AdaptNet ngày 22 tháng 2 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 22 tháng 2 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 22, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-22-thang-2-nam-2011/

AdaptNet ngày 22 tháng 2 năm 2011

  1. Chia sẻ rủi ro: Hỗ trợ những nỗ lực chống thiên tai của Australia
  2. Định vị các vùng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu- Tajikistan
  3. Chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông – Báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ
  4. Giảm thiểu rủi ro cho các công trình nhà ở tại các nước đang phát triển
  5. Sổ tay về giảm thiểu nguy cơ và hiểm họa thiên tai
  6. Để cử danh hiệu vô địch về thích ứng với biến đổi khí hậu của Australia

Chia sẻ rủi ro: Hỗ trợ những nỗ lực chống thiên tai của Australia

Bài viết đặt vấn đề về cách suy nghĩ mang tính chiến lược để có thể giảm thiểu tổn thất mà thiên tai gây ra và hỗ trợ các nạn nhân phục hồi cuộc sống. Bài viết cho rằng cần đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc làm thế nào để bảo hiểm tư nhân và trợ giúp của chính phủ có thể cân bằng hơn, từ đó giúp các cộng đồng phục hồi được tốt hơn sau thiên tai. Theo bài viết, cần có một cách tiếp cận mới về vấn đề kinh phí liên quan đến thiên tai và kêu gọi những người sống ở các khu vực rủi ro cao chuẩn bị tốt hơn. Bài viết cũng đưa ra 9 khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò của bảo hiểm cho thích ứng với biến đổi khí hậu ở Australia.

Chia sẻ rủi ro: Hỗ trợ những nỗ lực chống thiên tai của Australia, Edward Mortimer, Anthony Bergin và Rachel Carter, Báo cáo đặc biệt của ASPI, Số 37, Viện Chính sách Chiến lược Australia, tháng 2 năm 2011 [381 KB, PDF]

Định vị các vùng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu – Tajikistan

Bài viết này đưa ra một phương pháp tiếp cận lý thuyết về việc xây dựng một chỉ số về tính dễ bị tổn thương dựa trên định nghĩa rằng tính dễ bị tổn thương là một chức năng, là khả năng bị phơi nhiễm trước biến đối khí hậu và tính biến đổi, sự nhạy cảm với những tác động của sự phơi nhiễm đó, và khả năng thích ứng với những thay đổi đang diễn ra cũng như những thay đổi trong tương lai. Bài viết xây dựng một phương pháp ước lượng và định vị trước trên bản đồ các vùng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, áp dụng cho Tajikistan, là đất nước có khả năng bị tổn thương cao đối với những tác động của biến đổi khí hậu.

Định vị các vùng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu, Rasmus Heltberg và Misha Bonch-Osmolovskiy, Tài liệu nghiên cứu chính sách số 5554, Cơ quan phát triển xã hội thuộc Mạng lưới phát triển bền vững, Ngân hàng Thế giới, tháng 1 năm 2011 [1.29 MB, PDF]

Chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông- Báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ

Báo cáo trình bày những thành tự đạt được trong khuôn khổ chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ liên quan tới những đánh giá về tính dễ bị tổn thương, sự tham gia của các bên có liên quan, các chỉ số về biến đổi khí hậu, và qui hoạch thích ứng. Một số thành tựu cơ bản được đề cập đến trong báo cáo gồm: phân chia các khoản tài trợ để khởi động chương trình và hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng các chỉ số biến đối khí hậu cho hai chương trình quốc gia về cửa sông (NEP); và việc đưa thêm 4 chương trình NEP vào chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông.

Chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông- Báo cáo thành tích 2010, Chương trình thích ứng khí hậu các cửa sông (CRE), Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), tháng 12 năm 2010 [3.64 MB, PDF]

Giảm thiểu rủi ro cho các công trình nhà ở tại các nước đang phát triển

Tài liệu nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích xác xuất lợi ích- chi phí (CBA) để đánh giá một số biên pháp nhằm giảm rủi ro thiên tai, từ đó giúp giảm tổn thất cho các công trình nhà ở ở những vùng có nguy cơ chịu hiểm họa cao tại các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và thấp. Bài viết xem xét các công trình có nguy cơ chịu hiểm họa thiên tai cao tại 4 nước, gồm: nguy cơ về bão ở St. Lucia thuộc quốc đảo Caribbean; nguy cơ lũ ở Jakarta, Indonesia; nguy cơ động đất ở Istanbul, Thỗ Nhĩ Kỳ; và nguy cơ lũ ở lưu vực sông Rohini tại Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Chi phí và lợi ích của việc giảm rủi ro thiên tai cho các công trình nhà ở tại các nước đang phát triển, Stefan Hochrainer-Stigler và các tác giả khác, Tài liệu làm việc số 01- 2011, Trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Mỹ, tháng 1 năm 2011 [500 KB, PDF]

Sổ tay về giảm thiểu nguy cơ và hiểm họa thiên tai

Cuốn sổ tay này đặt vấn đề nguy cơ và hiểm họa thiên tai trong bối cảnh chính trị, văn hóa, kinh tế và môi trường rộng lớn. Nó xem xét một cách phê phán tiến trình ứng phó với thiên tai gồm cảnh báo, hỗ trợ và phục hồi. Cuốn sổ tay cũng đưa ra vấn đề giảm thiểu tổn thất và ngăn ngừa thiên tai dưới 2 tiêu đề: quản trị, vận động và tự giúp đỡ; truyền thông và sự tham gia.

Sổ tay về giảm thiểu nguy cơ và hiểm họa thiên tai, Wisner, Ben; Gaillard, J. C.; Kelman, Ilan (eds.), Nhà xuất bản Routledge, trang 776, năm 2011 [tài liệu cần đặt]

Đề cử danh hiệu vô địch về thích ứng với biến đổi khí hậu của Australia

Cơ quan nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (NCCARF) dự định đề cao những tấm gương về người dân Australia đi đầu trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà vô địch về thích ứng của Australia có thể là các nhà truyền thông xuất sắc tham gia vào hoạt động quảng bá những kiến thức cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu; các cá nhân, nhóm người hoặc chính quyền các bang tích cực tham gia vào việc ra quyết định về các hành động thích ứng; các nhà lãnh đạo hoạt động trong lĩnh vực này, hỗ trợ những người khác thích ứng với biến đổi khí hậu; và các nhà sáng chế, thiết kế đi đầu trong việc đưa ra các sáng chế về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề cử được nhận đến ngày 28 tháng 2 năm 2011. Đề nghị liên hệ với Ann Penny theo địa chỉ a.penny@griffith.edu.au.-

Giải thưởng Vô địch về Thích ứng với Biến đổi Khí Hậu của NCCARF, Cơ quan nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học Griffith, Cơ sở Gold Coast, bang Queensland, Australia, tháng 2 năm 2011.-