AdaptNet ngày 20 tháng 4 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 20 tháng 4 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 20, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-20-thang-4-nam-2010/

AdaptNet ngày 20 tháng 4 năm 2010

  1. Thông tin quốc gia lần thứ 5 về biến đổi khí hậu của Australia
  2. Các vùng ven biển và biến đổi khí hậu – Tuyển tập hợp tác
  3. Các thành phố cạnh tranh và biến đổi khí hậu
  4. Thích ứng trong mô hình đánh giá tích hợp: Chúng ta đang ở đâu?
  5. Biến đổi khí hậu và phong cảnh nguy hiểm của Sri Lanka
  6. Các tập phim tài liệu – Biến đổi khí hậu và các khu đô thị

Thông tin quốc gia lần thứ 5 về biến đổi khí hậu của Australia           

Đây là thông tin mới nhất trong tập các báo cáo mà Chính phủ Australia đã đệ trình cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).   trình bày về chiến lược tổng thể của Australia trong việc đề cập đến thách thức của biến đổi khí hậu và phản ánh những tiến triển đáng kể từ khi đệ trình cho thông tin quốc gia lần thứ 4 vào năm 2005.

Thông tin quốc gia lần thứ 5 của Australia về biến đổi khí hậu, Báo cáo trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Cục biến đổi khí hậu, Australia, tháng 3, 2010 [6.23 MB, PDF]  

Các vùng ven biển và biến đổi khí hậu – Tuyển tập hợp tác   

Tuyển tập này thăm dò các loại hình khí hậu và môi trường ảnh hưởng tới các vùng ven biển của Ấn độ dương. Nó đánh giá các rủi ro cho các hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng ven biển, và đánh giá các cơ hội cũng như trở ngại trong việc đổi mới công nghệ và các chiến lược thích ứng khí hậu. Tập này thăm dò làm thế nào các chính sách và các thể chế cần phải tiến hóa để bảo đảm quản lý bền vững các tài nguyên ven biển. 

Các vùng ven biển và biến đổi khí hậu, David Michel và Amit Pandya (biên tập viên), trung tâm Henry L. Stimson, Washington, DC, 2010 [3.87 MB, PDF] 

Các thành phố cạnh tranh và biến đổi khí hậu     

Dựa vào các dữ liệu thống kê từ các cơ sở dữ liệu thuộc khu vực và trung tâm của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), báo cáo này thảo luận mối liên hệ giữa các thành phố và biến đổi khí hậu, sự phù hợp cho hành động ở các cấp đô thị, tính hiệu quả của các công cụ chính sách theo lĩnh vực và mang tính chiến lược địa phương trong việc đề cập đến các vấn đề biến đổi khí hậu cũng như vấn đề tài chính địa phương và sự tăng trưởng và các cơ hội việc làm từ nền kinh tế xanh.    

Các thành phố cạnh tranh và biến đổi khí hậu, Lamia Kamal-Chaoui và Alexis Robert (biên tập viên), Báo cáo phát triển khu vực đang trong quá trình hoàn thiện của OECD, xuất bản của OECD, 2009 [2.07 MB, PDF] 

Thích ứng trong mô hình đánh giá tích hợp: chúng ta đang ở đâu?    

Báo cáo này phân tích các nhà mô hình hóa đã chọn lựa để mô tả thích ứng trong khuôn khổ tích hợp như thế nào, và gợi ý các cách họ có thể cải thiện sự xử lý thích ứng bằng cách cân nhắc hơn các đặc tính từ dưới lên của nó. Báo cáo cũng gợi ý các nố lực hiện hành để mô hình thích ứng đánh giá cao lượng thích ứng sẽ xảy ra và vì vậy cũng sẽ đánh giá cao các lợi ích thu được từ thích ứng.

Thích ứng trong mô hình đánh gi á tích hợp: Chúng ta đang ở đâu? Anthony G. Patt và nnk., Biến đổi khí hậu, DOI 10.1007/s10584-009-9687-y, xuất bản trên mạng: 15 tháng 10 năm 2009 [yêu cầu đăng ký] 

Biến đổi khí hậu và phong cảnh nguy hiểm của Sri Lanka

Qua việc áp dụng tổ hợp ‘lý thuyết nhân vật-mạng lưới làm việc’ và khái niệm ‘phong cảnh nguy hiểm’của Sri Lanka để xác định những nơi và nhóm xã hội bị tổn thương. Nó gợi ý rằng khái niệm của thích ứng cần thiết phải được nhấn mạnh trong chính sách biến đổi khí hậu của quốc tế, như nó đề nghị có thêm các cơ hội cho các nước đang phát triển nhỏ hơn. 

Biến đổi khí hậu và phong cảnh nguy  hiểm của Sri Lanka, Akiko Yamane, Môi trường và quy hoạch A: xuất bản tăng cường trên mạng, tập. 41, no. 10, 6 tháng 8, 2009 [1.39 MB, PDF]

Các tập phim tài liệu – Biến đổi khí hậu và các khu đô thị  

Các tập phim tài liệu gồm 8 phần (xây dựng bởi Quỹ Rockefeller) thăm dò tác động của biến đổi khí hậu lên các khu đô thị, bao gồm các vấn đề từ sức khỏe, quản lý nước đến an ninh lương thực và di cư. Nó đưa ra các tư liệu về các đe dọa mà biến đổi khí hậu mang đến cho hàng loạt các thành phố như  Lagos, Shanghai, Durban, Surat và Los Angeles. 

Các thành phố nóng, Tập phim tài liệu về các phong cảnh của Quỹ Rockefeller, Multimedia, Quỹ Rockefeller , 2010