AdaptNet ngày 10 tháng 8 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 10 tháng 8 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 10, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-10-thang-8-nam-2010/

AdaptNet ngày 10 tháng 8 năm 2010

Thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro

Bài viết xem xét khái niệm thích ứng như là quản lý rủi ro khí hậu. Qua đó, nó áp dụng quan điểm tự do vể rủi ro, nơi mà các biện pháp khác nhau có thể sử dụng trong một khung rủi ro lớn. Nó bao gồm các biện pháp tập trung vào sự kiện, kết quả, hoặc lấy cách tiếp cận liên kết – các biện pháp chỉ giải quyết với khí hậu hoặc nhiều động cơ thay đổi, và các biện pháp dao động từ định lượng tới định tính.

Thích ứng và quản lý rủi ro, Roger N. Jones và Benjamin L. Preston, Bài viết đang hoàn thiện về biến đổi khí hậu số 15, Trung tâm nghiên cứu kinh tế chiến lược, Đại học Victoria , Melbourne, tháng 5, 2010 [136 KB, PDF]

Đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu khu vực châu Á Thái Bình Dương    

Báo cáo cung cấp sự phân tích khu vực cho những cần thiết về thích ứng khí hậu cho khu vực châu Á Thái Bình Dương để xác định các cơ hội cho USAID để củng cố thêm cho sự tham gia vào khu vực cho việc ủng hộ thích ứng với biến đổi khí hậu ở châu Á. Nó xác định các thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong việc quy hoạch và thực hiện các chiến lược thích ứng, và mô tả hàng loạt các thích ứng đã được xác định. Báo cáo thảo luận các sự cân nhắc chủ yếu cho chương trình thích ứng khu vực, bao gồm các mô tả cho tính tổn thương và những hỗ trợ kỹ thuật thích ứng và các hoạt động xây dựng năng lực.

Đánh giá thích ứng biến đổi khu vực châu Á Thái Bình Dương – Báo cáo chính thức: Những phát hiện và khuyến nghị, Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) – châu Á, tháng 4, 2010 [1.63 MB, PDF]

Khảo sát chuẩn thích ứng – CSIRO, Australia   

Báo cáo này đưa ra các kết quả của hàng loạt các khảo sát và phỏng vấn để tìm hiểu về chuẩn mực của mức độ hiện hành về các hoạt động thích ứng khí hậu ở các tổ chức của Australia. Các kết quả cho thấy lập kế hoạch thích ứng là dễ xay ra nếu tổ chức đó: nhìn chung có nhiều kiến thức hơn về biến đổi khí hậu, đã tiến hành đánh giá tính tổn thương chính thức; có kinh nghiệm từ trước với lập kế hoạch chiến lược lâu dài; và có liên hệ với các tổ chức bên ngoài để cung cấp thông tin và hỗ trợ.

Khảo sát chuẩn thích ứng: Báo cáo sơ bộ, Báo cáo đang hoàn thiện No. 4, John Gardner, Richard Parsons và Gillian Paxton, Trung tâm nghiên cứu quốc gia về biến đổi khí hậu của Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học của Australia (CSIRO), 2010 [1.01 MB, PDF]

Khung khái niệm cho ứng phó điện tử và thích ứng điện tử     

Báo cáo thiết lập một nền tảng khái niệm mà liên kết biến đổi khí hậu, tổn thương sinh kế, và tiềm năng cho Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTs) trong việc hỗ trợ sự ứng phó có hệ thống. Nó trình bày những khái niệm làm củng cố sự tổn thương của các hệ thống sinh kế do những ảnh hưởng tiềm năng của biến đổi khí hậu. Báo cáo giới thiệu khái niệm ứng phó như là tài sản hệ thống, tranh luận rằng nó đóng vai trò quan trọng cho việc nâng cao khả năng thích ứng.

Liên kết ICTs và thích ứng biến đổi khí hậu: Khung khái niệm cho Ứng phó điện tử và Thích ứng điện tử, Angelica Valeria Ospina và Richard Heeks, Trung tâm phát triển thông tin, Viện phát triển chính sách và quản lý, Đại học Manchester, Vương quốc Anh, 2010 [1 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu ở khu vực Australia: học hỏi xã hội và thích ứng

Quyển sách này trình bày những nghiên cứu điển hình về các tiếp cận ở mức cộng đồng đối với giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng bao gồm các cộng đồng và việc quản trị, các cộng đồng nông dân, nền kinh tế và nước. Nó cho thấy cách tiếp cận thông qua học hỏi về xã hội có thể mang lại sự thay đổi cơ bản với các tác động lâu dài ở mức độ địa phương. Quyển sách này kết luận rằng sự phản hồi thích ứng sẽ có tác dụng nếu nó đa dạng và có nhiều loại khác nhau, và nó sẽ yêu cầu các dạng cam kết mà trước đó chưa được phản ánh một cách nghiêm túc.

Biến đổi khí hậu ở khu vực Australia: học hỏi xã hội và thích ứng, John Martin, Maureen Rogers và Caroline Winter (biên tập viên), Trung tâm cho các cộng đồng khu vực bền vững, Đại học Latrobe, Melbourne, Australia, 2010 [yêu cầu thanh toán]

Hội nghị quốc tế những người tốt nghiệp về biến đổi khí hậu và con người.  

Hội nghị này sẽ diễn ra từ 15-19 tháng 11 năm 2010 tại Kathmandu, Nepal. Nó sẽ hội tụ các học giả, các sinh viên tốt nghiệp và những người hoạt động thực tế về biến đổi khí hậu để trang bị và huy động Trí tuệ Trẻ về biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội có liên quan. Cơ hội tài trợ là có thể có được cho những người tham gia từ các nước đang phát triển. Mời nộp đơn trước ngày 15 tháng 9 năm 2010.

Hội nghị quốc tế cho những người tốt nghiệp về biến đổi khí hậu và con người, Mạng lưới châu Á Thái Bình Dương cho nghiên cứu sự thay đổi toàn cầu (APN) và UNESCO, Kathmandu, Nepal, 15-19 tháng 11, 2010