Ngày 01 tháng 4 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 01 tháng 4 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 04, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-01-thang-4-nam-2008/

Ngày 01 tháng 4 năm 2008

1. Báo cáo tóm tắt ANU: Biến đổi Khí hậu và Chính sách Công

Trong thập kỷ gần đây biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những vấn đề rất đáng được quan tâm của thế giới trong chính sách công. Báo cáo tóm tắt này xem xét những vấn đề về chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu từ góc độ toàn cầu, khu vực và ở một quốc gia. Báo cáo cho thấy những phân tích sâu sắc hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và những người quan tâm đến khía cạnh thời tiết trong chính sách công.

Biến đổi khí hậu và Chính sách công, Will Steffen, Luca Tacconi và Frank Jotzo, Báo cáo tóm tắt bài viết chính sách số 5, Crawford School of Economics and Government, ANU College of Asia and the Pacific, Trường Đại học Quốc gia Australia, Canberra, Australia, 2007 [PDF]

2. Suy luận của Biến đổi khí hậu đối với hệ thống giao thông đô thị

Nghiên cứu này phát hiện ra rằng những biến đổi tiềm tàng của thời tiết trong vòng 50 đến 100 năm tới sẽ phá hủy dịch vụ vận tải tại khu vực Bờ biển dọc theo Vịnh Trung Mỹ (U.S. Central Gulf Coast). 27% tuyết đường chính, 9% đường sắt, và 72% khu vực cảng có độ cao ở mức 4 feet hoặc thấp hơn có thể bị tổn thương do lũ lụt gây ra bởi mực nước biển dâng cao.

Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu và Sự thay đổi Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng” Nhiên cứu khu vực bờ biển tại các vịnh, Pha I, Nghiên cứu bởi Chương trình Khoa học Biến đổi Khí hậu Hoa Kỳ và Tiểu ban Nghiên cứu Thay đổi toàn cầu, Phòng Giao thông, Washington, DC, Hoa Kỳ, tháng 3 năm 2008 [PDF]

3. Lượng hóa tính dễ tổn thương với hiểm họa thời tiết Ấn Độ

Bài viết này lượng hóa tính dễ tổn thương của Ấn Độ (Andhra Pradesh, Uttar Pradesh và   Orissa) đối với ba hiện tượng thời tiết đặc biệt: hạn hán, lũ lụt và lốc xoáy. Bài viết nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống chỉ tiêu và cơ chế tổng thể phù hợp. Bài viết cũng đã xây dựng nhóm chỉ tiêu ảnh hưởng, độ nhạy, năng lực thích ứng, và đánh giá tính dễ tổn thương dựa vào bình quân hóa các chỉ tiêu.

Tính dễ tổn thương đối với hạn hán, lốc xoáy và lũ lụt ở Ấn Độ, Sumana Bhattacharya và Aditi Das, Winrock International – India, Bài viết số 9, Dự án BASIC, tháng 12 năm 2007 [PDF]

4. Thích ứng với Biến đổi khí hậu đối với ngành nướcChiến lược đầu vào

Bài viết này đề cập đến thích ứng với biến đổi khí hậu đối với ngành nước về ba khía cạnh: sự thống nhất mới về khoa học đối với đặc tính tự nhiên của các rủi ro thời tiết mà con người sẽ cần phải thích ứng; khía cạnh lý luận về thích ứng của hệ thống môi trường và xã hội; chính sách và sự tranh cãi trong triển khai các hành động với biến đối khí hậu.

Nước, Thời tiết, Rủi ro và Thích ứng – bài nghiên cứu, Marcus Moench, Viện Thay đổi Xã hội và Môi trường, Hoa Kỳ, tháng 4 năm 2007 [PDF]

5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến an ninh quốc tế

Báo cáo này đề cập đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với an ninh quốc tế. Bài viết cân nhắc đến nhiều công cụ/hành động của EU có thể áp dụng bên cạnh các chính sách giảm nhẹ và thích ứng nhằm giải quyết các rủi ro an ninh. Báo cáo kết luận rằng bản thân Châu Âu phải quan tâm đến vấn đề an ninh của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu và An ninh quốc tế, Bài viết từ Thượng viện và Ủy ban Châu Âu tới Hội đồng Châu Âu, Hội đồng Liên minh Châu Âu, tháng 3 năm 2008 [PDF]

6. Hội nghị về Giáo dục nhằm chuẩn bị cho những đe dọa, hy vọng và tính khả thi

Hội nghị Tất cả cho Tương lai của Chúng ta sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Plymouth, Vương quốc Anh, từ ngày 09-11 tháng 12 năm 2008. Hội nghị này nhằm tìm hiểu cách thức để định hình và giảng dạy về tương lai bền vững nhằm mang lại hy vọng, tính khả thi và chuyển đổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu đe dọa hành tinh của chúng ta. Tóm tắt các bài viết của cá nhân, xin mời nộp vào ngày 18 tháng 4 năm 2008.

Tất cả cho Tương lai của Chúng ta: Giáo dục nhằm chuẩn bị với những đe dọa, hy vọng và năng lực, Trung tâm Tương lai Bền vững, Trường Đại học Plymouth, Vương Quốc Anh, ngày 09-11 tháng 12 năm 2008 [PDF]