AdaptNet ngày 15 tháng 6 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 15 tháng 6 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 15, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-15-thang-6-nam-2010/

AdaptNet ngày 15 tháng 6 năm 2010

  1. Phát thải khí nhà kính ở Australia – Tác động & thích ứng
  2. Sự tổn thương của Bangladesh do lốc xoáy trong biến đổi khí hậu
  3. Những lựa chọn khí hậu của Mỹ – 3 báo cáo mới
  4. Đường lối phát triển công nghiệp ứng phó với khí hậu
  5. Kinh tế thích ứng khí hậu ở các nước đang phát triển
  6. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và Trái đất ấm lên 

Phát thải khí nhà kính ở Australia – Tác động & thích ứng             

Bài viết bắt đầu với thảo luận về khoa học của biến đổi khí hậu, tiếp theo là khảo sát thống kê về đóng góp của Australia đối với phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. Mục cuối cùng trình bày về các thống kế liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu lên xã hội, kinh tế và môi trường của Australia, và các biện pháp thích ứng có quy mô lớn đang được thực thi.  

Môi trường Australia: Các vấn đề và xu hướng phát triển 2010 (Số ra đặc biệt: Biến đổi khí hậu), Brian Pink, Cục thống kê Australia (ABS), Australia, 2010 [2.50 MB, PDF] 

Sự tổn thương của Bangladesh do lốc xoáy trong biến đổi khí hậu     

Báo cáo tổng hợp các thông tin về biến đổi khí hậu, các mô hình thủy động lực, và các lớp phủ địa lý để đánh giá tính tổn thương của các vùng ven biển ở Bangladesh do các trận sóng tràn lớn và mực nước biển dâng cho đển năm 2050. Nó xác định các khu vực được đắp đê, dân số vùng ven biển, sự định cư, cơ sở hạ tần, cà các hoạt động kinh tế gặp  rủi ro do ngập lụt, và ước tính chi phí thiệt hại và chi phí cho các biện pháp thích ứng.

Tổn thương của Bangladesh do lốc xoáy trong biến đổi khi hậu: Những thiệt hại tiềm năng và chi phí thích ứng, Susmita Dasgupta và nnk., Báo cáo nghiên cứu chính sách đang hoàn thiện 5280, Nhóm Môi trường và Năng lượng, Tổ nghiên cứu phát triển. Ngân hàng Thế giới, tháng 4, 2010 [4.13 MB, PDF] 

Những lựa chọn khí hậu của Mỹ – 3 báo cáo mới     

Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ đã xuất bản 3 báo cáo nhấn mạnh đến vấn đề tại sao Mỹ nên  hành động ngay từ bây giờ để giảm phát thải khí nhà kính và phát triển chiến lược quốc gia để thích ứng với những tác động không thể tránh được của biến đổi khí hậu. Các báo cáo này thúc giục cộng đồng khoa học mở rộng tầm hiểu biết của họ về vấn để tại sao biến đổi khí hậu lại xảy ra, tập trung vào khi nào và ở đâu sẽ xuất hiện các tác động khắc nghiệt nhất, và chúng ta có thể làm gì để ứng phó.

Những lựa chọn khí hậu của Mỹ (Nâng cao khoa học Biến đổi Khí hậu, Hạn chế cường độ của biến đổi khí hậu, và thích ứng với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu), Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ, Mỹ, 2010 

Đường lối phát triển công nghiệp ứng phó với khí hậu

Bài viết này thăm dò những diễn biến rộng cho các đường lối phát triển công nghiệp ứng phó với khí hậu. Nó xác định sự phát triển như là sự tăng trưởng các khả năng địa phương cho sản xuất và sáng tạo, và tranh luận rằng mục tiêu bao quát toàn bộ của sự phát triển là sự phát sinh các sinh kế bền vững. Bài viết gợi ý rằng để ứng phó được với khí hậu, các chính sách công nghiệp nên có các nét thiết kế đặc trưng.

Đường lối phát triển công nghiệp ứng phó với khí hậu: Các ngyên tắc thiết kế và các mô hình thay thế, Lyuba Zarsky, Bài viết đang hoàn thiện số 10-01, Viện phát triển toàn cầu và môi trường, Đại học Tufts, Mỹ, tháng 2, 2010 [503 KB, PDF] 

Kinh tế thích ứng khí hậu ở các nước đang phát triển     

Báo cáo khảo sát việc sử dụng phân tích chi phí-lợi ích về mặt kinh tế để định lượng các cách tiếp cận với thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển. Nó cung cấp khái quát về các tư liệu gắn liền và thảo luận về các vấn đề ý tưởng. Báo cáo tranh luận rằng các chi phí và lợi ích của thích ứng biến đổi khí hậu không thể được phân tích chỉ sử dụng các lĩnh vực kinh tế, mà các lĩnh vực khác như khoa học khí hậu, khoa học hành vi, luật pháp và đạo đức có những mối liên hệ quyết định cho kết quả phân tích

Đánh giá kinh tế của thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, Jesper Stage, Biên niên sử của Viện hàn lâm khoa học New York, tập 1185, số: Ecological Economics Reviews, tr.150 – 163, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và Trái đất ấm lên

Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 27-29 tháng 10, 2010 tại Kyoto, Nhật bản. Nó nhằm quy tụ các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà nghiên cứu công nghiệp và các sinh viên học bổng để trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm của họ cũng như các kết quả nghiên cứu về hàng loạt các lĩnh vực của biến đổi khí hậu và trái đất ấm lên. Mời gửi báo cáo đến trước ngày 30 tháng 6, 2010.

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và trái đất ấm lên, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, Kỹ thuật và Công nghệ (WASET), Kyoto, Nhật, 27-29 tháng 10, 2010