Ngày 04 tháng 3 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 04 tháng 3 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 04, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-04-thang-3-nam-2008/

Ngày 04 tháng 3 năm 2008

1. Đánh giá về Phương pháp trong bài viết Khái quát Sâu Sắc (Stern Review)

Bài viết này trình bày phân tích chi tiết các yếu tố chính trong phương pháp tiếp cận phân tích cyar Khái quát Sâu sắc (Stern Review). Bài viết nhận thấy rằng các đánh giá và nhìn nhận về đạo đức trong những phần chính của bài viết này dẫn đến việc ước tính quá cao thiệt hại kinh tế trong tương lai, và chi phí giảm nhẹ thấp hơn, so với các nghiên cứu trước đây.

Khái quát Sâu sắc: Đánh giá về phương pháp, Rick Baker và các cộng sự, Bài nghiên cứu chuyên môn, Ủy ban Năng suất Australia, Australia, tháng 01 năm 2008 [PDF]

2. Các thành phố Châu Á đối mặt với đe dọa tăng cường lũ lụt

Nghiên cứu này phát hiện ra rằng các thành phố với giá trị tài sản lớn và các cơ sở hạ tầng đang nằm trong tình trạng nguy hiểm với lũ lụt bờ biển hiện nay chủ yếu là ở các nước phát triển. Nhìn nhận trong tương lai đến năm 2070s, bài viết cho thấy rằng tình trạng nguy hiểm này sẽ tiếp tục gia tăng ở các nước đang phát triển, với 8 trong 10 thành phố hàng đầu ở Châu Á sẽ đối mặt với rủi ro. Nghiên cứu này giúp các nhà lập chính sách quyết định lĩnh vực cần tập trung cho chiến lược với các hiện tượng thời tiết đặc biệt.

Thứ tự các thành phố cảng tính rủi ro và dễ tổn thương cao với các hiện tượng thời tiết đặc biệt: Ước tính ảnh hưởng, R.J. Nicholls và các cộng sự, Bài nghiên cứu môi trường số 1, Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD), Paris, Pháp, tháng 01 năm 2008   [PDF]

3. Ảnh hưởng thay đổi khí hậu tới các địa phương ở Hoa Kỳ

Báo cáo này xem xét những ảnh hưởng chính của thay đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tớ các khu vực khác nhau (Trung Đông, Đông, Gulf Coast, và Vịnh Chesapeake) của Hoa Kỳ. Bài viết cân nhắc đến cả những yếu tố phi thời tiết, chẳng hạn như phát triển và kinh nghiệm quản lý, những yếu tố này có thể làm tăng tính dễ tổn thương của thay đổi khí hậu.

Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới các địa phương – Bốn nghiên cứu điển hình ở Hoa Kỳ, Kristie L. Ebi và các cộng sự, Trung tâm về thay đổi khí hậu toàn cầu, tháng 12 năm 2007 [PDF]

4. Vai trò của truyền thông trong thảm họa- Châu Á Thái Bình Dương

Cuốn sách này thảo luận cách thức thông tin, giáo dục và truyền thông có thể giúp giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai ở các cộng đồng trong khu cực Châu Á Thái Bình Dương, là nơi cư ngụ của một nửa dân số trái đất. Cuốc sách này phân tích một cách sâu sắc từng bài học về truyền thông của Sóng thần ở Ấn Độ Dương, tháng 12 năm 2004 và tìm hiểu về vai trò của truyền thông phù hợp trước, trong và sau khi có thảm họa tự nhiên.

Truyền thông Thảm thọa thiên tai: Tài liệu của Châu Á Thái Bình Dương, Nalaka Gunawardene và Frederick Noronha (Eds), Trung tâm UNDP Khu vực tại Bangkok và TVE Asia Pacific, tháng 12 năm 2007 [PDF]

5. Những bất đồng trong khoa học thay đổi khí hậu

Báo cáo này, được viết bởi tổ chức liên minh công chúng, cho rằng các chính phủ nên phản đối đề nghị hiệp ước hậu Kyoto với việc hạn chế lượng phát thải khí carbon. Báo cáo này cho rằng một chiến lược tốt hơn sẽ tập trung vào việc xóa bỏ các rào cản để thích ứng, chẳng hạn như trợ cấp, thuế, và quy định những điều này đang cản trở các tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo của Liên minh công chúng về thay đổi khí hậu, Hiệp hội Liên minh Công chúng về thay đổi khí hậu (CSCCC), Báo Chính sách Quốc tế, UK, tháng 11 năm 2007 [PDF]

6. Thay đổi khí hậu và Sự phục hồi Mời nộp bài viết

Tạp chí `Phục hồi Sinh Thái’ mời các tác giả nộp bài viết cho số đặc biệt dành cho thay đổi khí hậu và phục hồi. Bài viết (nộp muộn nhất 01 tháng 6 năm 2008) phản ánh những suy luận xã hội và sinh thái của thay đổi khí hậu nhằm nghiên cứu và thực nghiệm về sự phục hồi, cũng như xem xét các khía cạnh chính sách, đạo đức và công nghệ.

Số đặc biệt về sự phục hồi hệ sinh thái: mời nộp bài viết- Thay đổi khí hậu có nghĩa như thế nào đối với phục hồi hệ sinh thái? Phục hồi hệ sinh thái, Mrill Ingram và Andrew Light (Eds), Hoa Kỳ, 2008