2009

  1. Dự báo Copenhagen – Cập nhật về khoa học khí hậu
  2. Biến đổi khí hậu: Bài học từ các chiến lược đối phó của những người dân thường
  3. Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu của Bangkok
  4. Các ý tưởng định hình các chính sách mới về khí hậu và năng lượng
  5. Biến đổi khí hậu và công lý xã hội – MUP, Australia
  6. Hội nghị Khoa học Trái đất của Australia – Canberra, Australia

Dự báo Copenhagen – Cập nhật về khoa học khí hậu

Báo cáo tổng hợp một số các chính sách phù hợp với khoa học khí hậu được công bố kể từ khi có các tài liệu cho báo cáo IPCC cuối cùng (AR4). Báo cáo này được xem như là sách hướng dẫn khoa học bổ sung thêm cho AR4 trong thời gian diễn ra hội nghị ở Copenhagen vào tháng 12, 2009, cũng như bất kỳ các cuộc đàm phán quốc tế tiếp theo về các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu.

Dự báo Copenhagen: Cập nhật thế giới về khoa học mới nhất về khí hậu, I. Allison và nnk., Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu (CCRC), Đại học New South Wales (UNSW), Sydney, Australia, tháng 11, 2009 [3.33 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu: Bài học từ các chiến lược đối phó của những người dân thường

Bài viết nhằm thiết lập các mối quan hệ giữa thích ứng, giảm rủi ro thiên tai và các chiến lược ứng phó trong các khu vực đô thị. Bài viết tóm tắt các chiến lược đối phó hiện hành của các khu vực đô thị nghèo ở khu Korail – sự di cư không chính thức lớn nhất ở Dhaka, Bangladesh. Bài viết thảo luận làm thế nào để các cơ chế quy hoạch địa phương, thích ứng, và quản lý có thể hỗ trợ cho các chiến lược ứng phó ở các khu đô thị nghèo.

Gắn liền với ứng phó: Bài học từ các chiến lược đối phó của những người dân thường đối với sự thay đổi khí hậu, Huraera Jabeen, Adriana Allen và Cassidy Johnson, Tiểu luận nghiên cứu về đô thị lần thứ năm, Pháp, 2009 [517 KB, PDF]

Báo cáo đánh giá về biến đổi khí hậu của Bangkok

Báo cáo giải thích tại sao và như thế nào mà biến đổi khí hậu ảnh hưởng Bangkok. Nó làm tăng nhận thức cho các hành động mà có thể làm giảm các tác động của biến đổi khí hậu ở Bangkok. Báo cáo thiết lập ra một số các lựa chọn thích ứng cho thành phố, bao gồm: cải thiện cơ sở hạ tầng cho sức khỏe cộng đồng; thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm; và thi hành các quy chuẩn xây dựng và phân vùng chặt chẽ hơn.

Báo cáo đánh giá về biến đổi khí hậu của Bangkok – 2009, Nhà chức trách thành phố Bangkok, Quỹ Green Leaf, và Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc, 2009 [4.16 MB, PDF]

Các ý tưởng định hình các chính sách mới về khí hậu và năng lượng

Bộ tài liệu này đóng góp cho các tranh cãi đang tiếp diễn về các chính sách của biến đổi khí hậu. Nó nhằm cung cấp những hiểu biết tốt hơn về phong trào công lý cho khí hậu đang nổi lên và tạo ra những mối quan hệ giữa các quan điểm và các lĩnh vực tham gia khác nhau. Bộ tài liệu này cũng giúp định hình được các chính sách về khí hậu và năng lượng trong tương lai mà loài người đang đối phải trong thế kỷ 21.

Sự thể cho công lý khí hậu: Các ý tưởng định hình các chính sách mới về khí hậu và năng lượng, Ulrich Brand, Edgardo Lander, Tadzio Mueller và Nicola Bullard (biên tập viên), Quỹ Dag Hammarskjöld, tháng 11, 2009 [12.3 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu và công lý xã hội – MUP, Australia

Tập này được biên tập (được xuất bản bởi Báo chí Đại học Melbourne) bao gồm nhiều vấn đề, như: trách nhiệm đối với biến đổi khí hậu; công bằng cho các thế hệ, sức khỏe; di cư môi trường; thích ứng và công bằng trong chính sách khí hậu. Tập sách này giúp bổ sung thêm những vấn đề còn chưa được rõ trong quan niệm của người dân Australia về các vấn đề biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu và công lý xã hội, Jeremy Moss (biên tập viên), Loạt công lý xã hội của MUP, Báo chí Đại học Melbourne (MUP), Victoria, Australia, 2009 [Biến đổi khí hậu và công lý xã hội có ở cả hai hình thức là sách điện tử (tải tập PDF) hoặc sách giấy (in ra theo yêu cầu). Cả hai loại đều có thể được mua qua mạng tại cửa hàng điện tử MUP

Hội nghị Khoa học Trái đất của Australia – Canberra, Australia

Sự kiện này sẽ diễn ra tại Canberra từ ngày 4-8 tháng 7 năm 2010. Nó sẽ bao gồm nhiều chủ đề, như: các nghiên cứu thực tế về các hiểm họa tự nhiên đặc trưng và các đánh giá rủi ro, thích ứng với các công nghệ khảo sát hiện hành để thông báo cho các cộng đồng bị hiểm họa cũng như sự phát triển và sử dụng các công cụ mới cho nghiên cứu và xác định các hiểm họa tự nhiên. Mời gửi tóm tắt trình bày trước ngày 15 tháng 1 năm 2010.  

Hội nghị Khoa học Trái đất 2010, Hội Địa chất Australia, Canberra, Australia, 4-8 tháng 7, 2010