Ngày 01 tháng 7 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 01 tháng 7 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 01, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-01-thang-7-nam-2008/

Ngày 01 tháng 7 năm 2008

1. Vùng lãnh thổ phía Bắc Australia và Biến đổi khí hậu

Bài viết này nhấn mạnh thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với Vùng lãnh thổ phía Bắc (Northern Territory) của Australia. Bài viết giới thiệu những sự lựa chọn sẵn có để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Bài viết này đặt một số câu hỏi quan trọng cho cộng đồng địa phương, chính quyền NT và Chính phủ Australia để giải quyết biến đổi khí hậu.

Bài viết trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu của NT, Phòng giám đốc các sở, Chính quyền Vùng lãnh thổ phía Bắc, Darwin, Australia, tháng 6 năm 2008 [PDF]

2. Phương pháp tiếp cận ba mục tiêu cho vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo này xem xét những chủ đề chính khác nhau nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương và thích ứng ở Đông và Nam Phi. Bài viết phát hiện rằng phương pháp tiếp cận ba mục tiêu cầu phải: có một phương pháp tiếp cận toàn diện hướng vào những rủi ro; xây dựng năng lực thích ứng cho địa phương, và giải quyết tốt những biến đổi xã hội làm nẩy sinh hoặc tăng cường tính dễ tổn thương.

Biến đổi khí hậu tại Đông và Nam Phi: Ảnh hưởng, tính dễ tổn thương, và thích ứng, Siri Eriksen, Karen O’Brien và Lynn Rosentrater, Nhóm Thay đổi môi trường toàn cẩu và an ninh con người (GECHS), Trường đại học Oslo, Na Uy, 2008 [PDF]

3. Biến đổi khí hậu và di cư bắt cuộc – Những gợi ý

Bài viết này xem xét những con đường mà biến đổi khí hậu có thể gây nên việc gia tăng di cư. Bài viết ước tính những ảnh hưởng của khu vực đô thị với hành triệu người phải phân bố lại chỗ ở do lũ lụt khu vực ven biển, các hiện tượng thời tiết đặc biệt và tàn phá sản xuất nông nghiệp. Bài viết xem xét các chính sách khác nhau để hành động với bối cảnh sự vận động di cư ở quy mô lớn gây ra do biến đổi khí hậu.

Di cư và biến đổi khí hậu, Oli Brown, Các nghiên cứu về di của của IOM, Tổ chức Di cưu quốc tế (IOM), Geneva, Thụy Điển, 2008 [PDF]

4. Các mô hình kinh tế và tranh luận chính sách biến đổi khí hậu

Các mô hình kinh tế được sử dụng rất phổ biến để đánh giá hậu quả của các lựa chọn chính sách khác nhau nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài viết này để cập đến sự quan trọng của những hiểu biết về cả hạn chế của những mô hình này và những ý nghĩa bên trong thu nhặt được từ kết quả của nó.

Ý nghĩa không phải con số: việc sử dụng hợp lý các mô hình kinh tế, Janet Peace và John Weyant, Trung tâm White Paper-Pew vền Thay đổi môi trường toàn cầu, Arlington, VA, Hoa Kỳ, tháng 4 năm 2008 [PDF]

5. Tăng giá dầu: Những lựa chọn cho khu vực Châu Á Thái bình dương

Báo cáo này xem xét ảnh hưởng của tăng giá dầu kể từ năm 2003 tại các nước đang phát triển của khu vực Châu Á Thái bình dương (Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Lào). Báo cáo đề xuất một công cự trợ giá dầu mới nhằm đối phó với việc khủng hoảng do giá dầu tăng. Báo cáo tìm hiểu các thức tất cả những nước này có thể đảm bảo nhiên liệu và năng lượng cho người nghèo.

Vượt qua tính dễ tổn thương do tăng giá dầu – Sự lựa chọn cho Châu Á và Thái Bình Dương,, Chương trình năng lượng xóa đói giảm nghèo, Trung tâm UNDP khu vực Bangkok, Thailand, 2007 [PDF]

6. Hội nghị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích ứng –Vương quốc Anh

Hội nghị (Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích ứng: Mức độ nguy hiểm của thay đổi) sẽ được tổ chức tại Trường đại học Exeter từ này 22-24 tháng 9 năm 2008. Hội nghị với mục tiêu thảo luận tiến trình ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và vấn đề thích ứng trong thời gian diễn ra thích ứng. Để chi tiết đăng ký, xin mời xem tại trang web của hội nghị dưới đây.

Hội nghị quốc tế – Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích ứng: Mức độ nguy hiểm của thay đổi, Trung tâm Met Office Hadley và Trường Đại học Exeter, Vương quốc Anh, 22-24 tháng 9 năm 2008