Bản tin AdaptNet ngày 6 tháng 11 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Bản tin AdaptNet ngày 6 tháng 11 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 06, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/ban-tin-adaptnet-ngay-6-thang-11-nam-2012/

  1. Sức khỏe và thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia
  2. Nghèo đói và biến đổi khí hậu tại các khu đô thị của Bangladesh
  3. Vai trò của các tổ chức công và tư nhân trong hoạt động thích ứng
  4. Bền vững, thích ứng với khí hậu và Google trái đất
  5. Biến đổi khí hậu – Tính dễ bị tổn thương của các cơ sở hạ tầng về điện
  6. Hội nghị Học thuật – Con người và Hành tinh 2013

Sức khỏe và thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia

Báo cáo nghiên cứu các cách thức mà các bộ phận dân cư dễ bị tổn thương thay đổi hành vi cá nhân để đương đối với cái nóng. Báo cáo sử dụng nguồn thông tin khoa học, lịch sử và văn học cũng như một số cuộc phỏng vấn được thực hiện tại các vùng ngoại ô ở Tây Sydney với 8 người tham gia lớn tuổi hơn và 2 thảo luận nhóm tập trung. Báo cáo thấy rằng dù hiện có một số phương thức người lớn tuổi đang thực hiện để tránh được cái nóng, những phương thức này có thể bị hạn chế trong tương lai.

Nghiên cứu văn hóa xã hội về hiện tượng nóng ở Australia với những tác động đến sức khỏe và thích ứng với biến đổi khí hậu, Bài viết mở, Cathy Banwell và cộng sự, Glob Health Action, 16 tháng 10, 2012 [693 KB, PDF]

Nghèo đói và biến đổi khí hậu tại các khu đô thị của Bangladesh

Trên cơ sở là các nghiên cứu hiện có và các số liệu mới của một cuộc khảo sát tại 4 khu bustee tại Dhaka (‘bustee’ là những nơi tính dễ bị tổn thương về thể chất, xã hội, kinh tế và chính trị đan xen nhau, tạo ra một tấm chăn nhiều tầng lớp về tính dễ bị tổn thương cho người dân sinh sống tại các khu vực đó), báo cáo đưa ra đánh giá về tình trạng nghèo đói tại Bangladesh cho tới thời điểm hiện tại. Báo cáo xem xét và đưa ra các nhận định mới về các chiến lược theo đuổi kế hoạch hộ gia đình có thu nhập thấp tại các khu đô thị trong bối cảnh các nguồn tài nguyên khan hiếm và các điều kiện khắc nghiệt.

Nghèo đói tại các khu đô thị của Bangladesh: Nguyên nhân, kết quả và các chiến lược đối phó, Nicola Banks, Văn kiện làm việc BWPI trang 178, Viện Nghiên cứu Nghèo đói Thé giới Brooks (BWPI), Đại học Manchester, Anh, tháng 10, 2012 [877 KB, PDF]

Vai trò của các tổ chức công và tư nhân trong hoạt động thích ứng

Báo cáo xem xét các tài liệu bảo hiểm và quản trị rủi ro để đưa ra các phát hiện cho vấn đề quản trị thích ứng với khí hậu. Báo cáo sử dụng tài liệu tóm tắt mới được xuất bản gần đây của các sáng kiến về rủi ro thiên tai tại các nước đang phát triển và một nghiên cứu điển hình về bảo hiểm nông nghiệp tại Ấn Độ. Báo cáo lập luận rằng vai trò của khu vực tư nhân đang ngày càng tăng trong hoạt động thích ứng; tuy vậy chưa có nhiều các nghiên cứu trên cơ sở kinh nghiệm được thực hiện để chứng minh rằng khu vực tư nhân có thể tham gia một cách hiệu quả hơn như thế nào để đảm bảo rằng những hành động thích ứng giải quyết được vấn đề về tính dễ bị tổn thương.

Vai trò của các tổ chức công và tư nhân trong quản trị thích ứng: Trường hợp bảo hiểm nông nghiệp tại Ấn Độ, Susannah Fisher và Swenja Surminski, Trung tâm về Kinh tế học và Chính sách về Biến đổi Khí hậu (CCCEP), Chương trình Munich Re, và Viện Nghiên cứu Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường, tháng 9, 2012 [675 KB, PDF]

Bền vững, thích ứng với khí hậu và Google trái đất

Đây là dự án nhằm thử nghiệm phương pháp lập bản đồ có sự tham gia bằng công cụ Google Trái đất nhằm xây dựng sự hiểu biết chung về vấn đề bền vững và biến đổi khí hậu giữa các đối tượng tham gia. Dự án chú trọng nâng cao hiểu biết kiến thức và tạo cơ hội đối thoại giữa các đối tượng tham gia nhằm xây dựng các chiến lược thích ứng cho đảo Rottnest, ngoài khơi biển Tây Australia. Một trong những kết quả quan trọng của dự án cho thấy tính hữu dụng của Google Trái đất cho hoạt động lập kế hoạch có sự tham gia phục vụ cho hoạt động thích ứng với khí hậu và bền vững.

Bền vững và thích ứng với khí hậu: Sử dụng Google Trái đất thu hút sự tham gia của các bên liên quan, Laura Stocker và cộng sự, Kinh tế học Sinh thái, quyển 80, trang 15-24, tháng 8, 2012 [tài liệu phải đăng ký]

Biến đổi khí hậu – Tính dễ bị tổn thương của các cơ sở hạ tầng về điện

Đây là báo cáo nhằm xác định các vấn đề về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Thị trường Điện Quốc gia Australia (NEM). Báo cáo phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với sự đáng tin cậy tại NEM trong các kịch bản về biến đổi khí hậu tới năm 2030, cụ thể là những chiến lược thích ứng nào cần cho cơ sở hạ tầng sản xuất điện và mạng lưới cung cấp. Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng và năng lực của các hoạt động thể chế hỗ trợ cho hoạt động thích ứng một cách hiệu quả.

Khả năng thích ứng của các thể chế nhằm giải quyết tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của các cơ sở hạ tầng về điện, John Foster và cộng sự, Đại học Queensland và Đại học Công nghệ Australia, Sydney, 2012 [3.92 MB, PDF]

Hội nghị Học thuật – Con người và Hành tinh 2013

Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu (Đại học RMIT) và Chương trình các Thành phố của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc mời nộp tham luận và đề xuất ban làm việc cho hội nghị học thuật sẽ được tổ chức từ 2-4 tháng 7 năm 2013 tại trường Đại học RMIT, Melbourne, Australia. Chủ đề hội nghị gồm: vấn đề bền vững đô thị, bền vững về văn hóa, bền vững doanh nghiệp, bền vững cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và văn hóa, an ninh con người và thảm họa, hệ thống phức hợp và đưa ra quyết định liên quan đến đô thị, đô thị bền vững và tương lai khu vực, hòa giải toàn cầu, và sinh thái học và văn hóa toàn cầu. Hạn nộp đề xuất ngày 15 tháng 2 năm 2013.

Con người và Hành tinh 2013: Thay đổi tương lai, Hội nghị Học thuật, Đại học RMIT, Melbourne, Australia và Chương trình các Thành phố của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc, Storey Hall, Đại học RMIT, Melbourne Australia, 2-4 tháng 7, 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.