AdaptNet ngày 15 tháng 5 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 15 tháng 5 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 15, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-15-thang-5-nam-2012/

  1. Rào cản đối với thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Úc
  2. Số liệu về nghèo đói và thiên tai tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
  3. Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tại các nước Châu Âu
  4. Chi phí và lợi ích của giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR)
  5. Hệ thống quản trị đa cấp và thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị quản trị hệ thống trái đất Tokyo – 2013

Rào cản đối với thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Úc

Báo cáo chú trọng vào các cải cách về chính sách nhằm khắc phục các rào cản đối với việc thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Úc. Báo cáo xem xét các hoạt động của các hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức, chính phủ và cộng đồng nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu trong đó gồm cả các hoạt động được thực hiện mang tính dự phòng nhằm giảm thiểu những rủi ro của các tác động của biến đổi khí hậu hoặc ứng phó với các tác động đang diễn ra.

Rào cản đối với thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Úc – Dự thảo báo cáo, Ủy ban Hiệu suât, Liên bang Úc, 2012 [1.49 MB, PDF]

Số liệu về nghèo đói và thiên tai tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Đây là tài liệu tiếp theo báo cáo đầu tiên về “Phân tích sơ bộ số liệu về bão lụt tại Việt Nam” nghiên cứu về tình hình thiên tai của tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Báo cáo xem xét mối liên hệ giữa số liệu về nghèo đói và thiên tai – phân tích mối liên hệ giữa mất mát và thiệt hại do thiên tai (số người chết, tổng số nhà bị phá hủy và hư hại và diện tích đất nông nghiệp bị phá hủy và hư hại) với nghèo đói (tỷ lệ nghèo đói, phần trăm hộ nghèo) ở cấp huyện.

Phân tích sơ bộ số liệu về nghèo đói và thiên tai tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, Thuy T. Nguyen và Miguel Coulier (chủ biên), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Việt Nam, tháng  3 năm 2012 [1.70 MB, PDF]

Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tại các nước Châu Âu

Bài viết đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về các phương pháp tiếp cận khác nhau với thích ứng với biến đổi khí hậu trên phương diện phát triển khu vực và lập kế hoạch không gian, đồng thời lập luận rằng phương pháp lập kế hoạch không gian có tiềm năng đóng vai trò quan trọng do đặc tính phối hợp liên ngành của phương pháp này. Bài viết cũng cho thấy rằng các tác động của biến đổi khí hậu được phân bổ khác nhau giữa các vùng miền ở Châu Âu và các tác động này ảnh hưởng đến việc xây dựng và thiết kế các chiến lược thích ứng quốc gia cũng như việc lập kế hoạch hành động trong các lĩnh vực liên quan.

Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia của các nước Châu Âu trên phương diện phát triển và lập kế hoạch không gian, Stefan Greiving and Mark Fleischhauer, Tài liệu Nghiên cứu việc lập kế hoạch tại Châu Âu (Ấn phẩm đặc biệt: Biến đổi khí hậu và các thành phố bền vững), quyển 20, số 1, 2012 [Tài liệu phải đăng ký]

Chi phí và lợi ích của giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR)

Báo cáo giới thiệu các kết quả thu được từ nghiên cứu hai trường hợp điển hình về chi phí và lợi ích của đầu tư trong giảm thiểu rủi ro liên quan đến khí hậu – một tại Việt Nam, (dự án tời máy thuyền bảo vệ tàu đánh cá của ngư dân) và một tại Nepal (các kỹ thuật xây dựng với tường bằng rơm thân thiện với khí hậu và môi trường). Báo cáo trình bày các phân tích chi phí-lợi ích định lượng dựa trên cộng đồng của các chiến lượng quản lý rủi ro thiên tai (DRM).

Hiểu chi phí và lợi ích của giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu: kết quả nghiên cứu trường hợp điển hình và các nguyên tắc cơ bản, Fawad Khan và cộng sự, Viện Chuyển đổi Xã hội và Môi trường Quốc tế Bangkok, Thái Lan, 2012

Hệ thống quản trị đa cấp và thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo đưa ra các dẫn chứng mang tính giai thoại về tầm quan trọng của các diễn đàn và sự trao đổi giữa các tổ chức về vấn đề quản trị cụ thể là về các vấn đề liên quan tới các tác động của biến đổi khí hậu về các hoạt động của tổ chức và lập kế hoạch chiến lược. Báo cáo cũng đề xuất rằng trong khi rất nhiều tổ chức ưa chuộng phương pháp quản lý rủi ro đối với vấn đề biến đổi khí hậu, tình trạng không chắc chắn vẫn tồn tại ở mọi lĩnh vực.

Ảnh hưởng của các hệ thống quản trị đa cấp tới việc xây dựng và thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong các tổ chức tại Úc, Dự thảo báo cáo, L.E. Bates và cộng sự, Hội nghị chuyên đề quản trị cho thích ứng IVM (Chủ đề: Hành động ở các cấp), CSIRO, Úc, tháng 3 năm 2012 [312 KB, PDF]

Hội nghị quản trị hệ thống trái đất Tokyo – 2013

Hội nghị Quản trị Hệ thống Trái đất Tokyo sẽ được tổ chức tại Trụ sở chính Đại học Liên Hợp Quốc tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 28-31 tháng 1 năm 2013. Hội nghị sẽ nhóm họp các học giả và các nhà hoạt động thực tế làm việc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa các vấn đề phân tích của cơ quan và kiến trúc trong quản trị hệ thống trái đất. Hạn cuối nhận bài tham luận ngày 1 tháng 7 năm 2012 (tham luận dài không quá 300 từ).

Hội nghị Quản trị Hệ thống Trái đất Tokyo: Kiến trúc phức hợp, Đa tác nhân, Trụ sở chính Đại học Liên Hợp Quốc, Tokyo, Nhật Bản, 28-31 tháng 1 năm 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chủ biên, Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Viện Nautilus và các cơ quan thông tin liên kết

Để đăng ký nhận bản tin: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin được xuất bản 2 tuần một lần của Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững.