AdaptNet ngày 4 tháng 5 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 4 tháng 5 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 04, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-4-thang-5-nam-2010/

AdaptNet ngày 4 tháng 5 năm 2010

  1. Mô hình thiết kế cho cơ sở hạ tầng bền vững và ứng phó
  2. Các thành phố trong bối cảnh Khung chính sách khí hậu sau-2012
  3. Những ghi nhận về COP 15 Copenhagen tháng 12, 2009
  4. Sự tổn thương của vùng ven biến đối với mực nước biển dâng – công cụ DIVA
  5. Ước tính chi phí cho thích ứng với các sự kiện thời tiết cực đoan
  6. Hội nghị Nhà kính 2011 – Queensland, Australia

Mô hình thiết kế cho cơ sở hạ tầng bền vững và ứng phó              

Báo cáo nhấn mạnh đến sự tăng cường tính tổn thương của các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, giao thông, và cung cấp nước từ các tài nguyên đang cạn kiệt dần. Nó trình bày trường hợp các hệ thống phân bổ như là mô hình thiết kế thay thế. Báo cáo tranh luận rằng mô hình này tồn tại trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ mà đã bắt đầu thích ứng với các điều kiện tằng cường sự không chắc chắn, khan hiềm tài nguyên và tương lai ‘ít carbon’.

Hệ thống phân bổ: Mô hình thiết kế cho cơ sở hạ tầng bền vững và ứng phó, Che Biggs và nnk., Phòng thí nghiệm sinh thái-đổi mới của bang Victoria – Hợp tác giữa các trường đại học Melbourne, Monash, RMIT, và Swinburne, Australia, tháng 3, 2010 [3.01 MB, PDF]

Các thành phố trong bối cảnh Khung khí hậu sau 2012     

Báo cáo đề cập đến vị trí của các chính phủ địa phương trong vấn đề tài chính khí hậu quốc tế cho kiến trúc các thành phố, đặc biệt là là các quốc gia đang phát triển. Nó xây dựng dựa trên một loạt các phỏng vấn tiến hành với các nhà quyết định chính sách ở 7 nước, bao gồm: Brazil, Egypt, Ân độ, Indonesia, Mexico, Philippines, và Nam Phi. Báo cáo xem xét sự lồng ghép rủi ro khí hậu vào các quá trình lập kế hoạch và đưa ra quyết định ở các thành phố trọng điểm.

Các thành phố trong khung chính sách khí hậu sau-2012: Tài chính cho khí hậu cho sự phát triển của thành phố? Quan điểm của các Chính phủ địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp, Báo cáo toàn cầu của ICLEI, ICLEI – Chính phủ địa phương cho sự bền vững, Bonn, Đức, 2010 [1.56 MB, PDF]

Những ghi nhận về COP 15 Copenhagen tháng 12 năm 2009

Báo cáo này tóm tắt những quan sát và kinh nghiệm của Phó Giáo sự Alan Pears của Đại học RMIT, người đã tham dự Hội nghị Copenhagen 2009. Báo cáo tranh luận rằng Hiệp ước Copenhagen là một công cụ yếu, về cơ bản mang tính tự nguyện và không dễ dàng bắt buộc. Báo cáo hy vọng rằng có nhiều điểm sẽ cần phải làm rõ thêm trong năm tới, và sẽ phải được chấp thuận tại Mexico COP vào cuối năm 2010.  

Những ghi nhận về COP 15 Copenhagen tháng 12, 2009, Alan Pears, Phó Giáo sư, Đại học RMIT và các giải pháp bền vững, Melbourne, Australia, 2010 [963 KB, PDF]  

Sự tổn thương của vùng ven biển đối với mực nước biển dâng – công cụ DIVA    

Báo cáo trình bày tóm tắt tổng quan quá trình phát triển các phương pháp luận cho đánh giá sự tổn thương của các vùng ven biển do mực nước biển dâng. Nó mô tả sự phát triển của công cụ thân thiện với người sử dụng – công cụ DIVA – trong việc đánh giá sự tổn thương của vùng ven biển ở các mức độ trong phạm vi quốc gia đến toàn cầu. Báo cáo thảo luận về các bài học kinh nghiệm trong việc phát triển công cụ DIVA và tầm quan trọng cho khoa học liên ngành và các đánh giá tổn thương vùng ven biển.

Tích hợp kiến thức để đánh giá tính tổn thương của các vùng ven biển đối với mực nước biển dâng: Sự phát triển công cụ DIVA, Jochen Hinkel và Richard J.T. Klein, Biến đổi Môi trường toàn cầu, tập 19, tr. 384 – 395, 2009 [yêu cầu đăng ký] 

Ước tính chi phí cho thích ứng với các sự kiện thời tiết cực đoan

Bài viết đánh giá tính kinh tế của thích ứng với các sự kiện thời tiết cực đoan ở các nước đang phát triển. Dựa trên các phân tích toán kinh tế các dữ liệu, nó đề cập đến 2 vấn đề cơ bản: biến đổi khí hậu tăng cường tính tổn thương tiềm nămg đối với các sự kiện thời tiết cực đoan, có thể mở rộng giáo dục phụ nữ để trung hòa sự phát triển tổn thương? Nếu vậy thì chi phí sẽ là bao nhiêu?

Kinh tế thích ứnh cho các sự kiện thời tiết cực đoan ở các nước đang phát triển, Brian Blankespoor và nnk., Bài viết đang tiếp tục hoàn thiện 199, Trung tâm cho sự phát triển toàn cầu, 2010 [937 KB, PDF]

Hội nghị Nhà kính 2011 – Queensland, Australia   

Hội nghị Nhà kính 2011 sẽ diễn ra từ 4-8 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Cairns ở Queensland, Australia. Hội nghị này sẽ tạo cơ hội cho những người tham dự được nghe về các thông tin mới nhất của khoa học biến đổi khí hậu từ các nhà nghiên cứu hàng đầu ở Australia và trên thế giới. Mời gửi bản tóm tắt thuyết trình đến trước ngày 19 tháng 11 năm 2010.

Hội nghị Nhà kính 2011, CSIRO, Cục biến đổi khí hậu của Chính phủ Australia, và Chính phủ Queensland – Australia, Trung tâm Hội nghị Cairns, Queensland, Australia, ngày 4 – 8 tháng 4, 2011