AdaptNet ngày 19 tháng 6 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 19 tháng 6 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 19, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-19-thang-6-nam-2012/

  1. Các điểm đòn bẩy cho thích ứng tại môi trường đô thị
  2. Thảm họa thiên nhiên liên quan đến khí hậu – Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
  3. Xây dựng thích ứng với khí hậu bằng kinh nghiệm của cộng đồng
  4. Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe
  5. Quản lý lưu vực sông dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội

Các điểm đòn bẩy cho thích ứng tại môi trường đô thị

Báo cáo cho rằng việc hợp tác cùng xây dựng các mô hình khái niệm có thể giúp một nhóm xác định được các điểm đòn bẩy cho thích ứng hiệu quả. Báo cáo thấy rằng một phương pháp tiếp cận tương tác hệ thống (xoay quanh việc hợp tác xây dựng một bộ các mô hình khái niệm) có thể giúp các cộng đồng nâng cao năng lực thích ứng của mình đồng thời có thể giải quyết tốt hơn các thách thức về duy trì và cả cải thiện sức khỏe tại các khu đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Sức khỏe con người và biến đổi khí hậu: Các điểm đòn bẩy cho thích ứng tại môi trường đô thị, Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Y tế Công cộng, quyển 9, trang  2134-2158, tháng 6, 2012

Thảm họa thiên nhiên liên quan đến khí hậu – Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Báo cáo xem xét mối liên hệ của các thảm họa thiên nhiên liên quan đến khí hậu đối với biến đổi khí hậu, tác động của thiên tai đối với người dân và các nhân tố khác. Báo cáo đưa ra các bài học rút ra từ việc đánh giá các thông tin lấy từ các nguồn cơ sở dữ liệu hiện có. Các cơ sở dữ liệu chính gồm: cơ sở dữ liệu về các sự kiện khẩn cấp (EM-DAT), cơ sở dữ liệu về nhiệt độ HADCRUT3 và cơ sở dữ liệu về lượng mưa của trung tâm khí hậu học thủy văn toàn cầu.

Thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt liên quan đến khí hậu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Bài học kinh nghiệm, Ngân hàng Phát triển Châu Á, tháng 4, 2012 [Tải tài liệu từ trang web của ADB]

Xây dựng thích ứng với khí hậu bằng kinh nghiệm của cộng đồng

Báo cáo thảo luận về mối liên hệ của thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng (CBNRM). Báo cáo xem xét các bài học mà các hoạt động thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) có thể rút ra từ kinh nghiệm của CBNRM. Báo cáo áp dụng khung phân tích cho các nghiên cứu điển hình CBNRM tại Nam Phi và đưa ra các hướng dẫn về cách thức lồng ghép CBA trong hoạt động cho các đối tác liên quan về CBNRM.

Xây dựng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng kinh nghiệm cộng đồng: bài học từ kinh nghiệm cộng đồng, Nyasha Chishakwe, Laurel Murray và Muyeye Chambwera, Viện Phát triển và Môi trường Quốc tế (IIED), Anh, 2012 [1.95 MB, PDF]

Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe

Báo cáo nghiên cứu các tác động về sức khỏe của biến đổi khí hậu và xây dựng chiến lược cho các hoạt động giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo lập luận rằng bản chất và phạm vi chính xác của các tác động này vẫn chưa được xác định vì có nhiều yếu tố khác không liên quan đến khí hậu cũng gây ra những hậu quả tương tự. Báo cáo kêu gọi cần có thêm các nghiên cứu – đặc biệt cho các nước đang phát triển – cho những nước chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các tác động này trong khi đó các thông tin đáng tin cậy lại ít hơn.

Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe và các chiến lược cho thích ứng và giảm nhẹ, Alok K Deb, Suman Kanungo, Manjari Deb & Gopinath B Nair, Tạp chí Y tế Công cộng WHO Khu vực Đông Nam Á, quyển 1, số 1, trang 8-19, 2012 [382 KB, PDF]

Quản lý lưu vực sông dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo đưa ra ví dụ về một sáng kiến của địa phương về thích ứng và quản lý nước có sự tham gia đồng thời ghi lại các kinh nghiệm của Ủy ban Uttaran và Paani (Bangladesh) về quản lý sông chịu ảnh hưởng của thủy triều. Báo cáo lập luận rằng các quy trình chính sách của quốc gia và quốc tế liên quan đến quản lý nước và biến đổi khí hậu phần lớn không quan tâm đến kiến thức thực tế của các cộng đồng địa phương mặc dù các kinh nghiệm và sáng kiến của các cộng đồng địa phương có thể góp phần đáng kể để xây dựng các chính sách và hành động bền vững hơn.

Quản lý sông chịu ảnh hưởng của thủy triều (TRM): Thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý lưu vực sông dựa vào cộng đồng tại vùng duyên hải Tây Nam Bangladesh, Zakir Kibria, Uttaran, Bangladesh, 2012 [2.66 Mb, PDF]

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội

Hội nghị (hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội) sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 28-29 tháng 11 năm 2012. Nội dung của hội nghị gồm các chủ đề nghiên cứu đa dạng liên quan đến biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội. Hạn nộp bài tham luận ngày 31 tháng 7 năm 2012.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Biến đổi Khí hậu và các Vấn đề Xã hội, Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển (ICRD) và Đại học Glasgow Caledonian University  (GCU), Kuala Lumpur, Malaysia, 28-29 tháng 11, 2012

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.