AdaptNet ngày 26 tháng 1 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 26 tháng 1 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 26, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-26-thang-1-nam-2010/

AdaptNet ngày 26 tháng 1 năm 2010

  1. Khoa học biến đổi khí hậu ở Australia – Khung phát triển quốc gia
  2. Đợt khô hạn 2007 ở Luzon, Philippin – Những bài học kinh nghiệm
  3. Các tác động của biến đổi khí hậu ở Châu Âu: Dự án nghiên cứu PESETA
  4. Đánh giá thích ứng các rủi ro thiệt hại do gió xoáy – Queensland
  5. Biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và thích ứng – Indonesia
  6. Hội nghị EUROSEAS 2010 – Nghiên cứu Đông Nam Á

Khoa học biến đổi khí hậu của Australia – Khung phát triển quốc gia

Khung phát triển (Khung phát triển quốc gia về khoa học biến đổi khí hậu) tập trung vào khoa học khí hậu cơ bản ở Australia. Nó cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản để hiểu về các tác động của biến đổi khí hậu, để phát triển các chiến lược thích ứng, và quản lý các phát thải carbon. Khung phát triển xác định những ưu tiên cho khoa học biến đổi khí hậu quốc gia Australia cho thập kỷ tới và thiết lập những cách thức để khai thác các khả năng của khoa học trong việc đề cập đến những vấn đề này.  

Khoa học biến đổi khí hậu Australia – Khung phát triển quốc gia, Sở biến đổi khí hậu, Chính phủ Australia, tháng 12 năm 2009 [840 KB, PDF]

Đợt khô hạn 2007 ở Luzon, Philippin – Những bài kinh nghiệm

Bài viết mô tả đặc điểm của đợt khô hạn 2007 xuất hiện trong suốt mùa mưa ở Luzon, bắc Philippin. Nó xem xét các yếu tố gây ra đợt khô hạn này, các tác động có liên quan và các biện pháp thực hiện để phản hồi với tình trạng này. Bài viết cung cấp các thông tin giúp quốc gia này ứng phó với các sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.

Đợt khô hạn 2007 ở Luzon (Philippin): Nguyên nhân, Tác động và các biện pháp phản hồi tương ứng, Yumul và nnk., Biến đổi khí hậu, Springer Netherlands, xuất bản trên  mạng: 10 tháng 10 năm 2009 [yêu cầu đăng ký]

Các tác động của biến đổi khí hậu ở Châu Âu: Dự án nghiên cứu PESETA

Dự án PESETA được khởi xướng nhằm góp phần cho sự hiểu biết tốt hơn về các tác động có thể về vật chất và kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra ở Châu Âu trong thế kỷ 21. Báo cáo này tóm tắt phương pháp luận của dự án và trình bày các kết quả chính, mà có thể phù hợp với những vấn đề đang được tranh luận hiện nay về việc ưu tiên cho các chính sách thích ứng ở Châu Âu và trên toàn cầu.

Các tác động của biến đổi khí hậu ở Châu Âu: Báo cáo chính thức của dự án nghiên cứu PESETA, Juan-Carlos Ciscar (biên tập viên), Trung tâm hợp tác nghiên cứu (JRC) các báo cáo khoa học và kỹ thuật, Ủy ban Châu Âu, 2009 [3.36 MB, PDF]

Đánh giá thích ứng các rủi ro thiệt hại do gió xoáy – Queensland

Báo cáo đánh giá tính khả thi về kinh tế của hàng loạt các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu. Nó ước tính các rủi ro thiệt hại do gió xoáy gây ra do các điều kiện tăng cường khí nhà kính ở các công trình dân dụng ở Bắc Queensland, Australia. Phân tích này bao gồm việc mô hình hóa xắc suất cường độ và tần suất gió xoáy, sự tăng tốc độ gió do tăng cường các điều kiện khí nhà kính phụ thuộc vào thời gian, và các chức năng tổn thương của thiệt hại công trình.

Đánh giá tác động và thích ứng các rủi ro thiệt hại do gió xoáy gây ra do biến đổi khí hậu, M.G. Stewart và Y. Li, Báo cáo nghiên cứu, Trung tâm công năng cơ sở hạ tầng và độ bảo đảm, Xây dựng, Khảo sát và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Newcastle, Australia, 2009

Biến đổi khí hậu, Sức khỏe cộng đồng và thích ứng – Indonesia

Bài viết xem xét các tác động dự đoán của biến đổi khí hậu tới sức khỏe toàn cầu và phác thảo các tác động sức khỏe trực tiếp và gián tiếp cho người dân Indonesia. Nó thiết lập các vấn đề thích ứng và phương pháp đánh giá thích ứng cho sức khỏe. Bài viết đề xuất một bộ đo đạc thích ứng, bao gồm các hệ thống cảnh báo sớm về sức khỏe; cải thiện sự phản hồi với thiên tai; xây dựng năng lực; và tạo thêm các nghiên cứu về bệnh dịch và sức khỏe.

Biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng ở Indonesia – Tác động và Thích ứng, Budi Haryanto, Đại học Indonesia, Diễn đàn chính sách phương nam 09-05S, Viện Nautilus Australia tại Đại học RMIT, Melbourne, tháng 12, 2009 [253 KB, PDF]

Hội nghị EUROSEAS 2010 – Các nghiên cứu về Đông Nam Á

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Đại học Gothenburg, Thụy Điển từ ngày 26-28 tháng 8, 2010. Mục đích tổng thể của hội nghị là nhằm làm tăng cường vị trí các nghiên cứu Đông Nam Á ở Châu Âu. Một trong các pano của hội nghị là “ Sự đan xen giữa biến đổi khí hậu và phát triển ở Việt Nam”; và “Đối phó với biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á”. Mời gửi tóm tắt thuyết trình tới trước ngày 15 tháng 2 năm 2010.  

Hội nghị EUROSEAS 2010, Hiệp hội Châu Âu cho các nghiên cứu về Đông Nam Á (EUROSEAS), Trường nghiên cứu toàn cầu, Đại học Gothenburg, Thụy Điển, 26-28 tháng 8, 2010