AdaptNet Ngày 20 tháng 11 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet Ngày 20 tháng 11 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 20, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-20-thang-11-nam-2012/

  1. Quản lý rủi ro về khí hậu đối với cơ sở hạ tầng của Australia
  2. Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Maldives – Đánh giá của chuyên gia
  3. Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước thiên tai
  4. Quản lý rủi ro khí hậu bằng dự báo theo mùa
  5. Lập kế hoạch thích ứng khí hậu cho vùng duyên hải – bang Victoria, Australia
  6. Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về khoa học bền vững tại châu Á

Quản lý rủi ro về khí hậu đối với cơ sở hạ tầng của Australia

Báo cáo đánh giá các tác động và hậu quả về mặt vật chất của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở hạ tầng của Australia trong các ngành tài chính, đường bộ và đường sắt, điện và bất động sản. Báo cáo xem xét sự chuẩn bị của các doanh nghiệp và chính phủ cũng như các bước cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó của Australia. Đồng thời báo cáo cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về các rủi ro về khí hậu cũng với chính phủ nhằm lồng ghép quản lý các rủi ro về khí hậu vào các chính sách và quy định được điều phối toàn quốc.

Chuẩn bị sẵn sàng hay không: Quản lý rủi ro về khí hậu đối với các cơ sở hạ tầng của Ausralia, Olivia Kember và cộng sự, Viện Khí hậu, Sydney, Australia, tháng 10, 2012 [1.68 MB, PDF]

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Maldives – Đánh giá của chuyên gia

Báo cáo đánh giá hiện trạng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng duyên hải ở Maldives trong khuôn khổ thực hiện dự án 4 năm (được hỗ trợ bởi Quỹ Các nước Kém Phát triển Nhất, Chính phủ Maldive và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc). Dự án với tiêu đề ‘lồng ghép các rủi ro biến đổi khí hậu trong hoạt động quy hoạch cho đảo có khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu tại Maldives’. Trên cơ sở một loạt các cuộc phỏng vấn linh hoạt với các chuyên gia tại Maldives, báo cáo thảo luận các lợi ích, thách thức và các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án.

Đánh giá của chuyên gian về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Maldives, Benjamin K. Sovacool, Tạp chí Biến đổi Khí hậu, quyển 114, trang 295–300, 2012

Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước thiên tai

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ ‘các kế hoạch được thông báo’ sang ‘các hành động bền vững’ trong công tác giảm thiểu các rủi ro từ thiên tai. Theo báo cáo, giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) là một quá trình gồm nhiều mục tiêu cụ thể, nhiều điểm khởi đầu và các chỉ thị khác nhau tùy thuộc vào thành phần của các tổ chức tham gia và các nguồn tài nguyên sẵn có. Khung Hành động Hyogo đưa ra các hướng dẫn nền tảng cơ bản, còn báo cáo này đánh giá một số điểm quan trọng của DRR.

Giảm thiểu tính dễ bị tổn thường và rủi ro trước thiên tai: Báo cáo Thiên tai khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2012, Jerry Velasquez và cộng sự, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) và Chiến lược Quốc tế về Giảm thiểu Thiên tai (ISDR), 2012 [5.40 MB, PDF]

Quản lý rủi ro khí hậu bằng dự báo theo mùa

Báo cáo nghiên cứu các quốc đảo của khu vực Thái Bình Dường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng ENSO (hiện tượng dao động Nam Bán Cầu El Niño) và có thể được lợi trực tiếp từ những tiến bộ trong năng lực dự đoán hiện tượng này. Báo cáo lập luận rằng những cải thiện không ngừng trong giải pháp Mô hình mô phỏng khí hậu toàn cầu GCM và vật lý học, kết hợp với những hiểu biết ngày càng tăng về các hệ thống dự đoán, đảm bảo rằng các dự đoán theo mùa sẽ trở thành một phần quan trọng của hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quản lý rủi ro khí hậu bằng dự báo theo mùa, Andrew Charles, Yuriy Kuleshov và David Jones, Chương 23, INTECH, 2012 [1.41 MB, PDF]

Lập kế hoạch thích ứng khí hậu cho vùng duyên hải – bang Victoria, Australia

Báo cáo phân tích một nghiên cứu điển hình về cách thức giải quyết các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu tại các vùng duyên hải thông qua hệ thống lập kế hoạch tại bang Victoria, Australia. Báo cáo đánh giá và phân tích khung rủi ro khí hậu tại các vùng duyên hải của bang Victoria để minh họa cho cách các hoạt động ứng phó bằng phương pháp lập kế hoạch có thể đưa đến các kết quả thích ứng không phù hợp và không công bằng. Báo cáo cũng đưa ra chỉ trích qua lập luận rằng các khung và cách thức đã được thực hiện gây nhiều tranh cãi, thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và làm nảy sinh nhiều tranh luận.

Lập kế hoạch thích ứng cho vùng duyên hải: Nghiên cứu trường hợp bang Victoria, Australia, Andrew Macintosh, Văn kiện làm việc của Trung tâm Luật và Chính sách Khí hậu (CCLP) số 2012/2, Trung tâm Luật và Chính sách Khí hậu (CCLP), Đại học Quốc gia Australia, Canberra, Australia, 2012 [123 KB, PDF]

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về khoa học bền vững tại châu Á

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Khoa học Bền vững tại châu Á (CISS-châu Á 2013) sẽ diễn ra tại Đại học Quốc gia Australian, Canberra từ ngày 4-8 tháng 2 năm 2013. Hội nghị sẽ thảo luận các chủ đề: các phát hiện mới nhất về đề án các mô hình biến đổi khí hậu, các vấn đề liên quan đến nước như biến đổi cao trong sản xuất nông nghiệp tại Australia do khan hiếm nước, nâng cao khả năng chống chọi trong xã hội qua việc đưa các kiến thức truyền thống vào công nghệ thông tin nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Khoa học Bền vững tại châu Á (CISS-châu Á 2013), Đại học Quốc gia Australia, Canberra, 4-8 tháng 2, 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.