Ngày 02 tháng 6 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 02 tháng 6 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 02, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-02-thang-6-nam-2009/

Ngày 02 tháng 6 năm 2009

  1. Rủi ro biến đổi khí hậu tới sức khỏe con người ở Australia
  2. Cơ sở hạ tầng đô thị Châu Á – Thách thức và Cơ hội
  3. New Hampshire của Mỹ đưa ra Kế hoạch hành động về khí hậu
  4. Những liên quan với nước trong các Chương trình hành động quốc gia về thích ứng NAPAs – Bản phân tích
  5. Trẻ em như những người biện hộ cho DRR – El Salvador và Philippin
  6. Hội nghị Khí hậu Thế giới (WCC-3) – 2009

Rủi ro biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người ở Australia

Bài viết thảo luận những tác động bất lợi về sức khỏe do biến đổi khí hậu tác động đến sức khỏe con người, với tham khảo đặc biệt tới Australia. Nó đề cập đến các khả năng chồng chéo và tác động ảnh hưởng lẫn nhau có thể có với Indonesia. Bài viết tranh luận rằng trong khi nhiều tác động biến đổi khí hậu sẽ chỉ mang tính khu vực, còn nhiều tác động khác sẽ là xuyên biên giới.  

Biến đổi khí hậu ở Australia: Các rủi ro tới hạnh phúc và sức khỏe con người, Anthony J McMichael, Viện Nautilus, Đại học RMIT, Melbourne, Australia, tháng 3, 2009 [232 KB, PDF]

Cơ sở hạ tầng đô thị Châu Á – Thách thức và Cơ hội  

Trung tâm Đông-Tây đã tổ chức hội thảo để xem xét các xu thế hiện hành, ngụ ý, các tầm nhìn chiến lược dài hạn để quản lý sự tăng trưởng các khu đô thị Châu Á. Báo cáo này tóm tắt các đối thoại. Nó nhấn mạnh tới  những hiểu biết tường tận và các vấn đề do những người tham gia nhận định để tạo điều kiện thuận lợi cho những hiểu biết thông thường về các thách thức xung quanh sự tăng trưởng nhanh chóng của các thành phố Châu Á.                

Sự biến đổi đô thị ở Châu Á: Các ngụ ý về chính sách của sự phân quyền – Báo cáo hội thảo từ Trung tâm Đông-Tây, Allen L. Clark, Meril Dobrin Fujiki, và Mariko Davidson (các biên tập viên), Trung tâm Đông-Tây, Hawai’i, Mỹ, 2009 [2.49 MB, PDF]

New Hampshire của Mỹ đưa ra Kế hoạch hành động về khí hậu

Kế hoạch hành động về khí hậu của New Hampshire tập trung vào việc đạt được giảm phát thải khí nhà kính qua việc giảm nhẹ, trong khi gợi ý một vài chiến lược thích ứng. Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập ở mức độ cao cho sự điều phối và lồng ghép tổng hợp mọi lĩnh vực của xã hội để thực hiện thành công kế hoạch.

Kế hoạch hành động về khí hậu của New Hampshire: Kế hoạch cho Phát triển Năng lượng, Môi trường và Kinh tế trong tương lại của New Hampshire, được chuẩn bị bởi Lực lượng đặc nhiệm về Chính sách biến đổi khí hậu của New Hampshire, New Hampshire, Mỹ, tháng 3, 2009 [6.71 MB, PDF]

Chương trình hành động quốc gia về thích ứng NAPAs – Bản phân tích

Báo cáo xem xét các phương diện thích ứng với nước trong các quá trình hình thành và thực hiện các Chương trình hành động quốc gia về thích ứng (NAPAs) đang diễn ra. Báo cáo tranh luận rằng nhìn chung, các chương trình quốc gia về hành động thích ứng có khuynh hướng dựa vào dự án và chúng không thường xuyên kết hợp các chiến lược phát triển dài hạn để đề cập đến các tác động thích ứng liên quan đến nước.   

Thích ứng nước trong Chương trình hành động quốc gia về thích ứng NAPAs: Nước ngọt trong việc quy hoạch thích ứng khí hậu và thích ứng khí hậu trong quy hoạch nước ngọt, Gunilla Björklund (tác giả chính), Phương tiện quản trị nước của Liên Hợp Quốc (WGF), Liên Hợp Quốc, tháng 1, 2009 [986 KB, PDF]     

Trẻ em như những người biện hộ cho DRR – El Salvador và Philippin            

Báo cáo này thăm dò tiếng nói của trẻ em trong không gian chính sách làm giảm rủi ro thiên tai (DRR). Báo cáo đánh giá mức độ năng lực của trẻ em trong việc phòng ngừa thiên tai. Qua việc tiến hành nghiên cứu thực địa tại El Salvador và Philippin, bài viết nhấn mạnh sự đóng góp của trẻ em trong việc giảm bớt các rủi ro ở các quốc gia đang phát triển hay có thiên tai xảy ra.

Trẻ em như các tác nhân thay đổi làm giảm rủi ro thiên tai: các bài học từ El Salvador và Philippin, Tom Mitchell, Thomas Tanner và Katharine Haynes, Bài viết công trình số 1, Trẻ em trong vấn đề biến đổi khí hậu, tháng 4, 2009 [2.56 MB, PDF]

Hội nghị Khí hậu Thế giới (WCC-3) – 2009  

Hội nghị về khí hậu này (WCC-3) sẽ diễn ra ở Geneva từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm 2009. Hội nghị này sẽ tập trung vào các tiến bộ khoa học về dự đoán khí hậu và thông tin cho các vấn đề xã hội, cho phép thích ứng với đa dạng khí hậu và biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực khác nhau. Bản tóm tắt có thể gửi tới trước ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Hội nghị Khí hậu Thế giới (WCC-3), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Geneva, Thụy sỹ, 31 tháng 8 – 4 tháng 9, 2009