AdaptNet ngày 23 tháng 3 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 23 tháng 3 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 23, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-23-thang-3-nam-2010/

AdaptNet ngày 23 tháng 3 năm 2010

  1. Kế hoạch nghiên cứu thích ứng cho các ngành công nghiệp cơ bản của NCCARF
  2. Quản lý rủi ro ngập lụt cho các vùng đô thị ven sông – Hà Nội
  3. Dự thảo chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu cho London
  4. Atlas thích ứng toàn cầu: Công cụ đo vẽ bản đồ trên mạng
  5. Đánh giá vai trò của tài chính vi mô trong thích ứng khí hậu
  6. Dân chủ hóa quản lý khí hậu – Hội nghị của ANU

Kế hoạch nghiên cứu thích ứng cho các ngành công nghiệp cơ bản của NCCARF

Kế hoạch dự thảo này (các ngành công nghiệp cơ bản) là một trong những loạt kế hoạch nghiên cứu đang được phát triển bởi Cơ quan nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF) để hướng dẫn và điều phối nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu ở Australia. Kế hoạch này tập trung vào cung cấp các thông tin và tìm hiểu về làm thế nào để các ngành công nghiệp cơ bản của Australia có thể phản hồi hiệu quả với biến đổi khí hậu để hạn chế các tác động xấu và tận dụng các cơ hội.

Kế hoạch nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia: Các ngành công nghiệp cơ bản (dự thảo tham vấn), Cơ quan nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF), Australia, tháng 2, 2010 [0.98MB, PDF]

Quản lý rủi ro ngập lụt cho các vùng đô thị ven sông –  Hà Nội

Bài viết phân tích về sự phát triển đô thị và các chính sách quản lý thiên tai ở Hà Nội, Việt Nam. Nó khảo sát về các lý do cho sự phát triển quá mức và không bình thường của các khu vực dễ bị ngập lụt ở ngoài vùng vành đai sông ở Hà Nội. Bài viết cung cấp các phương hướng chính sách và các cơ chế thực thi cho các khu vực đô thị ven sông ở Hà Nội để giảm các rủi ro ngập lụt.

Quản lý rủi ro ngập lụt cho các khu vực đô thị ven sông của Hà Nội: Sự cần thiết cho tính hiệp trợ trong các chính sách phát triển đô thị và quản lý rủi ro, Hoang Vinh Hung, Rajib Shaw, và Masami Kobayashi, Phòng chống và quản lý thiên tai, tập 19, số 1, tr. 103-118, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Dự thảo chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu cho London

Phiên bản hiện hành của chiến lược thích ứng của London nghiên cứu ba hiểm họa (lũ lụt, hạn hán và sự quá nóng) và những liên quan mật thiết lên bốn hạng mục tài sản khác nhau (sức khỏe, môi trường, kinh tế, và cơ sở hạ tầng). Nó cũng xác định một loạt các rủi ro do biến đổi khí hậu và đưa ra một bộ các giải pháp thích ứng phù hợp, và cung cấp một lộ trình cho London ứng phó.

Dự thảo chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu cho London: Dự thảo tham vấn công chúng (tham vấn kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 2010), Greater London Authority, London, Vương quốc Anh, Tháng 2 năm 2010 [2.00 MB, PDF]

Atlas thích ứng toàn cầu: Công cụ đo vẽ bản đồ trên mạng

Atlas thích ứng toàn cầu là một công cụ đo vẽ bản đồ năng động trên mạng, đề cập đến những thông tin cần thiết cho thích ứng. Nó mang đến những bộ dữ liệu đa dạng về các tác động của biến đổi khí hậu lên con người và các hoạt động thích ứng xuyên suốt các chủ đề về lương thực, nước, đất, sức khỏe và các phương kế kiếm sống để giúp các nhà nghiên cứu, các nhà lập chính sách, các nhà quy hoạch, và các công dân có thể thiết lập các ưu tiên và chiến lược cho hành động thích ứng.   

Atlas thích ứng toàn cầu, Tư liệu cho tương lai, Washington, DC, Mỹ, 2010

Đánh giá vai trò của tài chính vi mô trong thích ứng khí hậu

Báo cáo này đưa ra đánh giá kinh nghiệm của mối liên hệ giữa các hoạt động hỗ trợ bởi tài chính vi mô và thích ứng cho biến đối khí hậu. Nó phân tích tài chính vi mô về khí hậu cho hai quốc gia bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu (Bangladesh và Nepal) để đánh giá các hiệp lực và các xung đột tiềm năng giữa tài chính vi mô và thích ứng. Báo cáo cũng thăm dò mối liên hệ giữa tài chính vĩ mô từ trên xuống dưới cho thích ứng và các hoạt động từ dưới lên mà có thể thi hành qua tài chính vi mô.

Các khía cạnh kinh tế của thích ứng với biến đổi khí hậu: Đánh giá vai trò của tài chính vi mô trong thích ứng, Shardul Agrawala và Maëlis Carraro, Nhóm làm việc về các chính sách và cấu trúc toàn cầu, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tháng 2, 2010 [465 KB, PDF]

Dân chủ hóa quản lý khí hậu – Hội nghị của ANU

Hội nghị này sẽ diễn ra từ 15-16 tháng 7, 2010 tại Đại học Quốc gia Australia, Canberra. Nó sẽ thăm dò các đại lộ cho việc dân chủ hóa việc quản lý khí hậu. Các tóm tắt thuyết trình đề cập về các phương thức quản lý khí hậu của nhà nước, tư nhân, và kết hợp cả hai tại mức địa phương, quốc gia, hoặc toàn cầu có thể gửi tới trước ngày 1 tháng 4, 2010.

Dân chủ hóa quản lý khí hậu – Hội nghị, Trung tâm cho dân chủ tự do và quản lý toàn cầu của Đại học Quốc gia Australia (ANU), và Viện biến đổi khí hậu ANU, Đại học Quốc gia Australia, Canberra, Australia, 15-16 tháng 7, 2010 [326 KB, PDF]