AdaptNet ngày 17 tháng 7 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 17 tháng 7 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 17, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-17-thang-7-nam-2012/

  1. Thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng núi Australia
  2. Xây dựng khả năng mau chóng phục hồi trong thực tiễn
  3. Hỗ trợ các ngành chủ trốt thích ứng với biến đổi khí hậu
  4. Thích ứng cho hoạt động kiểm soát sói mòn cho các công trình cơ sở hạ tầng bê tông
  5. Đưa kiến thức và hành động vào các hoạt động giảm rủi ro thiên tai
  6. Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về bền vững

Thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng núi Australia

Tài liệu gồm các thông số của sáu vùng về hạn chế đối với dự án thích ứng trong đó tài liệu nghiên cứu các nguyên nhân cơ bản và những khả năng có thể khắc phục những hạn chế này. Dự án nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: vỉa san hô ngầm Great Barrier; các vùng núi; đầm lầy; các đảo nhỏ của Australia; và hạn hán và tương lai của các thị trấn nhỏ nằm sâu trong nội địa ở Donald và Mildurra tại Australia.

Thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng núi Australia: Hạn chế cho thích ứng, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Australia, 2012 [2.15 MB, PDF]

Xây dựng khả năng mau chóng phục hồi trong thực tiễn

Tài liệu trình bày 6 nghiên cứu điển hình (Peru, Banglades, Sudan, Nepal và Keny) về xây dựng khả năng mau chóng phục hồi trong các chương trình phát triển. Tài liệu đưa ra các điểm nhập khác nhau (giảm rủi ro thiên tai, an toàn lương thực, quản lý tài nguyên thiên nhiên) đồng thời đưa ra cơ sở minh chứng cho việc xây dựng khả năng mau chóng phục hồi cũng như cho việc đưa các quy trình và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ việc học, thích ứng và thử nghiệm.

Xây dựng khả năng mau chóng phục hồi trong thực tiễn, Tài liệu chương trình, Susan Upton và Maggie Ibrahim, Hành động thực tế, 2012 [4.47 MB, PDF]

Hỗ trợ các ngành chủ trốt thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo đưa ra các kết quả ngành thu được qua hệ thống Báo cáo Thích ứng ARP từ 103 cơ quan, tổ chức với phần lớn là các cơ quan, tổ chức trong ngành năng lượng, giao thông và nước. Báo cáo cho thấy các tổ chức này có thực hiện đánh giá các rủi ro liên quan khí hậu tới tổ chức và có thực hiện các hành động để thích ứng; tuy vậy các hoạt động đánh giá và thích ứng này có sự khác biệt giữa và trong các ngành.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Hỗ trợ các ngành chủ trốt thích ứng với biến đổi khí hậu, Báo cáo Chính phủ cho Hệ thống Báo cáo Thích ứng, Bộ Môi trường, Lương thực và Nông thôn (Defra), Anh, tháng  3 năm 2012 [780 KB, PDF]

Thích ứng cho hoạt động kiểm soát sói mòn cho các công trình cơ sở hạ tầng bê tông

Báo cáo đánh giá các phương pháp mô phỏng dự đoán mức độ gia tăng các rủi ro (xói mòn) thiệt hại trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Australia để từ đó có những thay đổi để củng cố các biện pháp chống xói mòn ngay từ ban đầu và thiệt hại do xói mòn gây ra do các nguyên nhân (i) tăng nồng độ khí CO2 trong không khí, và những thay đổi về (ii) nhiệt độ và (iii) độ ẩm. Những thay đổi về thời gian và không gian sẽ tác động tới sự thẩm thấu của các chất có hại, khí CO2 và clorin vào bê tông; và mức độ xói mòn khi đã xuất hiện hiện tượng xói mòn.

Thích ứng với biến đổi khí hậu cho hoạt động kiểm soát xói mòn cho các công trình cơ sở hạ tầng bê tông, Mark G. Stewart, Xiaoming Wang và Minh N. Nguyen, An toàn Cấu trúc, quyển 35, trang 29-39, tháng 3 năm 2012 [tài liệu phải đăng ký]

Đưa kiến thức và hành động vào các hoạt động giảm rủi ro thiên tai

Nghiên cứu đưa ra những hiểu biết sâu sắc về hệ thống lập bản đồ 3D có sự tham gia trên diện rộng P3DM có thể đưa ra các cơ hội mới để đưa các kiến thức khoa học và địa phương cũng như những hành động theo các phương thức từ dưới lên và từ trên xuống trong hoạt động giảm rủi ro thiên tai (DRR). Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện tại các cộng đồng duyên hải tại thành phố tự trị Masantol thuộc đảo Luzon, Philippines.

Đưa kiến thức và hành động vào các hoạt động giảm rủi ro thiên tai: ứng dụng phương pháp lập bản đồ có sự tham gia, Jake Rom D Cadag và JC Gaillard, Tạp chí Area, quyển 44 số 1, trang 100-109, 2012 [594 KB, PDF]

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về bền vững

Hội nghị Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường, Văn hóa, Kinh tế và Bền vững Xã hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 23-25 tháng 1 năm 2013.  Hội nghị sẽ làm việc trên cơ sở đa ngành và các quan điểm khác nhau qua đó chúng ta có thể giải quyết các câu hỏi cơ bản liên quan đến vấn đề bền vững. Hạn nộp bài tham luận ngày 11 tháng 11 năm 2012.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường, Văn hóa, Kinh tế và Bền vững Xã hội, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima, Nhật Bản, 23-25 tháng 1 năm 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.