AdaptNet ngày 14 tháng 12 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 14 tháng 12 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 14, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-14-thang-12-nam-2010/

AdaptNet ngày 14 tháng 12 năm 2010

Thông báo

Đây là bản tin cuối cùng cho năm 2010. AdaptNet sẽ tiếp tục lại vào thứ Ba, ngày 11 tháng Giêng năm 2011. Chúng tôi muốn nhân dịp này được bày tỏ sự cảm ơn cho sự quan tâm và hỗ trợ của các quý vị trong suốt năm 2010. Quý vị là một trong số hơn 1400 người đăng ký nhận bản tin AdaptNet trong 50 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi rất biết ơn nếu các bạn cung cấp nhận xét về AdaptNet hiện đang được sử dụng như thế nào và có thể cải thiện thế nào trong tương lai. Mời gửi nhận xét tới biên tập viên, Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au.

  1. Chương trình nghị sự quốc gia cho thích ứng khí hậu ở các vùng ven biển – Australia
  2. Rủi ro biến đổi khí hậu và sự thích ứng của các thành phố lớn ở ven biển châu Á
  3. Đánh giá các kế hoạch thích ứng – Australia, Anh, và Mỹ
  4. Bộ công cụ thích ứng biến đổi khí hậu
  5. Kế hoạch cơ sở hạ tầng chiến lược cho Nam Australia
  6. Hội thảo thích ứng biến đổi khí hậu của NCCARF 2011

Chương trình nghị sự quốc gia cho thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng ven biển – Australia

Báo cáo thảo luận người dân Australia sẽ làm việc cùng nhau như thế nào để chuẩn bị cho những thách thức của biến đổi khí hậu ở vùng ven biển trong tương lai. Báo cáo xác định được các yếu tố chủ yếu của chương trình nghị sự quốc gia thích ứng cho các vùng ven biển, bao gồm: sự cần thiết có sự lãnh đạo của chính phủ, có sự truyền thông hiệu quả  cùng với sự tham gia của cộng đồng; nâng cao chính sách quốc gia và sự nhất quán trong quy hoạch; cải thiện thông tin cho việc lập quyết định.

Phát triển chương trình nghị sự quốc gia cho thích ứng ở vùng ven biển: Báo cáo về Diễn đàn quốc gia cho biến đổi khí hậu ở vùng ven biển, Cục Biến đổi khí hậu và Năng lượng hiệu quả, Australia, 2010 [4.25 MB, PDF]

Rủi ro biến đổi khí hậu và sự thích ứng của các thành phố lớn ven biển ở châu Á

Báo cáo khảo sát rủi ro của biến đổi khí hậu và những phản hồi thích ứng tiềm năng ở Manila, TP HCM, và Bangkok. Nó cho thấy có khả năng gia tăng số người bị ảnh hưởng ngập lụt vào năm 2050 ở các kịch bản khí hậu khác nhau cho cả ba thành phố này. Trong khi báo cáo tập trung vào 3 thành phố ở Đông Á, chính sách ngụ ý được dẫn dắt từ việc phân tích so sánh của 3 thành phố này đã mở rộng tính phù hợp của việc đánh giá các rủi ro khí hậu và xác định các lựa chọn thích ứng ở các vùng ven biển khác.

Rủi ro của biến đổi khí hậu và sự thích ứng của các thành phố lớn ven biển ở châu Á – Báo cáo tổng hợp, Ngân hàng Quốc tế cho sự Tái thiết và Phát triển /Ngân hàng Thế giới, 2010 [4.36 MB, PDF]

Đánh giá các kế hoạch thích ứng – Australia, Anh và  Mỹ

Báo cáo đánh giá một bộ bao gồm 57 kế hoạch hành động thích ứng khí hậu của Australia, Anh và Mỹ so với một bộ bao gồm 19 quá trình quy hoạch được xác định từ các công cụ hướng dẫn hiện hành. Nó cho thấy có các cơ hội cho các thể chế sử dụng tốt hơn hướng dẫn hiện hành để lập kế hoạch thích ứng và sự cần thiết phải cân nhắc bối cảnh quản trị rộng hơn mà trong bối cảnh đó sẽ diễn ra thích ứng.

Lập kế hoạch thích ứng trong thực tế: Đánh giá các kế hoạch thích ứng trong 3 quốc gia phát triển, Preston BL, Westaway RM & Yuen EJ, Mitig Adapt Strateg Glob Change. DOI 10.1007/s11027-010-9270-x, 2010 [Yêu cầu đăng ký]

Bọ công cụ thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ công cụ này nhằm cung cấp cho rộng rãi các khán giả và những người hoạt động thực tế, đó là những người đang tham gia vào việc thiết kế những sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu mà những sáng kiến này có thể đo đạc được, xác nhận được và báo cáo được. Nó bao gồm các ví dụ về một loạt các cách tiếp cận cho việc tạo lập khung thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển và áp dụng các kịch bản, việc lập quyết định liên quan tới các lựa chọn thích ứng, và sự cam kết của các bên có liên quan.

Thiết kế các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu: Bộ công cụ của Chương trình phát triển của LHQ (UNDP)cho những người hoạt động thực tế, Nhóm Môi trường và Năng lượng, Cục phát triển chính sách của LHQ, 2010 [5.70 MB, PDF]

Kế hoạch cơ sở hạ tầng chiến lược cho Nam Australia

Báo cáo thảo luận này hỗ trợ cho việc tham vấn công chúng về việc cập nhật kế hoạch cơ sở hạ tầng cho Nam Australia bao gồm 14 ngành cơ sở hạ tầng. Nó cung cấp bản đề cương cho các khuynh hướng phát triển về kinh tế, xã hội và môi trường quốc gia và toàn cầu trong dài hạn. Các khuynh hướng này được kỳ vọng là sẽ định hình sự phát triển của Nam Australia và các ưu tiên chiến lược dài hạn để hướng dẫn sự phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai.

Kế hoạch cơ sở hạ tầng chiến lược cho Nam Australia – Báo cáo thảo luận năm 2010, Sở Giao thông vận tải, Năng lượng và cơ sở hạ tầng, Adelaide, Nam Australia, 2010 [8.33 MB, PDF]

Hội thảo thích ứng biến đổi khí hậu của NCCARF 2011

Hội thảo này của NCCARF (Cơ sở Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia) sẽ diễn ra ở Cairns, Queensland vào ngày 6 tháng 4 năm 2011. Hội thảo này sẽ được tổ chức cùng với Greenhouse 2011, diễn ra vào ngày 4-8 tháng 4, 2011. Mọi thông tin cần thiết về chương trình và chi tiết đăng ký sẽ sớm được cung cấp trên trang web hội thảo. Tuy nhiên, mời vào trang web dưới đây để đăng ký tham gia hội thảo này.

Hội thảo thích ứng biến đổi khí hậu của NCCARF 2011, Cơ sở Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Cairns, Queensland, Australia, 6 tháng 4, 2011