AdaptNet ngày 19 tháng 10 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 19 tháng 10 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 19, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-19-thang-10-nam-2010/

AdaptNet ngày 19 tháng 10 năm 2010

  1. Kế hoạch nghiên cứu đa dạng sinh học nước ngọt của NCCARF
  2. Thách thức, khoảng trống và sự ghép không tương xứng trong các chiến lược thích ứng đô thị
  3. Quản lý rủi ro gây ra do biến đổi khí hậu
  4. Thích ứng cho các ngành công nghiệp mỏ và thăm dò của Australia
  5. Báo cáo thiên tai thế giới 2010 – Tập trung vào rủi ro đô thị
  6. Hội thảo của VCCCAR: Các kịch bản cho thích ứng khí hậu

Kế hoạch nghiên cứu đa dạng sinh học nước ngọt của NCCARF

Bản dự thảo về Kế hoạch Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (Đa dạng sinh học nước ngọt) quan tâm đến các ưu tiên nghiên cứu thích ứng khí hậu cho các loại nước ngọt và hệ sinh thái của Australia. Bản dự thảo này xác định chương trình nghên cứu trong thời hạn 5-7 năm. Cộng đồng có thể tham gia nhận xét cho kế hoạch này. Mời gửi nhận xét đến trước ngày 1 tháng 11 năm 2010.

Kế hoạch nghiên cứu đa dạng sinh học nước ngọt của NCCARF – Dự thảo tham vấn, Cơ sở nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF), Australia, tháng 10, 2010 [1.25 MB, PDF]

Thách thức, khoảng trống và sự ghép không tương xứng trong các chiến lược thích ứng đô thị    

Bài viết xem xét về các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay của 9 thành phố lựa chọn và phân tích chúng về tầm nhìn tổng quan và các mục tiêu, các thông tin cơ sở được sử dụng, các tác động trực tiếp và gián tiếp, các biện pháp kết câu và phi kêt cấu đã đề xuất, và sự tham gia của các nhân vật chính thức và không chính thức. Bài viết kêu gọi các hình thức mới cho quản trị đô thị thích ứng mà vượt qua cả các khái niệm quy hoạch đô thị thông thường.

Quản trị đô thị thích ứng: Những thách thức mới cho thế hệ thứ hai của các chiến lược thích ứng đô thị với biến đổi khí hậu, Jörn Birkmann và nnk., Sustain Sci, tập 5, tr. 185–206, tháng 6, 2010

Quản lý rủi ro gây ra do biến đổi khí hậu    

Báo cáo này xem xét nền kinh tế của Vương quốc Anh mà các hoạt động kinh doanh bắt đầu đề cập đến biến đổi khí hậu ở các cách thức khác nhau. Nó đánh giá trường hợp để hành động, đề ra hướng dẫn cho các công ty xem xét đến vấn đề rủi ro khí hậu trong các kế hoạch hoạt động của họ, phác họa ra các cơ chế chính sách cần thiết từ chính phủ để bảo đảm các thách thức thích ứng được xử trí theo một phương thức chặt chẽ.

Bất kỳ thời tiết nào: Quản lý rủi ro gây ra do biến đổi khí hậu, Liên minh công nghiệp Anh (CBI), Vương quốc Anh, tháng 9, 2010 [3.45 MB, PDF]

Thích ứng cho các ngành công nghiệp mỏ và thăm dò của Australia      

Bài viết nhằm thiết lập một khung cho các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá sự tổn thương của các hoạt động khai khoáng cho đến những thay đổi khí hậu địa phương ở Australia. Nó đưa ra các kết quả về: các ảnh hưởng tiềm năng của biến đổi khí hậu và các sự kiện thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới khai khoáng; quá trình vận hành công nghiệp khai khoáng; xem xét tài liệu về các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới quá trình khai khoáng; kết quả của buổi tọa đàm của các chuyên gia về các vấn đề quan trọng và các lựa chọn thích ứng.

Thích ứng khi hậu trong các ngành công nghiệp khai khoáng và thăm dò của Australia, Jane Hodgkinson và nnk., Báo cáo cập nhật số 5 của CAF, CSIRO Climate Adaptation Flagship, Australia, 2010

Báo cáo thiên tai thế giới 2010 – Tập trung vào rủi ro đô thị

Báo cáo Thảm họa Thế giới năm nay nêu bật về vấn đề trong một thế giới toàn cầu hóa thì sự khác biệt ở phía bên này thế giới có thể tạo ra vấn đề cho tất cả như thế nào. Nó cung cấp hướng dẫn cho làm thế nào các rủi ro đô thị phân chia giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển có thể giảm bớt. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết cho sự đổi mới tư duy cấp tiến trong việc các cộng đồng quốc tế nên làm thế nào để giải quyết các rủi ro đô thị.

Báo cáo Thảm họa Thế giới 2010 – Chú trọng về Rủi ro Đô thị, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, tháng 10, 2010 [5.22 MB, PDF]

Hội thảo của VCCCAR: Các kịch bản cho thích ứng khí hậu    

Hội thảo này, được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria (VCCCAR), sẽ diễn ra tại Melbourne, Australia vào ngày 11 tháng 11, 2010. Hội thảo này mở cửa tự do cho tất cả những ai làm việc hoặc quan tâm về các thách thức thích ứng biến đổi khí hậu ở Victoria, bao gồm các học giả, các nhân viên của bang và chính quyền địa phương, khối tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cộng động.

Các kịch bản cho thích ứng khí hậu: Hội thảo về các triển vọng nguy kịch của VCCCAR (Xác nhận tham gia trước ngày 5 tháng 11, 2010), Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria  (VCCCAR), Melbourne, Australia, 11 tháng 11, 2010