AdaptNet ngày 14 tháng 6 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 14 tháng 6 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 14, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-14-thang-6-nam-2011/

AdaptNet ngày 14 tháng 6 năm 2011

1. Thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch đô thị địa phương
2. Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Biến đổi khí hậu
3. Hiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu
4. Đánh giá rủi ro các chiến lược thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu
5. Thể chế hóa tài chính cho chương trình thích nghi với biến đổi khí hậu
6. Hội nghị Thế giới về Các vùng châu thổ – Jakarta, Indonesia

 

Thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch đô thị địa phương

Công trình nghiên cứu về các thách thức mà các chính quyền địa phương phải đối mặt khi thực hiện các dự án thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch thành phố và quy hoạch theo vùng. Công trình  nghiên cứu cụ thể ba thành phố độc lập tại Sydney, Australia. Cồng trình nghiên cứu cho rằng các dự án thích nghi với biến đổi khí hậu cần được lồng ghép vào các hoạt động quy hoạch có khả năng giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu.

Thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch đô thị địa phương: Trở ngại và Thách thức, Thomas G. Measham và cộng sự, Chiến lược Giảm nhẹ và Thích nghi với Biến đổi Toàn cầu, DOI 10.1007/s11027-011-9301-2, tháng 5 năm 2011 [406 KB,PDF]

 

Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Biến đổi Khí hậu

Báo cáo nghiên cứu các vấn đề về tham nhũng trong quản lý tài chính cho các dự án biến đổi khí hậu. Báo cáo trình bày các rủi ro tham nhũng thường thấy có thể làm giảm năng lực quản trị biến đổi khí hậu, các rủi ro này còn trở nên nghiêm trọng hơn khi các nguồn ngân sách cho các hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu được giải ngân qua các kêng chưa được thử nghiệm. Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp đảm bảo tính minh bạch đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động thích nghi với biến đổi khí hậu được sử dụng và quản lý hiệu quả hơn.

Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Biến đổi Khí hậu, Gareth Sweeney và cộng sự (các biên tập viên), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Earthscan, 2011 [3.31 MB, PDF]

 

Hiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

Nghiên cứu thảo luận về các bằng chứng khoa học cho vấn đề biến đổi khí hậu và trình bày các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu, các tác động hiện tại và các tác động dự đoán. Nghiên cứu thảo luận các tác động này, đưa ra giải thích tại sao việc lập kế hoạch có thể giúp hạn chế (chứ không thể loại trừ) các thiệt hại do hiện tượng biến đổi không thể tránh được này gây ra. Nghiên cứu cũng thảo luận về các chi phí về lâu dài cho các hoạt động ứng phó với các tác động do biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu 101: Hiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu, Trung tâm Pew về Biến đổi khí hậu toàn cầu, 2011 [3.25 MB, PDF]

 

Đánh giá rủi ro các chiến lược thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu

Báo cáo đánh giá tính khả thi về kinh tế của các chiến lược thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu để cải thiện khả năng giảm thiểu tác hại do vận tốc gió lớn gây ra cho các công trình nhà ở. Trên cơ sở nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu với các cơn bão nhiệt đới, báo cáo đề cập đến các khả năng có thể xảy ra về chế độ gió ở các cấp độ thay đổi khí hậu khác nhau từ cấp độ không có thay đổi gì đến thay đổi nhỏ rồi đến thay đổi lớn để từ đó đánh giá tính khả thi về kinh tế của các chiến lược thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu ở Queensland, Australia.

Đánh giá rủi ro các chiến lược thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu khi cho các chế độ gió khắc nghiệt tại Queensland, Mark G. Stewart và Xiaoming Wang, Tổ chức Nghiên cứu khoa học công nghiệp Liên bang, Canberra, Australia, tháng 5 năm 2011 [1.86 MB, PDF]

 

Thể chế hóa tài chính cho chương trình thích nghi với biến đổi khí hậu

Công trình nghiên cứu cách thể chế hóa việc cung cấp và giải ngân tài chính cho các hoạt động thích nghi với biển đổi khí hậu, mối quan ngại trong quản trị biến đổi khí hậu quốc tế, bao gồm cơ quan nào được có nhân sự trong quá trình này và cơ chế chịu trách nhiệm nào cần được đặt ra. Nghiên cứu đưa ra các lý do căn bản cho việc can thiệp của cộng đồng quốc tề và công chúng với việc giải ngân cho các chương trình thay đổi thích nghi với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

Thể chế hóa tài chính cho chương trình thích nghi với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Công ước Khung về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc và hơn nữa: Các dấu hiệu của thương mại hóa? Âsa Persson, Trung tâm Thích ứng vơi biến đổi khí hậu Stockholm và Viện Môi trường Stockholm – Thụy Điển, Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Colorado về Quản trị hệ thông trái đất, Fort Collins, Colorado, từ ngày 17-20 tháng 5 năm 2011 [779 KB, PDF]

 

Hội nghị Thế giới về Các vùng châu thổ – Jakarta, Indonesia

Hội nghị Thế giới về Các vùng châu thổ sẽ được tổ chức cùng với Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Các vùng châu thổ lần thứ nhất, năm 2011 tại thành phố Jakarta, Indonesia. Hội nghị nhằm chia sẻ một trách nhiệm chung cũng như trách nhiệm khác nhau trong việc bảo vệ sự sống còn của các vùng châu thổ. Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình Thích nghi với Biến đổi khí hậu của trườn Đại học RMIT sẽ chủ trì một buổi hội thảo khoa học về “biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị”. Đóng góp khoa học và các đề nghị thảo luận cho hội thảo có thể gửi đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Hội nghị Thế giới về Các vùng châu thổ, Bộ Phúc lợi xã hội và Nhân dân Indonesia, Chính phủ cấp tỉnh của Jakarta, Viện Khoa học Indonesia, Liên minh Quốc tế Các vùng châu thổ, và Ủy ban Triển lãm và Hội nghị Jakarta, Jakarta, Indonesia, từ ngày 21-24 tháng 11 năm 2011.

Viện nghiên cứu Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kết

Đăng ký nhận bản tin này: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sing-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập viên, email: adapnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleeem Janjua, Biên tập bản tin AdaptNet.