AdaptNet ngày 8 tháng 2 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 8 tháng 2 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 08, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-8-thang-2-nam-2011/

AdaptNet ngày 8 tháng 2 năm 2011

  1. Thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước tại hai thành phố thuộc Australia
  2. Lượng hóa tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
  3. Đánh giá tổn thất mà thiên tai gây ra cho con người
  4. Thích ứng, giảm thiểu và chấp nhận rủi ro trong chính sách khí hậu
  5. Về chiến lược chống biến đổi khí hậu của Việt Nam- Bài phê bình
  6. Đại hội 2011 các trường đào tạo qui hoạch- thành phố Perth, bang Tây Australia

Thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước tại hai thành phố thuộc Australia                

Đây là báo cáo nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của 2 thành phố thuộc Australia (Kalgoorlie, bang Tây Australia và Broken Hill, bang New South Wales)- là những thành phố đang phải đương đầu với những thách thức về biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước. Báo cáo trình bày quá trình đánh giá tính thích ứng của các thành phố để từ đó xây dựng khung khổ các hệ thống thích ứng tổng hợp đánh giá các vấn đề về nước. Báo cáo cũng đưa ra một loạt kịch bản trong tương lai về an ninh nguồn nước, phục vụ cho việc qui hoạch và xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại hai thành phố nói trên.

Thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước tại hai thành phố vùng xa thuộc Australia, Albrecht, G., Allison, H., Ellis, N. và Jaceglav, M., Báo cáo cho Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Gold Coast, Australia, 2010 [3.39 MB, PDF]

Lượng hóa tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu 

Đây là một nghiên cứu lượng hóa tình trạng dễ bị tổn thương của 233 quốc gia đối với 3 tác động chính của biến đổi khí hậu (đó là thiên tai liên quan đến thời tiết, nước biển dâng, và năng suất nông nghiệp giảm).

Nghiên cứu đưa ra phương pháp giúp các nhà tài trợ và các đối tượng khác xây dựng được những biện pháp hiệu quả hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu trình bày hai ví dụ: hỗ trợ cho 20 quốc đảo thích ứng với tình trạng nước biển dâng; và hỗ trợ chung cho các nước có thu nhập thấp thích ứng với những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết, tình trạng nước biển dâng, và năng suất nông nghiệp giảm.

Lượng hóa tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu: Ý nghĩa đối với việc tài trợ cho thích ứng với biến đổi khí hậu, David Wheeler, Tài liệu Làm việc số 240 của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, tháng 1 năm 2011 [1.22 MB, PDF]

Đánh giá tổn thất mà thiên tai gây ra cho con người

Đây là một nghiên cứu xem xét những tổn thất và hậu quả tâm lý mà thiên tai gây ra cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nghiên cứu trình bày 5 điểm chính: thiên tai gây tổn hại nghiêm trọng về mặt tâm lý đối với nhóm nhỏ những người chịu tác động trực tiếp; thiên tai kéo theo nhiều mô hình về hậu quả; các hậu quả của thiên tai phụ thuộc vào sự kết hợp của cả các yếu tố rủi ro lẫn thích ứng; thiên tai đặt các gia đình và cộng đồng dân cư vào tình trạng rủi ro; và đối với những người dân không chịu ảnh hưởng trực tiếp, tác động từ xa của thiên tai nói chung hạn chế và mang tính tạm thời.

Đánh giá tổn thất mà thiên tai gây ra: Hậu quả, Rủi ro, và Khả năng thích ứng của Cá nhân, Gia đình và Cộng đồng, George A. Bonanno và các tác giả khác, Tạp chí Khoa học Tâm lý vì Lợi ích Công chúng, Tập 11, số 1, trang. 1-49, DOI: 10.1177/1529100610387086, tháng 1 năm 2011 [655 KB, PDF]

Thích ứng, giảm thiểu và chấp nhận rủi ro trong chính sách khí hậu      

Đây là một nghiên cứu xem xét khả năng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu theo mô hình chấp nhận rủi ro. Nghiên cứu mở rộng mô hình bằng cách coi thích ứng như một chiến lược thứ hai của chính sách khí hậu. Nghiên cứu cho rằng thích ứng trong chính sách khí hậu có lợi cho một đất nước không chỉ vì nó làm giảm nguy cơ biến đổi khí hậu mà còn vì nó có thể tác động đến hành vi của những nước khác.

Thích ứng, giảm thiểu và chấp nhận rủi ro trong chính sách khí hậu, Heike Auerswald, Kai A. Konrad và Marcel Thum, Tài liệu Làm việc số 3320 của CESifo, ấn phẩm về Kinh tế Khí hậu và Năng lượng của CESifo, tháng 1 năm 2011 [553 KB, PDF]

Về chiến lược chống biến đổi khí hậu của Việt Nam- Bài phê bình

Bài viết đặt câu hỏi về việc chiến lược chống biến đổi khí hậu của Việt Nam được xây dựng theo qui trình nào và phục vụ những lợi ích gì, và liệu cuối cùng nó có hiệu quả hay không trước nguy cơ về tác động của biến đổi khí hậu. Bài viết cho rằng chiến lược đã ảo tưởng về vấn đề an ninh và can thiệp, không xác định được cũng như không giảm thiểu được những nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu, hoặc đưa ra được nền tảng cho việc xây dựng một chiến lược thích ứng mạnh mẽ cho trung và dài hạn.

Chấp nhận biến đổi khí hậu: Xem xét chiến lược chống biến đổi khí hậu của Việt Nam François Fortier, Tạp chí “Asia Pacific Viewpoint”; Tập 51, Số 3: trang 229-247, DOI: 10.1111/j.1467-8373.2010.01428.x, tháng 11 năm 2010 [tài liệu cần đặt]

Đại hội 2011 các trường đào tạo qui hoạch- thành phố Perth, bang Tây Australia

Đại hội 2011 các trường đào tạo qui hoạch (WPSC 2011) sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2011 tại thành phố Perth, bang Tây Australia. Đại hội sẽ xem xét tổng cộng 20 vấn đề về qui hoạch, trong đó có biến đổi khí hậu, rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu, và qui hoạch. Giáo sư Darryn McEvoy, phụ trách chương trình về thích ứng với biến đổi khí hậu của Đại học RMIT, và một số người khác, sẽ đồng chủ trì phiên họp về “qui hoạch cho một môi trường khí hậu đang thay đổi” tại Đại hội này. Để đăng ký tham dự và biết thêm chi tiết, đề nghị vào trang web dưới đây của Đại hội.

Đại hội 2011 các trường đào tạo qui hoạch (WPSC 2011), Trung tâm Hội nghị Triển lãm Perth (PCEC), Đại học Tây Australia tổ chức tại thành phố Perth, bang Tây Australia, ngày 4- 8 tháng 7 năm 2011.-