Ngày 07 tháng 7 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 07 tháng 7 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 07, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-07-thang-7-nam-2009/

Ngày 07 tháng 7 năm 2009

  1. Báo cáo Xanh của Chính phủ Victoria về biến đổi khí hậu
  2. Ứng phó trong sự đối mặt với biến đổi môi trường toàn cầu
  3. Tính tổn thương ở các vùng ven biển – Phân tích GIS
  4. Đánh giá chi phí cho sức khỏe trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu
  5. Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm đói nghèo
  6. Hội nghị về biến đổi khí hậu – Ismailia, Egypt

Báo cáo đặc biệt của AdaptNet, 07 tháng 7, 2009, 09-04-S-Ad: UKCIP, Các nhà chức trách địa phương và tóm lược các tác động khí hậu địa phương (LCIP) – Liz Greenhalgh

Báo cáo Xanh của Chính phủ Victoria về biến đổi khí hậu

Báo cáo Xanh (Báo cáo đề xuất thăm dò) phác thảo một số rủi ro mà chính phủ Victoria phải đối mặt do tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo đưa ra các đề xuất thăm dò về các biện pháp mà chính phủ Victoria có thể làm giảm phát thải khí nhà kính, và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo Xanh bắt đầu tham vấn công chúng trong giai đoạn 4 tháng, dựa trên cơ sở đó sẽ phát triển tiếp thành Báo cáo Trắng (Báo cáo hướng dẫn đưa ra các vấn đề và các giải pháp) của Chính phủ Victoria về Biến đổi Khí hậu.

Báo cáo Xanh của Chính phủ Victoria về Biến đổi Khí hậu, Chi cục Chính sách môi trường và biến đổi khí hậu, Sở Bền vững và Môi trường, Melbourne, Victoria, Australia, Ngày cuối cùng đưa ra nhận xét về Báo cáo Xanh: 30 tháng 9, 2009 [4.90 MB, PDF]

Ứng phó trong sự đối mặt với  biến đổi môi trường toàn cầu

Báo cáo cung cấp các hiểu biết thấu đáo phù hợp về tính ứng phó qua việc nghiên cứu các các tài liệu về sự thay đổi trên toàn cầu. Nó thảo luận một số vấn đề liên quan đến tính ứng phó, như tính tổn thương, khả năng thích ứng, và vốn xã hội. Báo cáo chỉ ra một số lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn về tính ứng phó trong các lĩnh vực hoạt động đa dạng của con người.

Ứng phó trong sự đối mặt với biến đổi môi trường toàn cầu, Susanne C. Moser, Báo cáo nghiên cứu số 2 của CARRI, Cộng đồng và sáng kiến ứng phó khu vực (CARRI), Ban An ninh Quốc gia, Oak Ridge, TN, Mỹ, tháng 9, 2008 [Mời truy cập báo cáo số 2]

Tính tổn thương ở các vùng ven biển – Phân tích GIS

Bài viết đánh giá tính tổn thương của các khu ven biển do tăng cường có các cơn bão làm nước dâng. Nó sử dụng phân tích GIS để ước tính tác động của việc tăng thêm các cơn bão làm nước dâng trong tương lai. Các kết quả cho thấy các tác động nghiêm trọng có thể xảy ra tại các nước có thu nhập thấp với các thành phố lớn bị tổn thương mạnh.

Mực nước biển dâng và nước dâng do bão: Phân tích so sánh các tác động ở các nước đang phát triển, Susmita Dasgupta và nnk., Báo cáo nghiên cứu  sơ bộ về chính sách No. 4901, Nhóm công tác về Môi trường và Năng lượng, Nhóm Nghiên cứu về Phát triển, Ngân hàng Thế giới, tháng 4, 2009 [381 KB, PDF]

Đánh giá chi phí cho sức khỏe trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết xem xét các chi phí cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu từ phương diện sức khỏe. Nó thảo luận về các sự can thiệp khác nhau liên quan đến sức khỏe trên phương diện chi phí-hiệu quả. Bài viết phân tích các biện pháp tiếp cận đã sử dụng, và xác định các khoảng trống quan trọng và những ưu tiên nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe con người: Những bằng chứng thực tế trong các tài liệu, Anil Markandya và Aline Chiabai, Tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng, tập 6, tr. 759-786, 2009 [475 KB, PDF]

Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm đói nghèo

Báo cáo cung cấp các hiểu biết thấu đáo và hướng dẫn về làm thế nào để đề cập vấn đề  thích ứng biến đổi khí hậu trong các can thiệp phát triển. Báo cáo đưa ra phân tích về 3 Quỹ Phát triển hỗ trợ cho các dự án ở Ethiopia, Nepal và Nicaragua. Báo cáo trình bày về các nguyên tắc hướng dẫn cho thiết kế và sự thi hành thích ứng biến đổi khí hậu trong các chiến lược và hành động về giảm đói nghèo.

Không chỉ có mưa: Xác định các biện pháp bền vững cho thích ứng biến đổi khí hậu và giảm đói nghèo, Kirsten Ulsrud và nnk., Quỹ Phát triển, Na Uy, 2008 [6.72 MB, PDF]

Hội nghị về biến đổi khí hậu – Ismailia, Egypt

Hội nghị này sẽ diễn ra ở Ismailia, Egypt vào ngày 10-11 tháng 11, 2009. Nó sẽ tập trung và thảo luận hàng loạt vấn đề mà có thể giúp đề cập đến vấn đề của biến đổi khí hậu, bao gồm đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các tóm tắt thuyết trình có thể gửi tới trước ngày 20 tháng 9, 2009. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang web dưới đây.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4: Các tác động của biến đổi khí hậu lên Tài nguyên thiên nhiên, Hội khoa học môi trường Egyp (ESES), Đại học Suez Canal, Ismailia, Egypt, 10-11 tháng 9, 2009

Báo cáo đặc biệt của AdaptNet: Các nhà chức trách địa phương và tóm lược tác động của khí hậu địa phương (LCIP) – Liz Greenhalgh

Liz Greenhalgh, công tác với ‘đội chuyển giao kiến thức’ tại Chương trình về tác động khí hậu của Vương quốc Anh (UKCIP) viết, “LCIP có thể giúp mang đến sự hiểu biết về tính tổn thương hiện hành do thời tiết và khí hậu, và trình bày về chất xúc tác để đẩy mạnh sự nhận biết hơn và có hành động tiến triển hơn. Đặc biệt, quá trình LCLIP có thể đưa ra những hiểu biết tốt hơn về các tác động của thời tiết ảnh hưởng tới các cộng đồng, các nhà chức trách địa phương như thế nào, và thời tiết có ảnh hưởng tới các hoạt động, dịch vụ, tài sản, các thực tế tổ chức hoạt động của chính họ, cũng như các tổ chức đối tác của họ như thế nào.”   

Chương trình về tác động khí hậu của Vương quốc Anh (UKCIP), Các nhà chức trách địa phương và tóm lược các tác động của khí hậu địa phương (LCIP), Liz Greenhalgh, Báo cáo đặc biệt của AdaptNet 09-04-S-Ad, 07 tháng 7, 2009