AdaptNet ngày 9 tháng 3 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 9 tháng 3 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 09, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-9-thang-3-nam-2010/

AdaptNet ngày 9 tháng 3 năm 2010

  1. Tầm nhìn của Chính phủ Australia đối với thích ứng biến đổi khí hậu
  2. Thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
  3. Bốn lý do để quan tâm tới thích ứng biến đổi khí hậu
  4. Cách tiếp cận khoa học điện tử cho thích ứng biến đổi khí hậu
  5. Quy trình thực tế mới: Thang học hỏi về khí hậu
  6. Môi trường Mekong và Hội thảo khí hậu – Việt Nam

Tầm nhìn của Chính phủ Australia đối với thích ứng biến đổi khí hậu

Bài viết phác họa vai trò của Chính phủ Australia trong việc thích ứng, bao gồm xây dựng sự thích ứng của cộng đồng và thiết lập các điều kiện phù hợp cho người dân để thích ứng; tính đến biến đổi khí hậu trong việc quản lý các tài sản và chương trình của Nhà nước; cung cấp các thông tin khoa học một cách có cơ sở, và dẫn dắt cải cách quốc gia. Nó xác định 6 lĩnh vực ưu tiên quốc gia cho hành động: nước, vùng duyên hải, cơ sở hạ tầng, các hệ sinh thái tự nhiên, quản lý thiên tai tự nhiên, và nông nghiệp.

Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Australia: Bài viết về vị trí của Chính phủ Australia, Cục biến đổi khí hậu, Chính phủ Australia, tháng 2 năm 2010 [3.25 MB, PDF]

Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

Báo cáo tập trung vào các phương pháp tham gia dựa vào cộng đồng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo thảo luận cách tiếp cận này để thích ứng với biến đổi khí hậu có những sự giống nhau và khác biệt như thế nào so với các cách tiếp cận cho sự phát triển và giảm rủi ro thiên tai. Báo cáo cũng nêu bật được các phương pháp tham gia sáng tạo có thể giúp các cộng đồng phân tích những nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tích hợp các kiến thức khoa học và cộng đồng, và lập kế hoạch cho các biện pháp thích ứng.

Thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng: Tham gia học hỏi và hành động, Hannah Reid và nnk. (biên tập viên), Viện quốc tế nghiên cứu về môi trường và phát triển (IIED), tháng 12, 2009 [1.37 MB, PDF]

Bốn lý do để quan tâm về thích ứng biến đổi khí hậu

Bài bình luận này nêu bật 4 lý do liên quan đến khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và khả năng có thể cho thích ứng bền vững. Đó là: các tiêm nhiễm và những điều chưa chắc chắn trong cửa sổ cơ hội cho thích ứng, sự khác nhau giữa khả năng thích ứng và hành động thích ứng; rủi ro của không thích nghi tốt; các biện pháp lệch lạc gây ra tổn thất.

Bốn lý do để quan tâm về thích ứng biến đổi khí hậu: Commentary, W Neil Adger và Jon Barnett, Môi trường và quy hoạch A, tập 41, 2009, tr. 2800-2805 [82.8 KB, PDF]

Cách tiếp cận khoa học điện tử cho thích ứng biến đổi khí hậu

Nghiên cứu trình bày diễn đàn thông tin sinh thái khoa học điện tử để hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu liên ngành và chéo ngành trong việc xử lý với các vấn đề phức tạp của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này trình bày về bốn vấn đề chủ yếu của diễn đàn thông tin sinh thái, bao gồm mô hình hóa biến đổi khí hậu, mô hình rủi ro sử dụng đất, hình tượng hóa địa lý và trung tâm tư liệu điện tử để chia sẻ các mô hình dữ liệu; và sự hình tượng hóa địa lý. Nghiên cứu này nhằm hỗ trợ cho sự hợp tác tốt hơn giữa các tổ chức trong việc thích ứng.

Tiếp cận khoa học điện tử cho thích ứng biến đổi khí hậu, Christopher Pettit và nnk., Tư liệu trên mạng của Bang Victoria, Cục Công nghiêp cơ bản, Chính phủ Bang Victoria, Melbourne, Australia, 2010

Quy trình thực tế mới: thang học hỏi về khí hậu

Báo cáo cung cấp một công cụ vận hành đơn giản (thang học hỏi về khí hậu – CLL) mà có thể được sử dụng bởi các đội nghiên cứu liên ngành, các nhà phân tích chính sách và những người thực nghiệm để hỗ trợ cho học phản thân về thích ứng biến đổi khí hậu. CLL là tiền đề dựa trên quy trình ‘từ dưới lên trên’. Báo cáo thảo luận về một số kết quả và bài học từ sự phát triển và ứng dụng của CLL.

Thang học hỏi về khí hậu. Quy trình thực tế hỗ trợ cho biến đổi khí hậu, J. David Tàbara và nnk., Chính sách Môi trường và sự quản lý, tập 20, tr. 1-11, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Môi trường Mekong và hội thảo về khí hậu – Việt Nam

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 26-27 tháng 4 năm 2010 tại thành phố Phan Thiết, Việt Nam. Nó sẽ bao gồm 5 chủ đề chính: phương pháp và các công cụ để bảo vệ môi trường Mekong, chia sẻ kiến thức về môi trường, chính sách môi trường bắc cầu, các nhà quyết định chính sách và những bên có liên quan mật thiết; sự chuẩn bị và khả năng thích ứng cho các thay đổi môi trường Meking và các rủi ro khí hậu; sự hợp tác và cộng tác cho môi trường Mekong bền vững. Hạn đăng ký cuối cùng là ngày 1 tháng 4 năm 2010.

Môi trường Mekong và Hội thảo khí hậu 2010, sáng kiến biến đổi khí hậu và thích ứng, Ủy ban sông Mekong (MRC), thành phố Phan Thiết, Việt Nam, 26-27 tháng 4 năm 2010