AdaptNet ngày 29 tháng 6 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 29 tháng 6 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 29, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-29-thang-6-nam-2010/

AdaptNet ngày 29 tháng 6 năm 2010

Đẩy mạnh sự hòa nhập xã hội vào thích ứng với biến đổi khí hậu             

Bài viết xem xét vấn đề của thích ứng xã hội, đặc biệt cho những người Australia gặp rủi ro của loại trừ xã hội hoặc những ai gặp phải rào cản được tham gia đầy đủ vào xã hội. Bài viết xem xét những cách thức đề cập đến những cần thiết thích ứng, đặc biệt làm thế nào để các cộng đồng địa phương được hỗ trợ để cung cấp vốn xã hội và tài nguyên để cải thiện sự ứng phó của họ.

Đẩy mạnh sự hòa nhập xã hôi vào thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài viết thảo luận, Janet Stanley, Robert Birrell & Ernest Healy, Viện bền vững Monash (MSI), Đại học Monash, Victoria, Australia, 2010 [1.48 MB, PDF]

DRR hoặc CCA: Chúng ta tái tạo lại bánh xe?     

Bài viết thặm dò những sự khác biệt, cũng như sự giống nhau giữa giảm rủi ro thiên tai (DRR) và thích ứng biến đổi khí hậu (CCA) qua việc phân tích DRR liên quan đến khí hậu ở Papua New Guinea (PNG) trong phạm vi các chính sách phát triển rộng lớn hơn. Nó xác định các cơ hội cho chính sách phát triển quốc tế để hỗ trợ tất cả các hình thức giảm rủi ro qua việc lồng ghép các chiến lược DRR và CCA.

Giảm rủi ro thiên tai hoặc Thích ứng biến đổi khí hậu: Chúng ta tái tạo lại bánh xe? Jessica Mercer, Tạp chí Phát triển Quốc tế, xuất bản trên mạng ở Wiley InterScience, tập 22, tr. 247-264, 2010 [302 KB, PDF]

Nghiên cứu du lịch, Thực tế, và Biến đổi khí hậu      

Bài viết thảo luận vai trò của ngành du lịch trong quan hệ với biến đổi khí hậu. Nó vạch ra sự phát triển cho nghiên cứu du lich trong việc phản hồi với biến đổi khí hậu trong 25 qua. Bài viết tranh luận rằng trong khi ngày càng tăng sự cam kết với thách thức của biến đổi khí hậu như là bằng chứng cho toàn ngành du lịch, đây vẫn còn bị hạn chế và chưa phổ biến.

Thích ứng với biến đổi khí hậu và chính sách khí hậu: Tiến trình, Vấn đề và Tiềm năng, Daniel Scott và Susanne Becken, Tạp chí Du lịch bền vững, Tập. 18, Số. 3, tr. 283 – 295, 2010 [miễn phí đăng ký cho 1 tháng]

Mô hình hóa kinh tế của tác động biến đổi khí hậu & thích ứng  

Bài viết thảo luận sự phân tích kinh tế định lượng của các tác động biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích ứng. Nó đưa ra tranh luận rằng 3 yếu tố quan trọng cần thiết là: sự điển hình của những tác động không chắc chắn, đặc biệt là rủi ro của biến đổi khí hậu đột ngột; điển hình đầy đủ của các tác động kinh tế từ biến đổi khí hậu và sự hòa nhập của các tác động phi thị trường; và mô hình hóa các khoảng cách công bằng.

Những điều kiện tiên quyết và hạn chế cho mô hình hóa kinh tế của biến đổi khí hậu và thích ứng, Frank Jotzo, Chương trình Châu Á Thái Bình Dương, Trường Kinh tế và Chính quyền Crawford, Đại học Quốc gia Australia (ANU), Canberra, Australia, 2010 [97 KB, PDF]

Các thể chế, quá trình chính sách, và thích ứng biến đổi khí hậu

Báo cáo xem xét sự tường thuật chính sách công, sự thay đổi thể chế, và sự phát triển bền vững trong tư liệu thích ứng. Nó xác định các lựa chọn mà có thể bao gồm các xem xét cho biến đổi khí hậu vào các quá trình chính sách và các hệ thống thể chế, với chú trọng vào sự lồng ghép các chính sách theo chiều dọc và xuyên suốt các lĩnh vực, sự lập quyết định dưới các điều kiện không chắc chắn, sự phối hợp các chính sách dọc, các vấn đề khả năng và sự ủy thác, đánh giá chính sách và học hỏi.

Các thể chế và quá trình chính sách: Các cách tới tận cùng của thích ứng, Stephen R. Dovers và Adnan A. Hezri, Wiley Xem xét liên ngành: Biến đổi khí hậu, tập. 1, Số 2, tr. 212-231, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Nhóm chuyên gia cố vấn VCCCAR vòng  hai – Mời đề xuất  

Trung tâm Nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu của Bang Victoria (VCCCAR) mời bày tỏ quan tâm từ các viện hàn lâm Victoria để phối hợp nhóm chuyên gia cố vấn cho giai đoạn từ tháng 7, 2010 đến tháng 6, 2011. Tiêu điểm cho các đề xuất là thích ứng biến đổi khí hậu hoặc sự tương tác và lồng ghép thích ứng và giảm nhẹ. Có thể nộp đơn bày tỏ quan tâm đến trước ngày 2 tháng 7, 2010.

Nhóm chuyên gia cố vấn VCCCAR vòng hai – Mời nộp đề xuất, Trung tâm Nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu của Bang Victoria, Victoria, Australia, tháng 7, 2010