AdaptNet ngày 5 tháng 4 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 5 tháng 4 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 05, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-5-thang-4-nam-2011/

AdaptNet ngày 5 tháng 4 năm 2011

1.    Nước biển dâng và sự rút lui có trật tự của các cộng đồng
2.    Áp dụng “Các phương án thực tế’ vào các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu
3.    Quản lý thích ứng và rủi ro
4.    Lập kế hoạch cho biến đổi khí hậu- Tiếp cận chiến lược và dựa vào giá trị
5.    Khử muối, thích ứng biến đổi khí hậu và bền vững
6.    Hội thảo truyền thông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu

Nước biển dâng và sự rút lui có trật tự của các cộng đồng

Tài liệu này nghiên cứu phản ứng của cộng đồng đối với kế hoạch giả định rút lui có trật tự (COR- quyền cư trú có điều kiện), theo đó người dân phải từ bỏ đất đai của mình để nhường chỗ cho một hàng rào sinh thái khi mực nước biển dâng đạt đến một điểm qui định. Tài liệu trình bày một khung khổ lý thuyết mang tính chức luận xã hội để phân tích những mối lo ngại cá nhân và phản ứng đối với các lựa chọn chính sách cho các vùng ven biển dễ bị tổn thương.

Sự rút lui có trật tự của các cộng đồng ven biển: Tìm hiểu phản ứng đối với đề án nước biển dâng, Kim S. Alexander, Anthony Ryan và Thomas G. Measham, Tài liệu thảo luận các vấn đề kinh tế – xã hội và môi trường (SEED) số 43, Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CSIRO), Australia, tháng 1 năm 2011 [198 KB, PDF]

Áp dụng “Các phương án thực tế’ vào các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu     

Cách tiếp cận ‘các phương án thực tế’ được đề xuất ở đây là một công cụ hữu ích cho các nhà lập qui hoạch vì nó xem xét các phương án thay thế mang tính sáng tạo và linh hoạt đối với các phản ứng định chuẩn. Nghiên cứu này cho rằng cách tiếp cận ‘các phương án thực tế’ rất phù hợp để xử lý tính không chắc chắn của khí hậu gắn với các biện pháp thích ứng. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu chi tiết hơn về các “phương án thực tế’ tiềm năng để thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó khuyến khích những ý tưởng mới.

Lưu ý về áp dụng ‘các phương án thực tế’ đối với các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu, ví dụ từ Việt Nam, Leo Dobes, Tài liệu làm việc số 7.10 của Trung tâm Kinh tế & Chính sách Khí hậu (CCEP), Trường Kinh tế & Chính phủ Crawford, Đại học Quốc gia Australia, Australia, tháng 11 năm 2010 [1.58 MB, PDF]

Quản lý thích ứng và rủi ro

Tài liệu này xem xét các phương pháp tiếp cận hiện nay về quản lý rủi ro đối với biến đổi khí hậu đang được đề xuất ngày càng nhiều phục vụ các đánh giá thích ứng. Theo đó, có 2 hướng tiếp cận phổ biến là: từ trên xuống và từ dưới lên; hoặc mô tả và chẩn đoán. Nghiên cứu cho rằng sự kết hợp các xu hướng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hình thức đánh giá khác nhau. Trước khi lựa chọn các công cụ và biện pháp thích ứng cụ thể cần nghiên cứu một loạt các phương pháp đánh giá.

Quản lý thích ứng và rủi ro (Tài liệu điểm), Roger N. Jones và Benjamin L. Preston, Tạp chí của WIRE về Biến đổi khí hậu, tuyển tập 2, số 2, DOI: 10.1002/wcc.97, tháng 1 năm 2011 [tài liệu phải đặt mua]

Lập kế hoạch cho biến đổi khí hậu- Tiếp cận chiến lược và dựa vào giá trị

Tài liệu hướng dẫn này trình bày phương pháp lập kế hoạch lấy quyết định làm trọng tâm và dựa và các giá trị để hỗ trợ các nhà qui hoạch  trong việc xây dựng và thực hiện các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Phương pháp này giúp đảm bảo rằng những thách thức về kinh tế- xã hội cụ thể của thành phố (như nghèo đói, y tế, nước và vệ sinh…) được tính đến trong quá trình lập kế hoạch biến đổi khí hậu và qui định mục tiêu của cộng đồng địa phương.

Lập kế hoạch cho biến đổi khí hậu- Cách tiếp cận chiến lược dựa vào giá trị cho các nhà qui hoạch đô thị (phiên bản 1, để thử nghiệm thực địa và đào tạo thử), Bernhard Barth, Bộ phận đào tạo và xây dựng năng lực, Chương trình Định cư Con người của LHQ (UN-HABITAT), 2011 [5.98 MB, PDF]

Khử muối, Thích ứng biến đổi khí hậu và bền vững

Tài liệu này thảo luận việc xây dựng các nhà máy khử muối ở Australia và xem xét ý nghĩa của chúng đối với sự bền vững bằng cách sử dụng các nghiên cứu về các quyết định quản lý nước trong bối cảnh khô hạn nguồn nước liên quan đến khí hậu ở Perth và Sydney. Tài liệu cho rằng xu hướng xây dựng các nhà máy khử muối như một biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu đặt ra những câu hỏi về tính bền vững của nguồn nước đô thị trong tương lai ở Australia.

‘Chống hạn’ cho các thành phố của Australia: Ý nghĩa đối với thích ứng biến đổi khí hậu và bền vững, Phoenix Lawhon Isler, John Merson, và David Roser, Viện hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Thế giới 70, 2010 [301 KB, PDF]

Hội thảo truyền thông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Dhulikhel (gần Kathmandu), Nepal, từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 5 năm 2011. Sự kiện này sẽ giúp các nhà báo từ 8 nước Nam Á (gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka) hiểu rõ hơn những tác động của biến đổi khí hậu và các cách thích ứng trong lĩnh vực nước và nông nghiệp. Đơn tham dự hội thảo (có tài trợ) có thể nộp trước ngày 8 tháng 4 năm 2011.

Hội thảo truyền thông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu, Mạng lưới Thích ứng Châu Á- Thái Bình Dương (APAN) và Trung tâm Phát triển Vùng cao Quốc tế (ICIMOD), Dhulikhel, Nepal, 18-20 tháng 5 năm 2011.