AdaptNet ngày 23 tháng 2 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 23 tháng 2 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 23, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-23-thang-2-nam-2010/

AdaptNet ngày 23 tháng 2 năm 2010

  1. Mái xanh ở Australia: Cơ hội và trở ngại
  2. Thích ứng là sự phản phồi với các tác động của biến đổi khí hậu – TPHCM
  3. Nhứng điều chưa chắc chắn và quản lý rủi ro thiên tai – Vienna
  4. Các cơ hội cho giảm thiểu và thích ứng ở Ấn độ
  5. Động lực học dân số và biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị biến đổi khí hậu – Brisbane, Australia

Mái xanh ở Australia: Cơ hội và trở ngại

Báo cáo này xem xét các mái xanh ở Australia. Nó cho thấy có rất ít ví dụ về mái xanh rộng rãi ở Australia, mặc dù mái xanh được biết đến như là một công cụ thích ứng và giảm thiểu. Báo cáo này thảo luận các thách thức và những thông tin còn thiếu và cần thiết nghiên cứu để thúc tiến công cuộc làm xanh mái ở Australia.

Mái xanh cho những vùng đất nâu rộng lớn: Cơ hội và trở ngại cho việc làm xanh mái ở Australia (Ấn phẩm), Williams, N. S. G., và nnk., Rừng đô thị & Cây xanh đô thị, 2010 [Yêu cầu đăng ký]

Thích ứng như là phản hồi với các tác động của biến đổi khí hậu – TPHCM

Bài viết nhằm phản hồi cho những vấn đề sau: Làm thế nào để thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trở thành thành phố sống được dưới tác động của biến đổi khí hậu? Làm thế nào để quy hoạch đô thị phản hồi với các tác động của biến đổi khí hậu? Người dân địa phương có vai trò gì trong các phát triển trong tương lai? Bài viết trình bày một loạt các giải pháp thiết kế thích hợp để cải thiện sự ứng phó cho các khu đô thị ở TPHCM.

TP. Ho Chi Minh có thể dễ sống được – Thích ứng như là sự phản hồi với tác động của biến đổi khí hậu (bài viết đã được xem xét), Ronald Eckert và Ulrike Schinkel, Tiến trình REAL CORP-2009, Tagungsband, 2009 [559 KB, PDF]

Những điều chưa chắc chắn và quản lý rủi ro thiên tai – Vienna

Nghiên cứu minh họa cách tiếp cận liên ngành cho việc phân tích rủi ro ngập lụt, bao gồm đánh giá rủi ro ngập lụt thủy văn và mô hình mô phỏng trên máy tính cho các thông số tài chính của việc quản lý rủi ro ngập lụt. Sử dụng cách tiếp cận liên ngành này, nghiên cứu xem xét các rủi ro ngập lụt ở thành phố Vienna, Austria, cùng với các giải pháp thay thế để giảm thiểu những thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Những điều chưa chắc chắn và quản lý rủi ro thiên tai: Mô hình hóa rủi ro lũ quét cho thành phố Vienna và hệ thống đường ngầm của thành phố, Keith L. Compton và nnk., Viện quốc tế về phân tích các hệ thống ứng dụng (IIASA), Austria, tháng 10 năm 2009 [2.91 MB, PDF]

Các cơ hội cho giảm thiểu và thích ứng ở Ấn độ

Báo cáo thảo luận về nền kinh tế nước ngầm của Ấn độ dưới sự biến đổi khí hậu. Báo cáo tranh luận rằng sự tăng cường khai thác nước ngầm của tư nhân và sự giảm tưới tiêu bề mặt dẫn đến sự cần thiết phải có một sự hiểu biết hoàn toàn mới cho hệ thống vận hành nền kinh tế nước của Ấn độ. Báo cáo đưa ra những kết luận rằng Ấn độ cần thiết phải tạo ra sự chuyển đổi từ sự tích trữ nước mặt sang “tích trữ tầng nước ngầm có quản lý” bằng cách học hỏi kinh nghiệm của các nước khác có cùng lịch sử quản lý nước tương tự. 

Biến đổi khí hậu và nước ngầm: Các cơ hội cho giảm thiểu và thích ứng ở Ấn độ, Tushaar Shah, Những bài viết nghiên cứu môi trường, Nhà xuất bản IOP, tập 4, 2009 [1.21 MB, PDF]

Động lực học dân số và biến đổi khí hậu

Bài viết được tổng hợp trong tập này làm mở rộng những hiểu biết xuyên suốt diện rộng về những liên quan  giữa dân số và biến đổi khí hậu. Chúng cung cấp những hướng dẫn mang tính phương pháp luận cho những kiến thức hiện hành về các vấn đề như sự tăng trưởng dân số và phát thải, sự tổn thương của nhân dân và sự thích ứng, sự di cư và đô thị hóa, các dữ liệu và những sự cần thiết phân tích cho các giai đoạn tiếp theo cho sự nghiên cứu chính sách thích hợp.

Động lực học dân số và biến đổi khí hậu, José Miguel Guzmán và nnk. (biên tập viên), Quỹ dân số của Liên Hợp Quốc (UNPF), và Viện quốc tế về môi trường và phát triển (IIED), 2009 [3.25 MB, PDF]

Hội nghị biến đổi khí hậu – Brisbane, Australia

Hội nghị quốc tế lần thứ hai về biến đổi khí hậu: Tác động và phản hồi sẽ được diễn ra từ 8-10 tháng 7 năm 2010 tại Đại học Queensland, Brisbane, Australia. Nó sẽ thảo luận về sự giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu với các mối liên quan trên toàn cầu về con người, đạo đức và sự công bằng. Mời gửi tóm tắt thuyết trình tới trước ngày 11 tháng 3 năm 2010.

Hội nghị quốc tế lần thứ hai về biến đổi khí hậu: Tác động và phản hồi, Đại học Queensland, Brisbane, Australia, Nhà xuất bản Common Ground, 8-10 tháng 7, 2010