AdaptNet ngày 3 tháng 7 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 3 tháng 7 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 03, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-3-thang-7-nam-2012/

  1. Mực nước biển dâng cao và các giải pháp thích ứng – thành phố Gold Coast
  2. Hội nghị Rio+20: Thách thức mới của một thế giới đang già hóa
  3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm
  4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng – Các nguồn nước
  5. Thúc đẩy hành động ủng hộ môi trường trong những người phủ nhận biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị UNU về Quản trị Hệ thống Trái đất – Nhật Bản

Mực nước biển dâng cao và các giải pháp thích ứng – thành phố Gold Coast

Gold Coast, Australia là một thành phố nghỉ dưỡng ven biển với môi trường đô thị đã phát triển sau một loạt các hoạt động xây dựng và can thiệp của con người trên bờ biển tự nhiên. Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức nhất định cho thành phố. Đây là tài liệu xem xét các giải pháp thích ứng cho thành phố Gold Coast trong tình huống mực nước biển dâng cao ở mức khác nhau trong tương lai với các mức tăng dự đoán trong thế kỷ tới (tăng thêm 1m, 2m và 5m) trong điều kiện là bãi biển và các hệ thống kênh, rạch, sông v.v… vẫn phải được bảo tồn để thành phố vẫn tiếp tục duy trì là một thành phố nghỉ dưỡng.

Mực nước biển dâng cao và các giải pháp thích ứng cho các thành phố nghỉ dưỡng ven biển: Đánh giá định lượng từ thành phố Gold Coast, Australia, J.A.G. Cooper, C. Lemckert , Quản lý Biển và vùng ven biển, quyển 64, trang 1-14, tháng 8 năm 2012 [tài liệu phải đăng ký]

Hội nghị Rio+20: Thách thức mới của một thế giới đang già hóa

Báo cáo thảo luận thay đổi về nhân khẩu học và tranh luận về dân số già hóa toàn cầu là một phần trong những thách thức đối với phát triển bền vững. Báo cáo xem xét các vấn đề: (i) tính dễ bị tổn thương của người lớn tuổi trước các cú sốc và stress; và (ii) kiến thức và đóng góp của người lớn tuổi cho hoạt động giảm rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu, báo cáo sử dụng các ví dụ minh họa của Bangladesh, Bolivia và Ấn Độ. Báo cáo đề xuất cho Hội nghị Rio+20 các khuyến nghị về chính sách hỗ trợ các dân số già sống khỏe mạnh và có khả năng mau phục hồi.

Rio+20: Thách thức mới của một thế giới đang già hóa, Clare Harris và Bethan Emmett, Tài liệu Thảo luận, Tổ chức HelpAge International, tháng 5 năm 2012 [1.54 MB, PDF]

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm

Tài liệu xem xét mức độ sẵn sàng của các nước châu Âu trước tác động của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm. Trong khuôn khổ tài liệu này, một cuộc điều tra đã được thực hiện trong các nhân viên chính phủ (những người được chỉ định là có năng lực để đưa ra các lời khuyên mang tính khoa học về các bệnh truyền nhiễm) để xem xét mức độ các nhân viên này quan tâm đến các ảnh hưởng tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm cũng như nhận thức của năng lực thể chế tại nước của các nhân viên này.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm tại châu Âu, Jan C. Semenza và cộng sự, Tạp chí Quan điểm Sức khỏe Môi trường, quyển 120, số 3, tháng 3 năm 2012 [22.3 MB, PDF]

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng – Các nguồn nước

Nghiên cứu đề xuất một khung khái quát hóa cho một đánh giá tính dễ bị tổn thương trên cơ sở khoa học để hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định có sự tham gia trong lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên nước (WRM) với quan tâm cụ thể cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Tài liệu trình bày một nghiên cứu khả thi trong bối cảnh Lưu vực Sông Brahmaputra Hạ (LBRB) nhằm xác định các khó khăn chính hiện tại (như thiếu điều phối về thể chế) và các cơ hội (như thích ứng).

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu của các hệ thống tài nguyên nước tại các nước đang phát triển, Animesh K. Gain, Carlo Giupponi và Fabrice G. Renaud, Nước 2012, quyển 4, trang 345-366, doi:10.3390/w4020345, 2012 [524 KB, PDF]

Thúc đẩy hành động ủng hộ môi trường trong những người phủ nhận biến đổi khí hậu

Tài liệu xem xét các cách thức có thể thúc đẩy các hành vi ủng hộ môi trường đối với những người phủ nhận biến đổi khí hậu do con người gây ra. Để khuyến khích những hành động ủng hộ môi trường của những người này, tài liệu lập luận rằng truyền thông cần chú trọng vào những tác động mà những nỗ lực giảm nhẹ có thể giúp thúc đẩy một xã hội tốt hơn thay vì chú trọng vào việc đưa ra thông tin về hiện thực của biến đổi khí hậu và ngăn chặn các rủi ro của biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy hành động ủng hộ môi trường cho những người phủ nhận biến đổi khí hậu, Paul G. Bain và cộng sự, Letters, Tạp chí Biến đổi Khí hậu Tự nhiên, 17 tháng 6 năm 2012 [199 KB, PDF]

Hội nghị UNU về Quản trị Hệ thống Trái đất – Nhật Bản

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Đại học Liên Hợp Quốc (UNU), Tokyo, Nhật Bản từ ngày 28-31 tháng 1 năm 2013. Hội nghị sẽ chú trọng vào 5 chủ đề gồm: kiến trúc của quản trị hệ thống trái đất trong thế kỷ 21; kiến trúc quản trị khí hậu; mối quan hệ giữa kiến trúc và các yếu tố khác; kiến trúc và các động lực chính trị đối với các cơ quan mới nổi và an toàn năng lượng và quản trị sau thảm họa.

Hội nghị UNU về quản trị hệ thống trái đât, Viện Nghiên cứu Cao cấp – Đại học Liên Hợp Quốc (UNU-IAS), Nhóm Nghiên cứu Kiến trúc Quản trị Môi trường Quốc tế và Viện Công nghệ Tokyo,  28-31 tháng 1 năm 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.