AdaptNet ngày 4 tháng 12 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 4 tháng 12 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 04, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-4-thang-12-nam-2012/

  1. Cảnh quan của Australia trong bối cảnh biến đổi khí hậu
  2. Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu đô thị ở Nam Bán cầu
  3. Đánh giá khả năng chống chọi của cộng đồng trước biến đổi khí hậu
  4. Vai trò của bảo hiểm và thích ứng với biến đổi khí hậu
  5. Kiến thức khí hậu-thủy học cần thiết cho thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị – Thách thức trong quản lý và giảm nhẹ thiên tai

Cảnh quan của Australia trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Báo cáo nhằm trả lời các câu hỏi sau: Những nguồn lực và mối quan hệ thiết yếu nào quyết định năng lực quản lý cảnh quan, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ thống môi trường? Có thể học được gì qua việc quản lý ở phạm vi cảnh quan liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu? Australia đã được trang bị như thế nào để có thể chủ động điều chỉnh và quản lý cảnh quan trong bối cảnh biến đổi khí hậu?

Cảnh quan của Australia trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Cảnh báo, Hy vọng, Chuyển đổi, Jason Alexandra, Khoa học Đồng cỏ và Mùa vụ, quyển 63, trang 215-231, tháng 5, 2012 [835 KB, PDF]

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu đô thị ở Nam Bán cầu

Bài báo nghiên cứu các hoạt động lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tại hai thành phố ở nam bán cầu là Durban của Nam Phi và Quito của Ecuador với mục đích hiểu những nhân tố đã đưa các thành phố này tới quyết định thực hiện các quy trình lập kế hoạch và các sáng kiến cho lĩnh vực chính sách mới này có thể được xây dựng trong bối cảnh thiếu các chuẩn và mô hình hướng dẫn hành động. Bài báo cho thấy rằng các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu thường được duy trì như một kết quả của các bên tham gia sở tại nắm bắt được các cơ hội.

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu đô thị ở Nam Bán cầu: Lập kế hoạch trong một lĩnh vực chính sách mới, JoAnn Carmin, Isabelle Anguelovski và Debra Roberts, Tạp chí Nghiên cứu và Đào tạo về Lập kế hoạch, quyển 32, số 1, trang 18-32, 2012 [192 KB, PDF]

Đánh giá khả năng chống chọi của cộng đồng trước biến đổi khí hậu

Báo cáo xác định một khung gồm các chuẩn cho khả năng chống chọi của cộng đồng và vận dụng khung này cho một nghiên cứu điển hình ở các khu rừng nhiệt đới ẩm Wet Tropics tại Queensland nơi có khí hậu nhiệt đới của Australia trong phạm vi lưu vực dải đại san hô (GBR). Báo cáo thấy rằng các nhóm dân cư nông thôn, thiểu số và một số nhóm dân cư thành thị là những nhóm có khả năng bị tổn thương và có độ nhạy cảm cao với biến đổi khí hậu, cụ thể là các lĩnh vực kinh tế, kiến thức cộng đồng, mong muốn và năng lực cho thích ứng.

Đánh giá khả năng chống chọi của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, Karen Vella, Allan Dale, Alison Cottrell, và M. Gooch, Kỷ yếu Hội nghị Dải San hô Quốc tế lần thứ 12, Cairns, Australia, 9-13 tháng 7, 2012 [367 KB, PDF]

Vai trò của bảo hiểm và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đánh giá vai trò của bảo hiểm như một cơ chế cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn về vấn đề quản lý các vụ cháy rừng tại Tasmani. Các cuộc phỏng vấn này được thực hiện với các nhân viên làm việc trong các cơ quan chính quyền bang, khu vực và địa phương cũng như với đại diện của các ngành xây dựng nhà ở, bảo hiểm và phát triển bất động sản. Nghiên cứu lập luận rằng bảo hiểm đóng vai trò rất quan trọng đối với phục hồi sau thiên tai tuy nhiên vai trò của bảo hiểm trong hoạt động chuẩn bị vẫn chưa được hiểu đầy đủ, chưa được phát triển đầy đủ và  chưa được sử dụng đúng mức.

Liệu bảo hiểm có phải là một cơ chế chưa được sử dụng tối đa trong thích ứng với biến đổi khí hậu không? Trường hợp quản lý các vụ cháy rừng tại Tasmania, Kate Booth và Stewart Williams, Tạp chí Quản lý Khủng hoảng Australia, quyển 27, số 4, tháng 10 2012 [6.35 MB, PDF]

Kiến thức khí hậu-thủy học cần thiết cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo đưa ra một bản kiểm kê lượng nước thu được tại các lưu vực và các đặc tính lưu lượng nước mưa cho các hình thái khí hậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho một loạt các khu vực tại Australia. Bản kiểm kê này hiện đã có cho người sử dụng trong lĩnh vực tài nguyên nước và cộng đồng hệ sinh thái nước ngọt. Báo cáo xem xét vai trò của các chuẩn đo thủy văn học, dòng chảy ban đầu trong xác định các đặc tính, định lượng và giám sát các tác động và hoạt động ứng phó tiềm năng của đa dạng sinh học nước ngọt và hệ sinh thái thủy sinh trước biến đổi khí hậu.

Kiến thức khí hậu-thủy học cần thiết cho thích ứng với biến đổi khí hậu, Carolina Casaril, Marie Ekstrom và Nicky Grigg, Nước cho một quốc gia khỏe mạnh, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Liên bang, Australia, 2012 [2.57 MB, PDF]

Hội nghị – Thách thức trong quản lý và giảm nhẹ thiên tai

Hội nghị quốc tế về thách thức trong chiến lược quản lý và giảm nhẹ thiên tai sẽ được tổ chức từ 15-17 tháng 2, 2013 tại Roorkee, Uttarakhand, Ấn Độ. Hội nghị nhằm đem đến một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, những người làm công tác lập kế hoạch và các nhà hoạch định chính sách liên quan đến lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai chia sẻ các kiên thức và kỹ thuật mới nhất cho hoạt động giảm nhẹ tác động từ các hiểm họa từ thiên nhiên và do con người gây ra.

Hội nghị quốc tế về thách thức trong chiến lược quản lý và giảm nhẹ thiên tai, Trung tâm Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai, Viện Công nghệ Ấn Độ, Roorkee, Uttarakhand, Ấn Độ, 15-17 tháng 2, 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.