AdaptNet ngày 21 tháng 9 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 21 tháng 9 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 21, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-21-thang-9-nam-2010/

AdaptNet ngày 21 tháng 9 năm 2010

Hệ thống quản trị NRM của Australia: Nền tảng và Nguyên tắc          

Bài viết này đưa ra giới thiệu để suy nghĩ về quản trị NRM (quản lý tài nguyên thiên nhiên) ở khắp Australia như là một hệ thống kết nối của tập hợp tổ chức xã hội trong một hệ thống xã hội-sinh thái liên kết. Nó đưa ra 10 nguyên tắc cho các dàn xếp quản trị NRM trong tương lai, bao gồm: liên tục; phụ trợ, ứng phó; sắp đặt mục tiêu lồng ghép; các hệ thống tiếp cận; định hướng quan hệ; ứng phó; tri thức và đổi mới, trách nhiệm giải trình; sự sẵn sàng đáp lại và thích ứng

Hệ thống quản trị NRM của Australia: Nền tảng và Nguyên tắc để đáp ứng được các thách thức trong tương lai, Ryan S, Broderick K, Sneddon Y, Andrews K, Chủ tịch NRM khu vực Australia: Canberra, Australia, 2010 [707 KB, PDF]

Thích ứng với các cực đoan khí hậu ở các nước đang phát triển

Bài viết đánh giá nền kinh tế thích ứng với vác sự kiện thời tiết cực đoan. Nó đề cập đến 3 vấn đề chủ yếu: Biến đổi khí hậu sẽ thay đổi phạm vi tác động của các sự kiện thời tiết cực đoan như thế nào, và các tác động của chúng sẽ phân bổ theo phương diện địa lý như thế nào? Sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai sẽ ảnh hưởng tới tính tổn thương của các cộng đồng bị ảnh hưởng như thế nào? Và với mối quan tâm chủ yếu cho các nhà đàm phán và các nhà tài trợ, sẽ tốn chi phí bao nhiêu để trung hòa mối đe dọa cho các tổn thất thêm trong bối cảnh này?

Thích ứng với các sự kiện thời tiết cực đoan ở các nước đang phát triển: Vai trò của Giáo dục, Báo cáo Nghiên cứu Chính sách 5342, Tổ nghiên cứu Môi trường và Năng lượng, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Ngân hàng Thế giới, tháng 6, 2010 [741 KB, PDF]

Thông báo về sự phản hồi hiệu quả với biến đổi khí hậu      

Báo cáo này là phần của một bộ nghiên cứu theo yêu cầu quốc hội như là các Chọn lựa Khí hậu của Mỹ, nó xem xét đến làm thế nào để cung cấp một cách tốt nhất các thông tin về biến đổi khí hậu tới những người quyết định chính sách. Nó giới thiệu một số các cơ chế để cải tiến sự truyền thông về biến đổi khí hậu và kêu gọi một khung hệ thống cho tạo dựng và đánh giá các quyết định về làm thế nào để quản lý các rủi ro của biến đổi khí hậu một cách có hiệu quả.

Thông báo sự phản hồi hiệu quả với biến đổi khí hậu, Những lựa chọn Khí hậu của Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, tháng 7, 2010

Úng phó và Tổn thương: Những khái niệm bổ sung hay đối kháng?

Bài viết thăm dò những mối liên kết đang nổi và những bổ sung (trên phương diện lý thuyết, phương pháp, và ứng dụng) giữa các khái niệm về ‘ứng phó’ và ‘tổn thương’ để xác định các lĩnh vực hiệp lực. Nó cho thấy các nhà nghiên cứu đang tích cực tham gia vào từng lĩnh vực để cùng tạo dựng ra những tri thức mới, và gợi ý những lĩnh vực tiềm năng mà cần phải nghiên cứu thêm và hành động nhiều hơn nữa cho các lĩnh vực này như thế nào.

Ứng phó và Tổn thương: Những khái niệm bổ sung hay đối kháng? Miller, F và nnk., Sinh thái và Xã hội 15(3): 11, 2010 [139 KB, PDF]

Những thách thức thể chế cho Quản lý Rủi ro Khí hậu ở các Thành phố

Bài viết xem xét những nghiên cứu và tranh luận hiện nay về quản lý rủi ro khí hậu ở các thành phố, tập trung vào khả năng thể chế của các thành phố để tạo điều kiện cho thích ứng quy hoạch. Nó xác định 4 rào cản chủ yếu cho việc thích ứng hiệu quả, đó là: hiểu biết về các thông tin khoa học về các hiểm họa của biến đổi khí hậu và các tác động của chúng lên thành phố; hiểu biết về các quá trình kinh tế xã hội ảnh hưởng tới các tổn thương ở đô thị như thế nào; lồng ghép các thông tin về rủi ro khí hậu vào các quá trình quy hoạch và phát triển ở địa phương; và thiếu các khung quản trị phù hợp cho quản lý rủi ro khí hậu ở đô thị.

Những thách thức thể chế cho quản lý rủi ro khí hậu ở các thành phố, Hartmut Funfgeld, Quan điểm hiện nay về bền vững môi trường, 201 [136 KB, PDF]

Khảo sát trực tuyến – Các kịch bản cho thích ứng khí hậu  

Là một phần của các kịch bản cho dự án thích ứng khí hậu, được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria, sự khảo sát trực tuyến được đưa ra gần đây để nghe về các quan điểm và các kinh nghiệm sử dụng hoặc phát triển các kịch bản để thông báo về việc lập quyết định. Khảo sát này kết thúc vào 24 tháng 9, 2010.

Khảo sát trực tuyến cho Dự án Nghiên cứu VCCCAR – Các kịch bản cho thích ứng khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu của Victoria (VCCCAR), Melbourne, Australia, 24 tháng 9, 2010