AdaptNet ngày 25 tháng 1 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 25 tháng 1 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 25, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-25-thang-1-nam-2011/

AdaptNet ngày 25 tháng 1 năm 2011

  1. Nắng nóng- kinh nghiệm năm 2009 của vùng Nam Australia
  2. Thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu- Vùng thủ đô Manila
  3. Các mục tiêu chính sách của Mỹ nhằm thúc đẩy Chương trình Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
  4. Ưu tiên đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp chính quyền địa phương
  5. Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng công trình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Khóa học ngắn hạn về đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nắng nóng- kinh nghiệm năm 2009 của vùng Nam Australia

Đây là một nghiên cứu xem xét tác động, khả năng bị tổn thương và thích ứng với những đợt nắng nóng năm 2009 ở cấp độ bang và tiểu vùng tại miền Nam Australia, tập trung vào hai bang là Victoria và Nam Australia. Nghiên cứu xác định những rào cản và thách thức đối vói thích ứng biến đổi khí hậu. Nó cũng chỉ ra những bài học của các ngành, các tiểu vùng và cộng đồng, đồng thời khuyến nghị một số lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những tác động và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng và cộng đồng đối với nắng nóng: Kinh nghiệm năm 2009 của vùng Nam Australia, Jim Reeves và các tác giả khác., Báo cáo cho Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Gold Coast, Australia, 2010 [4.24 MB, PDF].

Thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu- Vùng thủ đô Manila

Đây là một nghiên cứu phân tích mức độ thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu của Vùng thủ đô Manila, gồm 16 thành phố và 1 trung tâm hành chính, thông qua một cuộc khảo sát. Những người được hỏi là các cán bộ lập qui hoạch ở các thành phố thuộc Vùng thủ đô Manila. Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận tổng quát bằng cách xem xét năm phương diện (vật lý, xã hội, kinh tế, thể chế và tự nhiên) nhằm giảm nguy cơ thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồ sơ về các thành phố Vùng thủ đô Manila, Rajib Shah và các tác giải khác, Sáng kiến Thích ứng với Thiên tai và Biến đổi khí hậu (CDRI), trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản, 2010 [2.32 MB, PDF]

Các mục tiêu chính sách của Mỹ nhằm thúc đẩy Chương trình Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi khí hậu

Đây là một báo cáo đánh giá những gì chính phủ liên bang Mỹ đang làm để thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo trình bày các nguyên tắc định hướng, các ưu tiên mang tính chiến lược, và các kế hoạch hành động ngắn hạn nhằm: (1) Tiếp tục tập trung và tăng cường nỗ lực của Chính phủ liên bang về thích ứng với biến đổi khí hậu; và (2) Tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan liên quan trong và ngoài chính phủ để thúc đẩy một chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tiến độ của nhóm công tác liên ngành về thích ứng với biến đổi khí hậu: Các khuyến nghị hành động hỗ trợ Chiến lược Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu., Hội đồng Chất lượng Môi trường của Nhà trắng, Văn phòng Tổng thống Mỹ, USA, 2010 [1.03 MB, PDF].

Ưu tiên đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp chính quyền địa phương

Đây là một nghiên cứu tập trung vào vấn đề đầu tư liên quan đến các chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu khắc nghiệt cho các chính quyền địa phương. Nghiên cứu sử dụng ví dụ của hội đồng tỉnh Ku-ring-gai ở Australia để đánh giá chi phí cũng như những lợi ích của các phương án thích ứng với biến đổi khí hậu. Nói một cách khái quát, nghiên cứu giới thiệu một phương pháp xây dựng các phương án ưu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu cho các điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở địa phương.

Ưu tiên đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp chính quyền địa phương, Supriya Mathew, Ann Henderson-Sellers và Ros Taplin, Các yếu tố Kinh tế, Chính trị và Xã hội của Biến đổi Khí hậu, Quản lý Biến đổi Khí hậu, Phần 4, trang 733- 751, 2011 [tài liệu cần đặt]

Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng công trình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu này chỉ ra các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng công trình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy cũng như cản trở sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực này. Báo cáo tập trung vào những đặc tính dễ bị tổn thương cũng như những cơ hội tại các tỉnh Gorakhpur và Surat ở Ấn Độ, Semarang ở In-đô-nê-xia, và Chiang Rai ở Thái Lan.

Những cơ hội để doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xây dựng công trình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, Devyani Parameshwar và Stefan Pellech, Intellecap- Ấn Độ và Quĩ Rockefeller –Thái Lan, 2010 [1.44 MB, PDF]

Khóa học ngắn hạn về đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Khóa học do Trung tâm Quốc tế về Phát triển và Biến đổi Khí hậu tổ chức từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 4 năm 2011 tại Dhaka, Băng-la-đét. Khóa học nhằm trang bị cho các nhà chuyên môn làm việc trong các khu đô thị tại các nước có thu nhập trung bình- thấp những kiến thức để họ có thể lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu vào công việc của mình một cách hiệu quả. Hạn nộp đơn đăng ký học là 31 tháng 1 năm 2011.

Khóa học ngắn hạn về đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu- Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung tâm Quốc tế về Phát triển và Biến đổi Khí hậu, Đại học Independent, Dhaka, Băng-la-đét, 2-9/4/2011.-