AdaptNet ngày 27 tháng 7 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 27 tháng 7 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 27, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-27-thang-7-nam-2010/

AdaptNet ngày 27 tháng 7 năm 2010

Quản lý biến đổi khí hậu: các bài viết nghiên cứu của Australia              

Cuốn sách này bao gồm các bài viết từ hội nghị Greenhouse 2009 diễn ra ở Perth, Australia. Nó nêu bật các nghiên cứu mới nhất của Australia bao gồm các bài viết về các lĩnh vực đang nổi như sự cần thiết phải bao hàm các dạng hành vi và xã hội trong việc đề cập đến biến đổi khí hậu, cũng như các biện pháp thích ứng mà có thể cần thiết cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, và sử dụng năng lượng.

Quản lý biến đổi khí hậu: Các bài viết từ Hội nghị GREENHOUSE 2009, Imogen Jubb, Paul Holper, và Wenju Cai (biên tập viên), nhà xuất bản CSIRO, tháng 5, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Khảo sát rủi ro, cơ hội cho các công trình – Nam Á

Báo cáo này trình bày về một khung đánh giá các rủi ro cho lĩnh vực bất động sản thương mại ở Ấn độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand và Vietnam, kèm theo với sự không đảm bảo an ninh năng lượng, khan hiếm nước, và biến đổi khí hậu, gồm có nhiều thêm các trận ngập lụt, cơn hạn hán, bão tố và mưa Báo cáo này cũng thảo luận về các cơ hội tài chính trong khu vực đang phát triển thị trường công trình xanh.

Khảo sát rủi ro, Cơ hội cho các công trình: Tác động tài chính của sự không đảm bảo an ninh năng lượng, khan hiếm nước, và biến đổi khí hậu đối với khối bất động sản thương mại ở châu Á, Shally Venugopal và nnk., Viện tài nguyên thế giới (WRI), tháng 4, 2010 [2.26 MB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu ở thành phố New York  

Báo cáo trình bày các dự báo về biến đổi khí hậu cho thành phố New York, bao gồm các tác động tiềm năng đối với các thủ phủ, và giới thiệu những phản hồi thích ứng và thông tin cần thiết cho việc đề cập đến các khoảng trống kiến thức. Nó bao gồm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, luật pháp và quy định. Những kết luận chính được báo cáo đưa ra là (i) New York nên bắt đầu thích ứng với biến đổi khí hậu ngay từ hôm nay, và (ii) New York đã phải đối mặt với một số rủi ro khí hậu ngay cả khi không có yếu tố biến đổi khí hậu.

Thích ứng biến đổi khí hậu ở thành phố New York: Xây dựng sự phản hồi quản lý rủi ro, Ủy ban thành phố New York về báo cáo biến đổi khí hậu, Học viện khoa học New York, Wiley-Blackwell (Wiley), 2010

Sự phân tích đóng góp cho thay đổi các dạng mưa: Công cụ 

Bài viết cung cấp cái nhìn khái quát, bao gồm những mặt mạnh và hạn chế, của công cụ đổi mới (lịch mưa) cho các phân tích đóng góp cho sự thay đổi dạng mưa. Công cụ này được thiết kế để quy tụ các nhận thức của cộng đồng về các dạng mưa, để xác định các tham số cho những nămcó lượng mưa tốt, trung bình, và không tốt, để cung cấp một diễn đàn cho thảo luận các chiến lược quản lý rủi ro để thích ứng với sự thay đổi các dạng mưa.

Lịch mưa: Công cụ để hiểu được sự thay đổi các dạng mưa và anh hưởng của nó tới sinh kế của người dân, Cynthia Awuor và Anne Hammill, Học hỏi đóng góp và hành động, tập 60, Số 1, tr. 149-153, tháng 12, 2009 [66.3 KB, PDF]

Tối đa hóa các lợi ích của di cư phát sinh do biến đổi khí hậu

Báo cáo dựa vào sự xem xét phê bình và tổng hợp các tài liệu về: biến đổi khí hậu và di cư, tái định cư; di cư và phát triển; di cư môi trường và xung đột bạo lực. Báo cáo xem xét các bài học có được từ sự nghiên cứu về di cư và phát triển để tranh luận rằng có những tiềm năng đáng kể cho việc khai thác di cư để thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu trong các cộng đồng.

Tạo thích nghi thuận lợi cho di cư để thúc đầy thích ứng với biến đổi khí hậu, Jon Barnett và Michael Webber, Báo cáo nghiên cứu chính sách số 5270, Ngân hàng Thế giới, tháng 4, 2010 [670 KB, PDF]

Diễn đàn thích ứng biến đổi khí hậu châu Á Thái Bình Dương 2010 

Diễn đàn này sẽ diễn ra từ 21-22 tháng 10 năm 2010 tại Bangkok, Thailand. Nó sẽ cung cấp cơ hội để chia sẻ những thực tiễn, kiến thức và kinh nghiệm về việc hướng các xu thế thích ứng chủ đạo với biến đổi khí hậu vào các quy hoạch phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức Diễn đàn đang tìm kiếm các đối tác để hợp tác giúp tổ chức và triển khai một số các phiên họp theo chủ để song hành.

Diễn đàn biến đổi khí hậu châu Á Thái Bình Dương: Hướng chủ đạo thích ứng vào quy hoạch phát triển, Trung tâm tài nguyên khu vực châu Á & Thái Bình Dương của AIT/UNEP, Bangkok, Thailand, 21-22 tháng 10, 2010