AdaptNet ngày 9 tháng 10 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 9 tháng 10 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 24, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-9-thang-10-nam-2012/

  1. Thích ứng, tương lai năng lượng và kinh tế carbon – Australia
  2. Khả năng chống chọi và rủi ro khí hậu – Quy hoạch đô thị cho các lãnh đạo thành phố
  3. Thích ứng với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu
  4. Mô hình không gian của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu
  5. Rào cản cho thích ứng trong chính quyền địa phương Australia
  6. Hội nghị Toàn cầu về Quản lý Vùng duyên hải Hỗn hợp

Thích ứng, tương lai năng lượng và kinh tế carbon – Australia

Báo cáo đánh giá và xem xét các tài liệu và nghiên cứu về các dự đoán về biến đổi khí hậu, tác động, tính dễ bị tổn thương, sự thích ứng, tương lai năng lượng và kinh tế carbon tại các vùng hẻo lánh của Australia. Báo cáo lập luận rằng các tài liệu về các vấn đề nói trên khá lớn song lại khá đa dạng về tính liên quan, mức độ phân tích, và độ tin cậy. Theo báo cáo, các tài liệu này còn tồn tại các khoảng cách lớn đặt ra các thách thức cho hoạt động lập kế hoạch trong tương lai của các cá nhân, các doanh nghiệp, các cộng đồng và các chính phủ.

Thích ứng với biến đổi khí hậu, tương lai và kinh tế carbon tại các vùng hẻo lánh của Australia: Đánh giá các tài liệu, nghiên cứu và chính sách hiện tại, Yiheyis Taddele Maru, Vanessa Chewings, và Ashley Sparrow, Văn kiện làm việc CRC-REP CW005, Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác vì sự Tham gia Kinh tế của các vùng hẻo lánh (CRC-REP), CSIRO, Australia, 2012 [5.15 MB, PDF]

Khả năng chống chọi và rủi ro khí hậu – Quy hoạch đô thị cho các lãnh đạo thành phố

Tài liệu hướng dẫn này là kết quả của một sáng kiến của tổ chức UN-Habitat nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định địa phương các công cụ hỗ trợ các ứng dụng hiệu quả về quy hoạch đô thị. Tài liệu gồm nhiều phần hướng dẫn cho tất cả các khía cạnh của quy hoạch đô thị gồm hướng dẫn xây dựng khả năng chống chọi và giảm nhẹ rủi ro khí hậu với ví dụ là thành phố Sorsogon, Philippines. Hướng dẫn đưa ra các phương thức khác nhau để xây dựng và thực hiện một kế hoạch về một thành phố được chuẩn bị tốt hơn để có thể ứng phó được với sự tăng trưởng và thay đổi.

Quy hoạch đô thị cho các lãnh đạo thành phố, Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), 2012 [6.24 MB, PDF]

Thích ứng với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu

Báo cáo tập trung vào vấn đề quản trị của hai rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu tại các khu đô thị ở Hà Lan, gồm ứng suất nhiệt và lũ lụt do nước mưa và sông. Cụ thể, báo cáo tập trung vào cách thức các nhà quy hoạch đô thị (các chính trị gia và nhân viên của họ) thực hiện trên thực tế để hiểu và giải quyết được các vấn đề về biến đổi khí hậu. Báo cáo này đóng góp vào nguồn kiến thức còn hạn chế về thích ứng với biến đổi khí hậu tại cấp cơ sở, cụ thể là vấn đề về các tác nhân và rào cản để xây dựng các chiến lược thích ứng.

Thích ứng với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu tại các khu đô thị của Hà Lan: Tác nhân và rào cản, Hens Runhaar và cộng sự, Thay đổi Môi trường Khu vực, Truy cập Mở, 2012 [257 KB, PDF]

Mô hình không gian của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu

Tài liệu nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cảm ứng từ xa trong phần mềm mô hình mô phỏng các rủi ro lũ lụt, năng lực thích ứng/ứng phó, và các chiến lược thích ứng. Lấy địa điểm nghiên cứu là thành phố Brisbane, báo cáo xây dựng một phương thức tiếp cận mới để lập các chiến lược thích ứng hỗ trợ xử lý các vấn đề quản lý rủi ro về lũ lụt của một khu đô thị có mức sử dụng cho mục đích thương mại và cho mục đích nhà ở.

Mô hình không gian của chiến lược thích ứng cho các cơ sở hạ tầng xây dựng đô thị bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Rodolfo Jr. Espada, Armando Apan, và Kevin McDougall, Hội nghị Không gian và Khảo sát Queensland, 2012 [1.74 MB, PDF]

Rào cản cho thích ứng trong chính quyền địa phương Australia

Đây là nghiên cứu tổng hợp một loạt các rào cản đối với hoạt động lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thích ứng do chính quyền địa phương tại Australia. Nghiên cứu xác định các hoạt động can thiệp về năng lực thích ứng cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ của chính quyền địa phương. Tài liệu xác định các cơ chế ứng phó với các thay đổi về khí hậu tại cấp chính quyền địa phương qua đó xác định được những hạn chế khi ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Các rào cản các cấp đối với thích ứng với biến đổi khí hậu trong chính quyền địa phương, Australia, Báo cáo Background Report, Anna Gero, Natasha Kuruppu và Pierre Mukheibir, Báo cáo chuẩn bị cho Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Viện Tương lai Bền vững (ISF), Đại học Công nghệ Sydney, Australia, 2012 [947 KB, PDF]

Hội nghị Toàn cầu về Quản lý Vùng duyên hải Hỗn hợp

Hội nghị Toàn cầu về Quản lý Vùng duyên hải Hỗn hợp sẽ được tổ chức tại Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ từ 30 tháng 10 đến 3 tháng 11 năm 2013. Hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề: các hệ thống bờ biển, các vấn đề bảo tồn, quản lý bờ biễn hỗn hợp (ICM), các vấn đề quản lý bờ biển, phát triển bền vững cho các khu vực miền duyên hải, và công trình vùng duyên hải, mô hình, các hệ thông hỗ trợ các quyết định, quản lý dữ liệu. Hạn nộp tham luận hội nghị ngày 4 tháng 2 năm 2013.

Hội nghị Toàn cầu về Quản lý Vùng duyên hải Hỗn hợp, Quỹ MEDCOAST, Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, 30 tháng 10 đến 03 tháng 11 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.