AdaptNet ngày 9 tháng 2 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 9 tháng 2 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 09, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-9-thang-2-nam-2010/

AdaptNet ngày 9 tháng 2 năm 2010

  1. Đánh giá thích ứng với khí hậu – Torres Strait Islands, Australia
  2. Biến đổi khí hậu và ứng phó ở thành phố Hồ Chí Minh
  3. Kích cỡ con người và sự biến đổi môi trường toàn cầu
  4. Ước tính những cần thiết cho thích ứng ở các nước kém phát triển
  5. Biến đổi khí hậu và công lý giới tính
  6. Hội nghị khoa học và thực tiễn UGEC  – tháng 10, 2010

Đánh giá thích ứng với khí hậu – Torres Strait Islands, Australia

Báo cáo thăm dò những số liệu khoa học hiện hành cho khu vực Torres Strait có phù hợp để lập kế hoạch cho các chiến lược thích ứng và củng cố cho những dự tính tin cậy được về khí hậu trong tương lai hay không. Nó cho thấy sự tổn thương của các cộng đồng đối với sự đa dạng khí hậu và sự biến đổi trong những thập kỷ tới là rất có thể thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào cường độ và tần suất của những sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

Đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng cho Torres Strait Islands, Australia, Donna Green và nnk., Biến đổi khí hậu, Springer, xuất bản trên mạng: 11 tháng 12 [yêu cầu đăng ký]

Biến đổi khí hậu và ứng phó ở thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tóm tắt những tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó cung cấp khung cho việc sử dụng ‘tiếp cận cấu trúc đô thị’ để hướng dẫn cho các phản hồi với quy hoạch và phát triển. Lấy thành phố Hồ Chí Minh làm ví dụ, bài viết thảo luận làm thế nào để tích hợp thích ứng khí hậu vào chính sách quy hoạch, vị trí của phát triển, bố trí địa điểm công trình và thiết kế công trình.

Biến đổi khí hậu và thích ứng của các thành phố lớn ở Đông Nam Á: Tạo ra các thông tin biến đổi khí hậu dựa vào rủi ro cho các khu định cư ở thành phố Hồ Chí Minh, Harry Storch, Nigel Downes, Kiduk Moon, Proceedings REAL CORP-2009, Tagungsband, 2009 [1.55 MB, PDF]

Kích cỡ của con người trong sự thay đổi môi trường toàn cầu

Báo cáo xem xét những kích cỡ của con người trong sự thay đổi môi trường toàn cầu. Nó minh hoạ cho sự hiện diện của các liên kết chặt chẽ giữa các hệ thống xã hội-sinh thái và sự thay đổi trên toàn cầu. Báo cáo tranh luận rằng tác động môi trường của sự thay đổi toàn cầu có thể cả hai bổ sung cho sự tổn thương về xã hội và thay đổi sự ứng phó bằng cách thay thế sự cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái và sự thỏa hiệp có thể xuất hiện.

Kích cỡ của con người trong sự thay đổi môi trường toàn cầu: Các dịch vụ hệ sinh thái, ứng phó, và quản lý, A. Rechkemmer và L. von Falkenhayn, Hội nghị tạp chí vật lý châu Âu, no. 1, tr. 3-17, 2009 [1.01 MB, PDF]

Ước tính những cần thiết cho thích ứng ở các nước kém phát triển

Nghiên cứu này cân nhắc những tổn thất do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra như là chỉ số cho sự tổn thất chung của quốc gia. Nghiên cứu này tranh luận rằng những tác động trên phạm vi lớn tới sự phát triển của con người và môi trường ở các nước kém phát triển sẽ xuất hiện ngay bây giờ cho đến 2030 trừ khi có sự hỗ trợ quốc tế về tài chính để giúp họ thích ứng với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ước tính sự tổn thương của các nước kém phát triển do các sự kiện liên quan tới thời tiết khắc nghiệt trong 50 năm tới, Anthony G. Patt và nnk., Những tiến trình trong Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia – PNAS (lần xuất bản trước), tháng 1, 2010 [461 KB, PDF]

Biến đổi khí hậuvà công lý giới tính

Cuốn sách này đưa ra những cân nhắc về làm thế nào các vấn đề giới tính được đan xen vào sự tổn thương của con người do các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và làm thế nào để các đặc tính và vai trò của giới tính có thể ảnh hưởng tới sự nhận thức của phụ nữ và đàn ông về những thay đổi. Cuốn sách này bao gồm các nghiên cứu tình huống thực tế cho thấy làm thế nào phụ nữ và đàn ông ở các nước đang phát triển đang phải trải nghiệm sự biến đổi khí hậu và mô tả những nỗ lực của họ để thích ứng với các cách thức sinh tồn, mà thường phải chống chọi với những sự bất thường.

Biến đổi khí hậu và công lý giới tính, Làm việc trong hàng loạt giới tính và phát triển, Geraldine Terry (biên tập viên), Nhà xuất bản Oxfam và Practical Action, tháng 11, 2009 [986 KB, PDF]

Hội nghị khoa học và thực tiễn UGEC – tháng 10, 2010

Dự án đô thị hóa và sự biến đổi của môi trường toàn cầu (UGEC) sẽ chủ trì hội nghị từ 15-17 tháng 10 năm 2010 tại Đại học Arizona. Hội nghị sẽ cung cấp một tầm nhìn tổng thể về các kiến thức hiện hành về sự năng động và các tương tác phức tạp giữa đô thị hóa và sự thay đổi toàn cầu. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về các giải pháp thay thế tốt nhất để vận hành các kiến thức này trong việc quản lý đô thị ở các quốc gia có thu nhập cao-trung bình và thấp. Mời gửi tóm tắt đến trước ngày 5 tháng 2 năm 2010.

Hội thảo Khoa học và thực tế UGEC lần thứ nhất , Dự án đô thị hóa và sự biến đổi môi trường toàn cầu (UGEC), Đại học bang Arizona, Tempe, Arizona, 15-17 tháng 10, 2010