AdaptNet ngày 6 tháng 4 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 6 tháng 4 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 06, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-6-thang-4-nam-2010/

AdaptNet ngày 6 tháng 4 năm 2010

  1. Các vấn để của biến đổi khí hậu vùng ven biển bang Victoria và báo cáo về các lưa chọn
  2. Biến đổi khí hậu và di cư – Các thách thức đối với quản trị
  3. Thay đổi về nhân khẩu, sự tổn thương, và thích ứng khí hậu
  4. Các công cụ sàng lọc rủi ro khí hậu, hướng dẫn, và các quá trình sàng lọc
  5. Tình trạng các thành phố Australia 2010
  6. Hazard Mapping Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và lập bản đồ hiểm họa – Manila  

Các vấn đề của biến đổi khí hậu vùng ven biển của bang Victoria và báo cáo về các lựa chọn             

Báo cáo khyến nghị về các cách mà sự quy hoạch sử dụng đất và kiểm soát sự phát triển ở Victoria có thể hỗ trợ tốt nhất cho chính sách của Chính phủ Victoria trong việc quản lý các tác động của biến đổi khí hậu lên vùng ven biển. Nó khuyến khích các tranh luận về chủ đề này. Báo cáo này có thể cho công chúng nhận xét và mọi nhận xét xin gửi về trước ngày 26 tháng 4 năm 2010.

Các vấn để của biến đổi khí hậu vùng ven biển bang Victoria và  báo cáo về các lựa chọn, Ủy ban tư vấn về biến đổi khí hậu vùng ven biển, Ủy ban quy hoạch Victoria, Melbourne, Australia, tháng 2 năm 2010 [2.13 MB, PDF]  

Biến đổi môi trường và di cư – các thách thức đối với quản trị

Báo cáo này khảo sát các công việc thực tế hiện hành về những người bị căng thẳng liên quan đến sự tấn công nhanh và chậm của môi trường (bao gồm cả biến đổi khí hậu) và vai trò của họ trong việc di cư. Nó nhấn mạnh đến các công việc ngoài thực địa về các sự tấn công nhanh và chậm của môi trường dẫn đến việc di cư ở các quốc gia Mozambique, Việt Nam, và Egypt. Báo cáo thăm dò việc quản trị thế nào để làm giảm bớt  hoặc tăng các tác động của biến đổi môi trường toàn cầu lên sự di cư, và thăm dò mức độ mà các thiết lập thể chế hiện hành có thể được trang bị để đề cập đến sự biến đổi môi trường.

Biến đổi môi trường toàn cầu và di cư: Các thách thức đối với quản trị, Koko Warner, Biến đổi môi trường toàn cầu, ấn phẩm, 2010 [yêu cầu đăn ký]  

Thay đổi về nhân khẩu, sự tổn thương, và thích ứng khí hậu   

Báo cáo mô tả và phân tích các tác động của sư thay đổi dân số và nhân khẩu lên sự tổn thương của các cộng đồng do biến đổi khí hậu.  Nó thăm dò mối quan hệ giữa thay đổi về nhân khẩu học của một số các cộng đồng nhỏ ở Ontario, Canada và khả năng thích ứng. Bài viết tranh luận rằng các loại hình của mối quan hệ giữa sự thay đổi về dân số và sự tổn thương có thể sử dụng như là khung phát triển cho nghiên cứu trong tương lai trong lĩnh vực này.

Các tác động của sự thay đổi dân số lên sự tổn thương và khả năng thích ứng  với biến đổi khí hậu và sự đa dạng: Loại hình dựa vào các bài học từ “Một đất nước có nhiều khó khăn”, Robert McLeman, Dân số & Môi trường, DOI 10.1007/s11111-009-0087-z, 17 tháng 12, 2009 [yêu cầu đăng ký]  

Các công cụ sàng lọc rủi ro khí hậu, hướng dẫn, và các quá trình sàng lọc     

Báo cáo cung cấp tóm tắt về các công cụ hiện hành và các thực tế tốt từ một số các tổ chức để hướng dẫn phát triển mạng lưới những người thực hành trong các nỗ lực của xu hướng chủ đạo biến đổi khí hậu chính của họ. Nó thăm dò các hợp thành và các điểm vào chính của quá trình xu hướng bằng cách xác định các khái niệm thích ứng biến đổi khí hậu và xu hướng phát triển chính. Báo cáo đưa ra tổng quan so sánh, phân tích, và hướng dẫn liên quan đến một số công cụ sàng lọc rủi ro khí hậu.   

Các công cụ sàng lọc và hướng dẫn để hỗ trợ cho các xu hướng chủ đạo của thích ứng biến đổi khí hậu thành hỗ trợ phát triển – Báo cáo kiểm kê, Nhóm Môi trường & Năng lượng, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), tháng 2, 2010  

Tình trạng của các thành phố Australia năm 2010

Đây là báo cáo đầu tiên cho ‘Tình trạng của các thành phố Australia’. Nó đưa ra các dữ liệu hiện hành và các thông tin xuyên chéo các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường để cung cấp cái nhìn tổng thể của các thành phố Australia. Nó tạo ra cơ sở cho các nghiên cứu so sánh trong tương lai.

Tình trạng của các thành phố Australia 2010, Đơn vị các thành phố chính, Cơ hở hạ tầng Australia, Canberra, Liên bang Australia, 2010 [8.98 MB, PDF]

Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và lập bản đồ hiểm họa – Manila

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về môi trường và lập bản đồ hiểm họa năm 2010 (Hội nghị thượng đỉnh sinh thái 2010) sẽ diễn ra từ 30 tháng 11 đến 10 tháng 12 năm 2010 tại Manila, Philippines. Hội nghị này nhằm phát triển hàng loạt các cách tiếp cận cho việc lập bản đổ rủi ro và nguy hiểm cho các cộng đồng ở Philippines và các nước khác có khí hậu nhiệt đới. Để biết thêm chi tiết về đăng ký, mời  vào trang web dưới đây.

Hội nghi thượng đỉnh về môi trường và lập bản đồ hiểm họa năm 2010 – HMES (Hội nghị thượng đỉnh Sinh thái 2010), Phong trào thu hồi tài nguyên (RRM), Manila, Philippines, 30 tháng 11 – 10 tháng 12 năm 2010