AdaptNet ngày 13 tháng 7 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 13 tháng 7 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 13, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-13-thang-7-nam-2010/

AdaptNet ngày 13 tháng 7 năm 2010

5 lộ trình chủ yếu dẫn đến ít thích ứng               

Bài viết xác định 5 lộ trình khác biệt qua đó phát sinh sự ít thích ứng; các hành động có thể kể ra bao gồm: tăng phát thải các khí nhà kính, gánh nặng không tương xứng đối với các vùng dễ bị tổn thương, các chi phí cơ hội cao, giảm động cơ thích ứng, và bộ đường lối mà hạn chế các lựa chọn có thể được cho các thế hệ tương lai. Nó giải thích các lộ trình này với dẫn chứng tham khảo về sự phản hồi với thiếu nước ở Melbourne, Australia.

Xã luận: ít thích ứng, Jon Barnett và Saffron O’Neill, Biến đổi Môi trường Toàn cầu, tập. 20, tr. 211-213, 2010 [84 KB, PDF]

Vai trò của tài chính vi mô cho khuyến khích thích ứng

Bài viết xem xét những mối liên quan giữa các hoạt động hỗ trợ tài chính vi mô và sự thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó đánh giá sự hiệp trợ và các xung đột tiềm năng giữa tài chính vi mô và thích ứng thông qua phân tích 22 cơ sở tài chính vi mô hàng đầu ở Bangladesh và Nepal. Bài viết xác định các lĩnh vực cơ hội nơi tài chính vi mô có thể phát sinh để đóng vai trò lớn hơn cho việc khuyến khích thích ứng.

Đánh giá vai trò của tài chính vi mô trong việc khuyến khích thích ứng biến đổi khí hậu, Shardul Agrawala và Maëlis Carraro, Báo cáo về môi trường của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) No. 15, nhà xuất bản OECD, 2010 [659 KB, PDF]

Khung thích ứng: Ngụ ý cho Chính phủ    

Bài viết tập trung vào thích ứng biến đổi khí hậu ở Vương quốc Anh. Nó cung cấp khung cho việc phân tích vai trò của Chính phủ trong việc giúp đỡ người dân và công việc thích ứng với sự biến đổi khí hậu được dự tính. Bài viết cung cấp sự phân tích về thị trường và các rào cản khác để thích ứng, trong khi đưa ra một số lựa chọn để đề cập đến các rào cản này.

Thích ứng biến đổi khí hậu: Phân tích vai trò của Chính phủ, Fererica Cimato và Michael Mullan, Loạt Dẫn chứng và Phân tích Defra, Bài viết số1, Cơ quan Lương thực môi trường và các vấn đề nông thôn, Vương quốc Anh, 2010 [645 KB, PDF]

Phát triển viễn cảnh tham gia cho thích ứng biến đổi khí hậu

Bài viết đưa ra sự thảo luận về những lợi ích và thách thức của sự tham gia của các bên có liên quan vào phát triển các viễn cảnh – Phát triển viễn cảnh tham gia (PSD). Dựa vào những kinh nghiệm của các nghiên cứu tình huống ở Hồ Balaton, nó tranh luận rằng PSD cung cấp các cơ hội để lồng ghép các ưu tiên phát triển và các kế hoạch với những cần thiết thích ứng để đề cập đến biến đổi khí hậu và tính thay đổi khí hậu.

Phát triển viễn cảnh tham gia cho thích ứng biến đổi khí hậu, Livia Bizikova, Thea Dickinson, và László Pintér, tập 60, Số 1, tr. 167-172, tháng 12, 2009 [102 KB, PDF]

Quản trị thích ứng và biến đổi khí hậu

Quyển sách này tranh luận rằng chúng ta cần có chiến thuật mới – tránh xa khỏi cách dựa vào các cách tiếp cận khí hậu tập trung, từ trên xuống. Nó cho thấy quản trị thích ứng khuyến khích sự cần thiết có được sự đa dạng và đổi mới cho sự thích ứng khí hậu như thế nào. Cuốn sách này cũng tập trung vào các vấn đề khí hậu trên thực tế mà Barrow, Alaska phải đối mặt – và phân tích làm thế nào các chính sách này được phát triển để đề cập đến các vấn đề mà các cộng đồng khác cũng có thể tiếp nhận được.

Quản trị thích ứng và biến đổi khí hậu, Ronald D. Brunner và Amanda H. Lynch, Sách AMS, tr. 424, 2010 [phải trả tiền]

Diễn đàn khí hậu  Australia – New Zealand 2010

Diễn đàn khí hậu Australia – New Zealand 2010 sẽ diễn ra ở Hobart từ 13-15 tháng 10, 2010. Chủ đề dẫn dắt cho diễn đàn này Khí hậu của Nam Bán cầu: đặc tính · khám phá · tương lai, đặc biệt chú trọng tới vai trò của Nam cực và Nam Đại dương trong bối cảnh khí hậu của Australia và New Zealand. Mời nộp bản tóm tắt trước ngày 30 tháng 7, 2010.

Diễn đàn Khí hậu Australia – New Zealand 2010 (Khí hậu Nam Bán cầu: đặc tính · khám phá · tương lai), Cục Khí tượng Chính phủ Australia (BOM) và Trung tâm nghiên cứu hợp tác Khí hậu Nam cực và Hệ sinh thái (ACE), 13 đến 15 tháng 10, 2010